ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 31 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎQUYẾT ĐỊNH SỐ 167/1998/QĐ-UB NGÀY 17/12/1998 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬPHỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH LĨNH VỰC VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa - Thông tin tạiTờ trình số 104/TTr-SVHTT ngày 12/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bõ Quyết định số167/1998/QĐ-UB ngày 17/12/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hộiđồng giám định lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật tỉnh Bình Phước.

Lý do:

a) Hình thức của văn bản này không còn phù hợpvới quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày03/12/2004.

b) Hầu hết các thành viên của Hội đồng đã nghỉhưu hoặc đã chuyển công tác khác.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp,Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngàyký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHNguyễn Tấn Hưng