BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp hạng di tích quốc gia

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN

Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét Tờ trình số 3288/UBND ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và hồ sơ di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

DI TÍCH LỊCH SỬ CHÙA NGỌA VÂN XÃ BÌNH KHÊ, HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử Chùa Ngọa Vân theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Quảng Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Phạm Quang Nghị