UBND LÂM THỜI
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2004/QĐ-UB

Vị Thanh, ngày 15 tháng 01 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP CHI CỤC KIỂM LÂM TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11 /2003của Quốc hội về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Căn cứ văn bản số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách;

Xét đề nghị tại Công văn số 10/SNN &PTNT ngày 09/01/2004 của Giám đốcSởNông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tờ trình số 16/TTr .SNV ngày 12/01/2004 của Giám đốcSởNội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Kiểm lâmtrực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang; trên cơ sở đổi tên Chi cụcKiểm lâm tỉnh Cần Thơ.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng với Giám đốc SởNội vụ xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi Kiểm lâm trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; đồng thời sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, viên chức theo đúng tiêu chuẩn, chức danh Nhà nước quy định

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh có liên quan, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:-Như Điều 3;- TT.TU-TT.HĐND tỉnh;- MTTQ & các đoàn thể tỉnh.- Lưu VP.UB (HC-NC-TH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHSầm Trung Việt