ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2006/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤUTỔ CHỨC CỦA BAN TÔN GIÁO TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức làm công táctôn giáo thuộc UBND các cấp;

Căn cứ Thông tư số 25/2004/TT-BNV ngày 19/4/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước vềcông tác tôn giáo ở địa phương;

Theo đề nghị củaTrưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh tại Tờ trình số 12/TTr- BTG ngày 20/01/2005 vàGiám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 54/TT-SNV ngày 03/4/2006.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng.

Ban Tôn giáo tỉnh làcơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quảnlý nhà nước về lĩnh vực công tác tôn giáo tại địa phương và thực hiện một sốnhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh; góp phần bảo đảm sự thốngnhất quản lý trong lĩnh vực công tác tôn giáo từ Trung ương đến địa phương.

Ban Tôn giáo tỉnh chịusự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thờichịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Ban Tôn giáo tỉnh cótư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở: Đường Chu MạnhTrinh, Phường Hiến Nam, Thị xã Hưng Yên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

2.1. Trình UBND tỉnhcác quyết định, chỉ thị về lĩnh vực công tác tôn giáo thuộc phạm vi quản lý.

2.2. Trình UBND tỉnhcác chương trình, kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm, các dự án quan trọngthuộc lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

2.3. Hướng dẫn, kiểmtra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật,chương trình, kế hoạch, dự án đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

2.4. Hướng dẫn, chỉđạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh các chủ trương, chính sáchcủa Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng,tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, quyền sinh hoạttôn giáo bình thường theo đúng pháp luật; bảo đảm sự bình đẳng giữa các tôngiáo trước pháp luật; chống mọi hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáohoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhànước.

2.5. Giúp UBND tỉnhxem xét việc đề nghị sửa chữa các công trình thờ tự, tín ngưỡng, tôn giáo củatổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật.

2.6. Được UBND tỉnh ủyquyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp thẩm định các yêucầu của các tổ chức và cá nhân tôn giáo trên các lĩnh vực như:

2.6.1. Tổ chức đạihội, hội nghị của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

2.6.2. Việc nhập tu,bổ nhiệm, phong chức, phong phẩm, thuyên chuyển các chức sắc, chức việc, nhà tuhành trên phạm vi tỉnh.

2.7. Giúp UBND tỉnhthực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động quốc tế của nhà tu hành chức sắc,nhân sỹ tôn giáo theo quy định của pháp luật.

2.8. Làm đầu mối liênhệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

2.9. Tham gia quản lýcác khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, có liên quan đến tôn giáo trênđịa bàn tỉnh.

2.10. Nghiên cứu xâydựng, đề xuất với UBND tỉnh về chính sách và thực hiện chính sách đối với tổchức tôn giáo và chức sắc, nhân sỹ tôn giáo theo phân cấp của cơ quan có thẩmquyền.

2.11. Chủ trì, phốihợp với các cơ quan chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể quần chúng có liênquan trong việc tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân, tín đồ, các chứcsắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo chấp hành nghiêm chỉnh đường lối,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo tại địa phương;

2.12. Thực hiện côngtác hợp tác quốc tế về lĩnh vực công tác tôn giáo và các lĩnh vực công tác đượcgiao theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

2.13. Thực hiện côngtác khen thưởng và đề xuất với cấp có thẩm quyền khen thưởng theo thẩm quyền vềlĩnh vực công tác tôn giáo.

2.14. Thực hiện côngtác kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêucực và xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được UBND tỉnhgiao theo quy định của pháp luật.

2.15. Hướng dẫn chuyênmôn nghiệp vụ về công tác tôn giáo đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàntỉnh.

2.16. Tổ chức nghiêncứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưutrữ, cung cấp số liệu vào công tác quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ.

2.17. Thực hiện côngtác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ đượcgiao theo quy định với UBND tỉnh và Ban Tôn giáo Chính phủ.

2.18. Quản lý tổ chứcbộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ,khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cánbộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

2.19. Quản lý tàichính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBNDtỉnh.

2.20. Thực hiện cácnhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

a, Lãnh đạoBan: Trưởng ban và 01 Phó trưởng ban

b, Vănphòng (gồm: Tổ chức, hành chính, tổng hợp, thi đua khen thưởng)

Ban Tôngiáo tỉnh làm việc theo chế độ chuyên viên, kết hợp với chế độ thủ trưởng, lãnhđạo Ban giao việc trực tiếp cho từng chuyên viên.

Trưởng Ban,Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm theo tiêu chuẩnchức danh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo quy định của Đảngvà Nhà nước. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng ban, Phó trưởng banthực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ đặcđiểm cụ thể công tác tôn giáo của tỉnh, Trưởng ban phối hợp với Giám đốc Sở Nộivụ trình UBND tỉnh thành lập phòng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của phápluật khi có nhu cầu và đủ điều kiện.

c, Biên chếcủa Ban Tôn giáo tỉnh được UBND tỉnh phân bổ hàng năm tương ứng với khối lượngcông việc đảm nhận.

Trưởng BanTôn giáo tỉnh bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tôn giáo phùhợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy địnhcủa pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 4. Trưởng Ban Tôn giáo quy định chức năng, nhiệmvụ; quy chế hoạt động, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Văn phòng vàcác chuyên viên Ban Tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 321/QĐ-UBngày 23/4/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nộivụ, Ban Tôn giáo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủtrưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệmthi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường