ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 55/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 01 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ, XỬ LÝ, XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM VÀ CHUYỂNGIAO TÀI SẢN NHÀ NƯỚC ĐỂ BÁN ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sảnNhà nước;
Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tàisản;
Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về quy định việcphân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăngcường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bánđấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về banhành Quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 và Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày18/01/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phươngtiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính;
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một sốquy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấugiá tài sản;
Căn cứ Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 và Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày06/3/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giaotài sản Nhà nước để bán đấu giá;
Căn cứ Thông tư số 112/2006/TT-BTC ngày 27/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện Quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèmtheo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việcphân cấp quản lý tài sản Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước;
Theo đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Tư pháp tại Tờ trình số 882/TTr-TC-TPngày 27/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình quản lý, xử lý, xác định giákhởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá trên địa bàn tỉnh BìnhThuận.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trướcđây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căncứ Quyết định thi hành/.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

QUY ĐỊNH

QUY TRÌNH QUẢN LÝ, XỬ LÝ, XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM VÀ CHUYỂN GIAOTÀI SẢN NHÀ NƯỚC ĐỂ BÁN ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 của Ủy bannhân dân tỉnh Bình Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi áp dụng

1. Quy định này quy định về quytrình quản lý, xử lý, xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nướctại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tang vật, phương tiện viphạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước; tài sản xác lập quyền sở hữu Nhànước để bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. Việc xử lý đối với tài sảnthuộc kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia; tài sản sửdụng vào mục đích quốc phòng, an ninh quốc gia; tài sản dự trữ quốc gia; tàisản Nhà nước tại doanh nghiệp; tài nguyên thiên nhiên và đất đai khác thực hiệntheo quy định hiện hành của pháp luật, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyđịnh này.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Đối tượng áp dụng tại Quy địnhnày bao gồm:

1. Cơ quan Nhà nước thực hiệnnhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước.

2. Cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chínhtrị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (gọi chunglà cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập) được giao trực tiếp quản lý,sử dụng tài sản Nhà nước.

3. Các đối tượng khác liên quanđến việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản Nhà nước.

Điều 3. Giảithích từ ngữ

1. Tài sản Nhà nước tại cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập là những tài sản Nhà nước giaocho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng để phụcvụ hoạt động của cơ quan, đơn vị gồm:

a) Đất khuôn viên trụ sở, cơ sởhoạt động sự nghiệp;

b) Nhà, công trình xây dựng vàcác tài sản khác gắn liền với đất khuôn viên;

c) Phương tiện giao thông vậntải, máy móc, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác được đầu tư mua sắmtừ nguồn ngân sách Nhà nước hoặc hình thành từ các nguồn khác mà theo quy địnhcủa pháp luật là tài sản Nhà nước;

d) Tài sản thu hồi từ các dự ánsử dụng vốn ngân sách Nhà nước đã kết thúc hoạt động và các loại tài sản khácdo Nhà nước quản lý.

2. Tài sản được xác lập quyềnsở hữu của Nhà nước, theo quy định của pháp luật là tài sản không có nguồngốc là tài sản của Nhà nước nhưng theo quy định của pháp luật đến thời điểmnhất định, được Nhà nước xác lập là tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, gồm:

a) Tài sản là bất động sản màchủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu đối với tài sản, sau 5 (năm) năm kể từ ngàycác cơ quan chức năng thông báo công khai vẫn chưa xác định được ai là chủ sởhữu;

b) Tài sản là cổ vật, là di tíchlịch sử, văn hóa hay tài sản được tìm thấy không phải là cổ vật, di tích lịchsử, văn hóa mà có giá trị lớn bị chôn dấu, chìm đắm, trôi dạt được tìm thấy vàđã được các cơ quan có thẩm quyền xác lập quyền sở hữu Nhà nước, hoặc tài sảntuy có giá trị nhỏ nhưng được pháp luật quy định thuộc sở hữu Nhà nước;

c) Tài sản có giá trị lớn bịđánh rơi, bỏ quên không xác định được ai là chủ sở hữu sau 1 (một) năm kể từngày được cơ quan chức năng của Nhà nước thông báo công khai;

d) Tài sản là di sản không cóngười thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng người đó không đượcquyền hưởng di sản, hoặc người đó từ chối quyền hưởng di sản;

e) Tài sản do những tổ chức, cánhân trong nước hiến tặng hoặc giao cho tổ chức, cá nhân được xác lập quyền sởhữu Nhà nước của cấp có thẩm quyền;

f) Các tài sản khác được xác lậpquyền sở hữu Nhà nước theo pháp luật quy định.

3. Tài sản tịch thu sung quỹNhà nước là tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước trên cơ sở quyếtđịnh tịch thu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gồm:

a) Tài sản sử dụng trong các vụvi phạm hành chính đã có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước của các ngành,các cấp có thẩm quyền theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày16/7/2002;

b) Tài sản là vật chứng vụ án cóquyết định xử lý tịch thu sung quỹ Nhà nước của cơ quan có thẩm quyền quy địnhtại Điều 76 của Bộ Luật Tố tụng dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

c) Tài sản do cơ quan tòa án raquyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và được cơ quan thi hành án ra quyết địnhthi hành án theo quy định tại Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14/01/2004.

4. Người bán đấu giá là Trungtâm Dịch vụ bán đấu giá hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản (cấp tỉnh và cấphuyện).

Điều 4. Hội đồngđịnh giá và bán đấu giá tài sản

Thành lập Hội đồng định giá, bánđấu giá cấp tỉnh và cấp huyện, cụ thể như sau:

1. Thành phần Hội đồng định giávà bán đấu giá cấp tỉnh gồm:

a) Lãnh đạo Sở Tài chính là Chủtịch Hội đồng;

b) Lãnh đạo cơ quan quản lý tàisản hoặc cơ quan ra quyết định tịch thu hoặc trình cấp có thẩm quyền ra quyếtđịnh tịch thu là Phó Chủ tịch Hội đồng;

c) Các thành viên Hội đồng làđại diện các cơ quan như: cơ quan chuyên ngành kỹ thuật có liên quan, cơ quanchủ quản cấp trên, Công an tỉnh.

2. Thành phần Hội đồng định giávà bán đấu giá cấp huyện gồm:

a) Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kếhoạch là Chủ tịch Hội đồng;

b) Lãnh đạo cơ quan quản lý tàisản hoặc cơ quan ra quyết định tịch thu hoặc trình cấp có thẩm quyền ra quyếtđịnh tịch thu là Phó Chủ tịch Hội đồng;

c) Các thành viên Hội đồng làđại diện các cơ quan như: cơ quan chuyên ngành kỹ thuật có liên quan, Công anhuyện.

3. Thành phầnHội đồng bán đấu giá của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập:

- Thủ trưởng đơn vị trực tiếpquản lý, sử dụng tài sản: Chủ tịch Hội đồng;

- Đại diện cơ quan chủ quản củađơn vị quản lý tài sản: Thành viên;

- Đại diện bộ phận kế toán tàivụ của đơn vị: Thành viên;

- Đại diện bộ phận trực tiếpquản lý, sử dụng tài sản: Thành viên;

- Cán bộ có hiểu biết về đặcđiểm, tính năng kỹ thuật của tài sản cần bán: Thành viên.

4. Ngoài ra,tùy theo tính chất, đặc điểm của tài sản, Chủ tịch Hội đồng mời một số thànhviên khác tham gia Hội đồng định giá, bán đấu giá.

Chương II

XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM, PHÊDUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM BÁN ĐẤU GIÁ VÀ CHUYỂN GIAO TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

Điều 5. Nguyêntắc xác định giá khởi điểm bán đấu giá tài sản Nhà nước

1. Việc xácđịnh giá khởi điểm tài sản được thực hiện thông qua Hội đồng định giá (tỉnh,huyện, thị xã, thành phố) hoặc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác địnhgiá bán đảm bảo phù hợp với giá trị còn lại thực tế của tài sản được bán. Giátrị tài sản do Hội đồng định giá xác định hoặc do tổ chức có chức năng thẩmđịnh giá tài sản được phép hoạt động theo quy định của pháp luật xác định là cơsở để cấp có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá.

2. Nguyên tắc xác định giá khởiđiểm:

a) Giá khởi điểm của tài sản bánđấu giá là tài sản Nhà nước được xác định theo nguyên tắc phải phù hợp với giábán thực tế của tài sản cùng loại hoặc tương tự trên thị trường tại thời điểmxác định giá;

b) Đối với những tài sản do Nhànước quy định giá, giá khởi điểm không được thấp hơn giá do Nhà nước quy địnhtại thời điểm xác định giá khởi điểm;

c) Đối với tài sản chuyên dùngđơn chiếc, giá khởi điểm được xác định căn cứ vào chi phí tái tạo lại tài sảnhoặc chi phí nhập khẩu và mức độ hao mòn (cả hữu hình và vô hình) của tài sản.

Điều 6. Quy trìnhxử lý, chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thusung quỹ Nhà nước để bán đấu giá

1. Tang vật, phương tiện vi phạmhành chính có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước của cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền được xử lý như sau:

a) Đối với các tang vật, phươngtiện là văn hóa phẩm độc hại, hàng giả không có giá trị sử dụng, vật phẩm gâyhại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng buộc phải tiêu hủy và các hànghóa khác không được phép lưu thông trên thị trường, thì cơ quan ra quyết địnhtịch thu lập Hội đồng xử lý để tiêu hủy.

Thành phần Hội đồng bao gồm:

+ Đại diện cơ quan ra quyết địnhtịch thu;

+ Đại diện cơ quan tài chínhcùng cấp;

+ Đại diện cơ quan quản lý Nhà nướccó liên quan.

Việc tiêu hủy phải được lậpthành biên bản có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng;

b) Đối với tang vật, phương tiệnlà tiền Việt Nam, ngoại tệ, chứng chỉ có giá, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý,thì cơ quan ra quyết định tịch thu phải chuyển giao cho Kho bạc Nhà nước; nhữnggiấy tờ, tài liệu, chứng từ liên quan đến tài sản đó thì chuyển giao cho Sở Tàichính để tổ chức hạch toán, theo dõi, quản lý, xử lý theo quy định của phápluật;

c) Đối với tang vật, phương tiệnlà thuốc tân dược, vũ khí, chất nổ, chất phóng xạ, phương tiện kỹ thuật đặcchủng liên quan đến an ninh, quốc phòng; vật có giá trị lịch sử, văn hóa; divật, cổ vật; bảo vật quốc gia; hàng lâm sản quý hiếm nhóm IA, IB và các tài sảnkhác không được phép lưu hành, thì cơ quan ra quyết định tịch thu chủ trì, phốihợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan tổ chức bàn giao cho cơ quan Nhànước chuyên ngành quản lý tài sản đó để tổ chức quản lý, xử lý theo quy địnhcủa pháp luật;

d) Đối với động vật hoang dã cònsống khỏe mạnh hoặc sau khi cứu hộ khỏe mạnh, thì cơ quan kiểm lâm phối hợp vớicác đơn vị có liên quan tổ chức thả về môi trường thiên nhiên phù hợp với sinhthái của từng loài hoặc bán cho cá nhân, tổ chức được phép gây nuôi phát triển,nghiên cứu khoa học, phục vụ nhu cầu văn hóa đời sống theo giá thị trường tạiđịa phương. Việc thả động vật về môi trường thiên nhiên phải được lập thànhbiên bản có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham gia;

e) Đối với các tang vật, phươngtiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước là phương tiện đi lại,phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc, thiết bị thí nghiệm còn sử dụngđược: Sở Tài chính có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hoặcquyết định theo thẩm quyền chuyển giao tài sản cho các cơ quan, đơn vị, tổ chứccủa Nhà nước có nhu cầu sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý tài sảnNhà nước.

Sau khi có quyết định của cơquan Nhà nước có thẩm quyền, cơ quan ra quyết định tịch thu chủ trì, phối hợpvới cơ quan tài chính cùng cấp tổ chức bàn giao tài sản cho cơ quan, đơn vị, tổchức tiếp nhận.

Thủ tục bàn giao, tiếp nhận tàisản thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 30/7/1996 của BộTài chính. Cơ quan, đơn vị, tổ chức được tiếp nhận tài sản có trách nhiệm ghităng tài sản và giá trị tài sản theo số lượng và giá trị tài sản ghi trong Biênbản giao, nhận tài sản;

f) Đối với các tang vật, phươngtiện vi phạm hành chính dễ bị hư hỏng (hàng tươi sống, dễ bị ôi thiu, khó bảoquản, hàng thực phẩm đã qua chế biến nhưng hạn sử dụng còn dưới 30 ngày ...),thì cơ quan ra quyết định tịch thu phải tiến hành lập Biên bản và phối hợp vớicơ quan tài chính cùng cấp tổ chức bán ngay theo hình thức bán công khai (bánthẳng) hoặc chuyển giao cho Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tổ chức bán. Số tiềnthu được gửi vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước của cơ quan tài chínhcùng cấp nơi bắt giữ tài sản;

g) Tang vật,phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu sung quỹ Nhà nước còn lại (trừcác loại tài sản đã quy định tại điểm a,b,c,d,e,f - khoản 1 - Điều 6 - Quy địnhnày), chuyển giao cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá trực thuộc Sở Tư pháp tổchức bán đấu giá sau khi giá khởi điểm của tài sản đã được xác định.Việc chuyểngiao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khi có quyết định tịch thu sung quỹNhà nước theo quy định tại Điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002để bán đấu giá được thực hiện như sau:

h) Đối vớitang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước có giátrị từ 10 triệu đồng trở lên/01 quyết định tịch thu: người ra quyết định tịchthu hoặc trình cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu (cấp tỉnh và cấp huyện)có trách nhiệm chuyển giao tài sản cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá trực thuộcSở Tư pháp tổ chức bán đấu giá theo luật định;

i) Đối vớitang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước có giátrị dưới 10 triệu đồng/01 quyết định tịch thu:

- Do cơ quan cấp tỉnh ra quyếtđịnh tịch thu: người ra quyết định tịch thu hoặc trình cấp có thẩm quyền raquyết định tịch thu có trách nhiệm chuyển giao tài sản cho Trung tâm Dịch vụbán đấu giá trực thuộc Sở Tư pháp tổ chức bán đấu giá theo luật định;

- Do cơ quan cấp huyện, cấp xãra quyết định tịch thu: không thực hiện chuyển giao cho Trung tâm Dịch vụ bánđấu giá trực thuộc Sở Tư pháp để bán đấu giá. Việc bán đấu giá tài sản đượcthực hiện thông qua Hội đồng bán đấu giá cấp huyện.

2. Khi chuyển giao tang vật,phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu sung quỹ Nhà nước, cơ quan raquyết định tịch thu phải bàn giao đầy đủ các hồ sơ (bản chính hoặc bản chụp)cho cơ quan tiếp nhận tài sản bao gồm: Quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước;Biên bản định giá tài sản; các giấy tờ, tài liệu liên quan đến quyền sở hữu,quyền sử dụng hợp pháp tài sản (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan.

Điều 7. Thựchiện Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản Nhà nước

1. Tài sản Nhà nước tại cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã có chủ trương bán đấu giá, theo quyđịnh phải tổ chức bán đấu giá theo hình thức hợp đồng ủy quyền bán đấu giá (trừcác loại tài sản quy định hiện hành của UBND tỉnh phải bán đấu giá thông quaHội đồng bán đấu giá).

2. Cơ quan Nhà nước có thẩmquyền quản lý về tài sản đó theo phân cấp, có trách nhiệm ký hợp đồng ủy quyềnbán đấu giá tài sản với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá trực thuộc Sở Tư pháp đểtổ chức bán đấu giá theo luật định.

3. Việc ký kết và thực hiện hợpđồng ủy quyền bán đấu giá tài sản được thực hiện theo các quy định của Nghịđịnh số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ và Bộ Luật Dân sự.

Hợp đồng ủy quyền bán đấu giátài sản được ký kết giữa Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá với người cótài sản bán đấu giá hoặc người đại diện của người đó (Mẫu số 02 – Thông tư số03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ Tư pháp).

4. Trong thời gian 10 ngày làmviệc kể từ ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá, cơ quanNhà nước có thẩm quyền quản lý về tài sản đã có chủ trương bán đấu giá chuyểngiao hồ sơ và ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản với Trung tâm Dịch vụbán đấu giá trực thuộc Sở Tư pháp. Hồ sơ chuyển giao bao gồm: văn bản cho phépbán đấu giá tài sản, văn bản phê duyệt giá khởi điểm của cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền và các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản bán đấu giá.

5. Cơ quan Nhà nước có thẩmquyền quản lý về tài sản đã có chủ trương bán đấu giá có trách nhiệm bảo quảntài sản Nhà nước cho đến khi hoàn tất việc bán đấu giá và bàn giao tài sản chokhách hàng trúng đấu giá mua tài sản.

Chương III

THU NỘP TIỀN BÁN TÀI SẢNNHÀ NƯỚC, THU QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Điều 8. Thu nộptiền bán tài sản Nhà nước

1. Tài sản Nhà nước tại cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: số tiền thu được từ bán tài sản sau khitrừ chi phí hợp lý có liên quan, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của LuậtNgân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trừ trườnghợp pháp luật có quy định khác.

Đối với những đơn vị sự nghiệpcông lập được giao tự chủ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày25/4/2006 của Chính phủ thì thực hiện theo chế độ hiện hành.

2. Tài sản tịch thu sung quỹ Nhànước do vi phạm hành chính và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước:

a) Toàn bộ số tiền thu được từviệc bán tài sản đều phải được tập trung vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tàichính mở tại Kho bạc Nhà nước và do cơ quan tài chính quản lý. Số tiền thu đượctừ bán tài sản do cấp nào bán thì tập trung vào tài khoản tạm giữ của cơ quantài chính cấp đó mở tại Kho bạc Nhà nước;

b) Toàn bộ số tiền thu này saukhi đã trừ các chi phí có liên quan (được quy định chi tiết tại Thông tư số04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lýtang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính), đượcnộp vào ngân sách Nhà nước cùng cấp để quản lý, sử dụng theo quy định của phápluật.

3. Người bán đấu giá có tráchnhiệm thu nộp đủ số tiền bán đấu giá tài sản của người được mua tài sản bán đấugiá. Thời gian thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá thực hiện đúng theo quyđịnh hiện hành.

Điều 9.Cơ quan thực hiện bán tài sản phải lập và cấp hóa đơn bán tài sản thanh lý, tàisản tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước docơ quan tài chính cung cấp và hạch toán kế toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 10. Thu,quản lý và sử dụng phí đấu giá

1. Phí đấu giá là khoản thu nhằmbù đắp chi phí cho việc tổ chức bán đấu giá và thu phí (như chi phí niêm yết,thông báo công khai việc bán đấu giá, chi phí tổ chức đăng ký mua tài sản bánđấu giá, chi phí hồ sơ tham gia đấu giá, chi phí trưng bày, cho xem tài sản,chi phí tổ chức phiên bán đấu giá, chi phí bàn giao tài sản...). Phí đấu giátài sản bao gồm phí đấu giá của người tham gia đấu giá và phí đấu giá của ngườicó tài sản bán đấu giá.

2. Cơ quan thu phí đấu giá làngười bán đấu giá tài sản.

3. Mức thu phí đấu giá, quản lývà sử dụng phí đấu giá theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.

Chương IV

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

Điều 11. Phânloại tài sản Nhà nước để chuyển giao hoặc hợp đồng ủy quyền bán đấu giá

1. Các loại tài sản Nhà nước quyđịnh tại Điều 3 Quy định này đều phải được tổ chức bán đấu giá theo đúng quyđịnh hiện hành. Trừ tài sản Nhà nước có quyết định thanh lý hoặc bán đấu giácủa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà giá trị định giá dưới 10 triệu đồng thìThủ trưởng đơn vị quản lý tài sản tùy theo từng trường hợp cụ thể sẽ quyết địnhtổ chức bán thẳng theo giá khởi điểm đã xác định, không bán đấu giá.

2. Việc tổ chức bán đấu giá tàisản Nhà nước được thực hiện thông qua Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá trực thuộcSở Tư pháp; Hội đồng bán đấu giá cấp tỉnh; Hội đồng bán đấu giá huyện, thị xã,thành phố (sau đây gọi là cấp huyện); hoặc tổ chức có chức năng bán đấu giá tàisản được phép hoạt động theo quy định của pháp luật để bán đấu giá, cụ thể:

a) Tài sản Nhànước đã có chủ trương bán đấu giá, tổ chức bán đấu giá thông qua Hội đồng bánđấu giá cấp tỉnh:

- Đất các dự án khu dân cư mớihình thành;

- Đất sử dụng làm mặt bằng cácdự án sản xuất kinh doanh khác;

- Mỏ tài nguyên khoáng sản;

- Nhà, đất lẻ tại khu vực đô thị(thị xã, thành phố, thị trấn);

- Tài sản là Nhà thuộc trụ sởlàm việc, các cơ sở hoạt động sự nghiệp; công trình kiến trúc và các tài sảnkhác xây dựng gắn liền với đất;

- Các loại tài sản Nhà nước khácđã có quyết định chuyển giao hoặc hợp đồng ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ bánđấu giá trực thuộc Sở Tư pháp tổ chức bán đấu giá nhưng Trung tâm Dịch vụ bánđấu giá từ chối bán.

b) Tài sản Nhànước đã có chủ trương bán đấu giá, tổ chức bán đấu giá thông qua Hội đồng bánđấu giá cấp huyện:

- Nhà, đất lẻ nằm trên địa bànxã;

- Tài sản Nhà nước tại cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp huyện quản lý gồm:

+ Xe mô tô;

+ Tài sản Nhà nước khác cógiá trị mua sắm ban đầu dưới 500 triệu đồng;

+ Trụ sở làm việc, cơ sởhoạt động sự nghiệp; công trình kiến trúc và các tài sản khác xây dựng gắn liềntrên đất của các cơ quan thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý đã có chủtrương của UBND tỉnh cho phép thanh lý dạng thu hồi vật liệu (hoặc phải thanhlý để xây dựng công trình mới theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt).

- Tang vật, phương tiện của 01vụ vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu sung quỹ Nhà nước có giá trị dưới 10triệu đồng do các đơn vị chức năng thuộc cấp huyện bắt giữ, xử lý;

- Các loại tài sản Nhà nước khácthuộc cấp huyện quản lý, xử lý đã có quyết định chuyển giao cho Trung tâm Dịchvụ bán đấu giá trực thuộc Sở Tư pháp tổ chức bán đấu giá nhưng Trung tâm Dịchvụ bán đấu giá từ chối bán.

c) Tài sản Nhà nước do Trung tâmDịch vụ bán đấu giá trực thuộc Sở Tư pháp tổ chức bán đấu giá theo hình thứcchuyển giao hoặc hợp đồng ủy quyền gồm:

- Hình thức chuyển giao gồm:

+ Tang vật, phương tiện vi phạmhành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước (trừ tang vật, phương tiện vi phạmhành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước có giá trị dưới 10 triệu đồng/01 quyếtđịnh tịch thu do cơ quan chức năng cấp huyện bắt giữ, xử lý);

+ Tang vật, phương tiện vi phạmhành chính bị xử lý tịch thu sung quỹ Nhà nước chuyển giao cho Trung tâm Dịchvụ bán đấu giá trực thuộc Sở Tư pháp tổ chức bán đấu giá sau khi giá khởi điểmcủa tài sản đã được xác định.Việc chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạmhành chính khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước được thực hiện theo quyđịnh tại Điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 để bán đấu giá.

Người ra quyết định tịch thuhoặc trình cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu (cấp tỉnh và cấp huyện) cótrách nhiệm chuyển giao tài sản (hiện vật) và các giấy tờ có liên quan đến tàisản bán đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá trực thuộc Sở Tư pháp tổ chứcbán đấu giá theo luật định.

Trường hợp Trung tâm Dịch vụ bánđấu giá không có đủ kho bãi để bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính bị tịch thu sung quỹ trong thời gian tổ chức bán đấu giá, Trung tâm Dịchvụ bán đấu giá được phép ủy quyền cơ quan ra quyết định tịch thu hoặc cơ quankhác bảo quản hộ tài sản cho đến khi hoàn tất việc xử lý bán đấu giá tài sản vàphải trả chi phí canh giữ bảo quản cho cơ quan được ủy quyền bảo quản tài sản.Việc ủy quyền bảo quản tài sản phải được lập thành hợp đồng theo mẫu số 4 banhành kèm theo Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/07/2004 của Bộ Tài chính. Mọisự thiếu, mất trong quá trình quản lý so với hợp đồng bảo quản hoặc theo biênbản kiểm kê đã định giá, đơn vị bảo quản phải chịu trách nhiệm bồi hoàn.

- Hình thứchợp đồng ủy quyền bán đấu giá:

+ Tài sản Nhà nước tại cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã có chủ trương bán đấu giá, theo quyđịnh phải tổ chức bán đấu giá theo hình thức hợp đồng ủy quyền bán đấu giá (trừcác loại tài sản đã quy định tại điểm a, điểm b, khoản 2 Điều 11 Quy định này);

+ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyềnquản lý về tài sản đó theo phân cấp, có trách nhiệm ký hợp đồng ủy quyền bánđấu giá tài sản với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá trực thuộc Sở Tư pháp để tổchức bán đấu giá theo luật định;

+ Trong thời gian 10 ngày làmviệc kể từ ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá, cơ quanNhà nước có thẩm quyền quản lý về tài sản đã có chủ trương bán đấu giá chuyểngiao hồ sơ và ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản với Trung tâm Dịch vụbán đấu giá. Hồ sơ chuyển giao bao gồm: văn bản cho phép bán đấu giá tài sản,văn bản phê duyệt giá khởi điểm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các giấytờ khác có liên quan đến tài sản bán đấu giá.

Trường hợp Trung tâm Dịch vụ bánđấu giá trực thuộc Sở Tư pháp hoặc tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sảnđược phép hoạt động theo quy định của pháp luật để bán đấu giá từ chối thựchiện bán đấu giá tài sản Nhà nước, thì việc bán đấu tài sản Nhà nước được thựchiện thông qua Hội đồng bán đấu giá (cấp tỉnh, cấp huyện).

- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyềnquản lý về tài sản đã có chủ trương bán đấu giá có trách nhiệm bảo quản tài sảnNhà nước cho đến khi hoàn tất việc bán đấu giá và bàn giao tài sản cho kháchhàng trúng đấu giá mua tài sản.

Điều 12. Trìnhtự, thủ tục tổ chức đấu giá và phê duyệt kết quả bán đấu giá tài sản Nhà nước

1. Trình tự, thủ tục bán đấu giátài sản Nhà nước thực hiện theo đúng Quy chế bán đấu giá tài sản hiện hành.

2. Tài sản Nhà nước được tổ chứcbán đấu giá thông qua Hội đồng bán đấu giá (cấp tỉnh, cấphuyện), kết quả bán đấu giá sẽ được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúngphân cấp hiện hành trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá.

3. Tài sản Nhà nước được tổ chứcbán đấu giá thông qua Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá trực thuộc Sở Tư pháp:

a) Giá khởi điểm bán đấu giákhông được thấp hơn mức giá khởi điểm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theophân cấp hiện hành;

b) Kết quả bán đấu giá tài sảnNhà nước được công nhận thông qua Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá giữa mộtbên là người bán đấu giá tài sản và một bên là người mua được tài sản bán đấugiá, có giá trị pháp lý theo quy định của Bộ Luật Dân sự;

c) Hợp đồng mua bán tài sản phảicó chữ ký của đấu giá viên đại diện cho người bán đấu giá tài sản và người muađược tài sản bán đấu giá (Mẫu số 04 – Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005của Bộ Tư pháp)..

Trong trường hợp người điều hànhcuộc bán đấu giá không phải là đấu giá viên, thì người điều hành cuộc bán đấugiá tài sản lập Hợp đồng để đấu giá viên chịu trách nhiệm về việc bán đấu giátài sản đó ký và đóng dấu.

4. Trung tâm dịch vụ bán đấu giátài sản trực thuộc Sở Tư pháp; Hội đồng bán đấu giá huyện, thị xã, thành phố cónhiệm vụ tổ chức bán đấu giá theo đúng nguyên tắc và trình tự, thủ tục do phápluật về bán đấu giá tài sản quy định; thực hiện việc thanh quyết toán các khoảnthu, chi phát sinh trong quá trình thực hiện đấu giá và nộp đầy đủ số tiền thuđược từ bán đấu giá tài sản vào ngân sách Nhà nước sau khi trừ đi các khoản chiphí về bán đấu giá theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; thực hiện cácnhiệm vụ khác quy định tại quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 13.

1. Giao tài sản cho người muađược tài sản bán đấu giá: tài sản bán đấu giá được giao cho người mua được tàisản bán đấu giá sau khi người mua nộp đủ tiền mua tài sản đúng thời gian quyđịnh.

2. Đối với tài sản Nhà nước đãchuyển giao cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tổ chức bán đấu giá hoặc hợp đồngủy quyền bán đấu giá nhưng bán đấu giá không thành (sau khi đã thông báo bánđấu giá 02 lần trên phương tiện thông tin đại chúng), Trung tâm Dịch vụ bán đấugiá có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho cơ quan tài chính việc bán đấu giátài sản không thành.

Căn cứ báo cáo của Trung tâmDịch vụ bán đấu giá về việc bán đấu giá tài sản không thành, cơ quan tài chínhcó trách nhiệm phối hợp cùng các ngành chức năng có liên quan xem xét, xử lýtheo quy định hoặc xác định lại giá khởi điểm, đề nghị cấp có thẩm quyền phêduyệt hoặc phê duyệt theo phân cấp và thông báo cho Trung tâm Dịch vụ bán đấugiá mức giá khởi điểm mới của tài sản bán đấu giá để Trung tâm Dịch vụ bán đấugiá tổ chức bán đấu giá theo luật định.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tráchnhiệm của cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền trong hoạt động bán đấu giá tàisản Nhà nước

1. Cơ quan tài chính các cấpchịu trách nhiệm quản lý, chủ trì xử lý tài sản Nhà nước, cụ thể:

a) Đối với tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước:

- Đối với tang vật, phương tiệndo cơ quan chức năng thuộc cấp tỉnh bắt giữ và tang vật, phương tiện do cơ quanchức năng thuộc cấp huyện bắt giữ nhưng theo phân cấp thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của cấp tỉnh: cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bắt giữ xử lý tịch thu hoặctrình cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu có trách nhiệm báo cáo chủngloại, số lượng tang vật, phương tiện do vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹNhà nước về Sở Tài chính để Sở Tài chính chủ trì mời Hội đồng xác định giá khởiđiểm của tài sản. Căn cứ Biên bản định giá của Hội đồng định giá, Sở Tài chínhphê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản theo thẩm quyền được phân cấp, hoặctrình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản;

- Đối với tang vật, phương tiệndo cơ quan chức năng thuộc cấp huyện bắt giữ và theo phân cấp thuộc thẩm quyềnquyết định của cấp huyện: cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bắt giữ xử lý tịch thuhoặc trình cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu có trách nhiệm báo cáochủng loại, số lượng tang vật, phương tiện do vi phạm hành chính bị tịch thusung quỹ Nhà nước về Phòng Tài chính - Kế hoạch để Phòng Tài chính - Kế hoạchchủ trì mời Hội đồng xác định giá khởi điểm của tài sản. Căn cứ Biên bản địnhgiá của Hội đồng định giá, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Chủ tịch UBNDcấp huyện phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản theo thẩm quyền được phâncấp.

b) Đối với tài sản Nhà nước khácphải bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước:

- Tài sản Nhà nước có chủ trươngbán đấu giá theo phân cấp thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Tài chính hoặc SởTài chính tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: trên cơ sở báo cáo củacơ quan quản lý tài sản Nhà nước phải bán đấu giá, Sở Tài chính chủ trì mời Hộiđồng xác định giá khởi điểm của tài sản. Căn cứ Biên bản định giá của Hội đồngđịnh giá, Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản theo thẩmquyền được phân cấp, hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giátài sản;

- Tài sản Nhà nước có chủ trươngbán đấu giá theo phân cấp thuộc thẩm quyền quyết định của thủ trưởng các sở,ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch UBND cấp huyện: thủ trưởng cácsở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập tiến hành xác định giá khởi điểm củatài sản bán đấu giá (thông qua Hội đồng định giá hoặc thuê cơ quan có chức năngthẩm định giá tài sản được phép hoạt động theo quy định của pháp luật) và phêduyệt giá khởi điểm bán đấu giá.

c) Thanh toán cho các cơ quan cóliên quan các khoản chi phí hợp lý từ việc quản lý, bảo quản, xử lý, bán đấugiá tài sản Nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính và UBND tỉnh;

d) Quản lý toàn bộ số tiền thuđược từ việc bán đấu giá tài sản Nhà nước sau khi trừ các khoản chi phí hợp lýtừ việc quản lý, bảo quản, xử lý, bán đấu giá tài sản Nhà nước theo quy địnhcủa UBND tỉnh.

2. Trách nhiệm của cơ quan raquyết định tịch thu hoặc trình cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu:

a) Căn cứ vào giá trị tài sản cóquyết định tịch thu của từng vụ vi phạm hành chính, cơ quan ra quyết định tịchthu hoặc trình cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu chuyển giao hồ sơ vềtài sản của từng vụ vi phạm hành chính cho Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính -Kế hoạch (theo đúng phân cấp tại khoản 1 Điều 14 Quy định này) để Sở Tài chínhhoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp cùng các ngành chức năng xác định giákhởi điểm. Hồ sơ về tài sản chuyển giao (bản chính hoặc bảo chụp) gồm: Quyếtđịnh tịch thu sung quỹ Nhà nước; Biên bản định giá tài sản; các giấy tờ, tàiliệu liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp tài sản (nếu có) và cáctài liệu khác có liên quan;

b) Cơ quan ra quyết định tịchthu hoặc trình cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu có trách nhiệm bảo quảntoàn bộ tang vật, phương tiện từ khi ra quyết định tạm giữ hoặc tịch thu chođến khi chuyển giao cho cơ quan tiếp nhận theo phương án xử lý được cơ quan cóthẩm quyền phê duyệt;

c) Tang vật, phương tiện sau khicó quyết định tịch thu (có hiệu lực pháp luật) và đã được định giá, cơ quantiếp nhận tài sản phải tổ chức tiếp nhận ngay. Trường hợp cơ quan tiếp nhận tàisản không có nơi cất giữ tài sản hoặc chưa tiếp nhận được số tài sản được giao,cơ quan tiếp nhận tài sản được phép ủy quyền cơ quan ra quyết định tịch thuhoặc cơ quan khác bảo quản hộ tài sản cho đến khi hoàn tất việc xử lý tài sảnvà phải trả chi phí canh giữ bảo quản cho cơ quan được ủy quyền bảo quản tàisản. Việc ủy quyền bảo quản tài sản phải được lập thành hợp đồng theo mẫu số 4ban hành kèm theo Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính.Mọi sự thiếu, mất trong quá trình quản lý so với hợp đồng bảo quản hoặc theobiên bản kiểm kê đã định giá, đơn vị bảo quản phải chịu trách nhiệm bồi hoàn;

d) Quản lý, bảo quản và phối hợpvới Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá trực thuộc Sở Tư pháp hoặc Hội đồng bán đấugiá huyện, thị xã, thành phố giao tài sản cho người mua đấu giá tài sản đúngvới số lượng, chất lượng, chủng loại do cơ quan có thẩm quyền ủy quyền bảo quảntài sản trong thời gian bán đấu giá.

3. Trách nhiệm của cơ quan đăngký quyền sở hữu tài sản đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu: căn cứ vàocác giấy tờ hợp lệ của từng tài sản theo quy định tại Điều 29 Nghị định số05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, cơ quan Nhànước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sửdụng tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá.

4. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

a) Giải quyết khiếu nại, tố cáovề hoạt động bán đấu giá của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá theo quy định vềkhiếu nại, tố cáo;

b) Định kỳ hàng năm báo cáo UBNDtỉnh và Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương.

5. Trách nhiệm của Trung tâmDịch vụ bán đấu giá:

a) Tham gia xác định giá khởiđiểm của tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước;

b) Tiếp nhận tang vật, phươngtiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước phải chuyển giao theo quyđịnh và các loại giấy tờ có liên quan đến tài sản bán đấu giá do các cơ quan cóthẩm quyền bàn giao để làm thủ tục bán đấu giá theo luật định.

Trường hợp Trung tâm Dịch vụ bánđấu giá không có đủ kho bãi để bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính bị tịch thu sung quỹ trong thời gian tổ chức bán đấu giá, Trung tâm Dịchvụ bán đấu giá được phép ủy quyền cơ quan ra quyết định tịch thu hoặc cơ quankhác bảo quản hộ tài sản cho đến khi hoàn tất việc xử lý bán đấu giá tài sản vàphải trả chi phí canh giữ bảo quản cho cơ quan được ủy quyền bảo quản tài sản.Việc ủy quyền bảo quản tài sản phải được lập thành hợp đồng theo mẫu số 4 banhành kèm theo Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính. Mọisự thiếu, mất trong quá trình quản lý so với hợp đồng bảo quản hoặc theo biênbản kiểm kê đã định giá, đơn vị bảo quản phải chịu trách nhiệm bồi hoàn.

c) Phối hợp cùng các đơn vị bảoquản tài sản bàn giao tài sản cho khách hàng mua đấu giá đúng với số lượng,chủng loại, chất lượng đã bán đấu giá;

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề kết quả bán đấu giá;

e) Thực hiện các kiến nghị cóliên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản. Giải quyết khiếu nại về hoạt độngbán đấu giá của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá;

f) Thực hiện chế độ báo cáo địnhkỳ, báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tài chính, SởTư pháp về tổ chức và hoạt động bán đấu giá.

6. Trách nhiệm của các thànhviên Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản:

a) Cơ quan Tài chính - Chủ tịchHội đồng có trách nhiệm:

- Mời Hội đồng xác định giá trịcủa tài sản đưa ra bán đấu giá, lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệtgiá khởi điểm bán đấu giá hoặc quyết định giá khởi điểm bán đấu giá theo thẩmquyền đã được phân cấp;

- Tổ chức bán đấu giá tài sảnNhà nước theo đúng Quy chế hiện hành của UBND tỉnh và theo quy định của phápluật;

- Lập thủ tục trình cấp có thẩmquyền phê duyệt kết quả bán đấu giá hoặc phê duyệt kết quả bán đấu giá theothẩm quyền đã được phân cấp;

- Tổ chức bàn giao hoặc hướngdẫn cho đơn vị quản lý tài sản Nhà nước bàn giao tài sản cho khách hàng trúngmua tài sản qua đấu giá;

- Chủ trì, phối hợp cùng các cơquan có liên quan giải quyết khiếu nại về bán đấu giá tài sản (nếu có).

b) Cơ quan quản lý, sử dụng, xửlý tài sản - Phó Chủ tịch Hội đồng: chịu trách nhiệm về mặt hồ sơ pháp lý; sốlượng, khối lượng và chất lượng tài sản từ khi đưa vào định giá cho đến lúchoàn tất thủ tục bàn giao cho khách hàng trúng mua tài sản đấu giá.

Đối với tài sản tịch thu do viphạm hành chính (vắng chủ hoặc có chủ sở hữu) là xe ô tô, xe mô tô trước khi lậpbáo cáo đề nghị định giá; cơ quan quản lý, sử dụng, xử lý tài sản có tráchnhiệm phối hợp cùng Công an tỉnh xác định chính xác số khung, số máy và cácgiấy tờ hợp lệ có liên quan để thực hiện việc đăng ký (hoặc hủy) bán phế liệu;

c) Cơ quan chuyên môn kỹ thuậtchuyên ngành - thành viên: tùy theo chủng loại, tính chất, đặc điểm của mỗiloại tài sản mà các cơ quan chuyên môn kỹ thuật chịu trách nhiệm trong việcđánh giá chất lượng, tỷ lệ ... của tài sản Nhà nước đưa vào định giá bán đấugiá.

Điều 15. Tổchức thực hiện

1. Giao cho Giám đốc Sở Tàichính phối hợp cùng Giám đốc Sở Tư pháp triển khai thực hiện Quy định này.

2. Thủ trưởng các sở, ban,ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệmvụ của mình, có trách nhiệm thực hiện tốt Quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện nếucó vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Tài chínhđể tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.