ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 55/2008/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG; ĐỊNH MỨC DUY TUĐƯỜNG, HÈ PHỐ, TỔ CHỨC GIAO THÔNG VÀ HOÀN TRẢ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG SAU KHI CẢI TẠOCÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀNỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc bổ sungmột số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 về quản lý dự án đầutư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/1/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ vềquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nộivề việc ban hành quy định một số điều quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình sử dụng nguồn vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý;
Xét đề nghị của liên sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao độngThương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương tại tờtrình số 3770/TTr-LS ngày 12/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố định mức dựtoán xây dựng công trình phần xây dựng; Định mức duy tu đường, hè phố, tổ chứcgiao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹthuật, để các tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo lập và quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốnnhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày 01/01/2009 và thay thế nội dung định mức dự toán xây dựng côngtrình phần xây dựng công bố tại quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 vàthay thế quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của Ủy ban nhân dân Thànhphố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDThành phố; Giám đốc: các sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TTHĐNDTP;
- BXD, BTP;
- Đ/c CTUBNDTP;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- CPVP, các phòng CV;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi