ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC GIAO KHOÁNKINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN 1, 3, 5, 11 VÀ ỦY BANNHÂN DÂN CÁC HUYỆN BÌNH CHÁNH, NHÀ BÈ, CỦ CHI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướngChính phủ về thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chínhđối với một số cơ quan thuộc thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ vềviệc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối vớicác đối tương hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí ;
Căn cứ Thông tư số 30/2000/TT-BTCCBCP ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Ban Tổchức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho các đơnvị thực hiện thí điểm khoán theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ ;
Căn cứ Thông tư số 33/2000/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2000 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí quản lýhành chính đối với các đơn vị thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phíquản lý hành chánh thuộc thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Sở Tài chánh-Vật giá thành phố tại Công văn số 1530/TCVG-QHPX ngày 13 tháng 6 năm 2001 về việc điều chỉnh mức chi đối với các đơn vị thựchiện thí điểm khoán ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh định mứcgiao khoán kinh phí quản lý hành chính (lương và kinh phí quản lý hành chính)cho Ủy ban nhân dân các quận 1,3,5,11 và Ủy ban nhân dân các huyện Bình Chánh,Nhà Bè, Củ Chi như sau : 24 triệu đồng/người /năm.

Điều 2. Việc điều chỉnh định mức giao khoán nêu tại Điều 1 được thực hiện từngày 01 tháng 01 năm 2001.

Điều 3. Các điều khoản khác tại các Quyết định giao định mức khoán biên chế vàkinh phí quản lý hành chính của các đơn vị nêu tại Điều 1 không trái với Quyếtđịnh này vẫn có giá trị thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, TrưởngBan Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố,Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyệnnêu tại Điều 1, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Tổ chức-Cán bộ CP (Cơ quan thường trực miền Nam Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ)
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND/TP
- TTUB : CT, PCT/TT, TM
- VPHĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TM
- Lưu (TM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân