ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2013/QĐ-UBND

Long An, ngày 05 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TỪỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀCÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc,chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủvề cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 1124/TTr-STP ngày 31 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao công tácchứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ Ủy ban nhân dân cấphuyện, Ủy ban nhân dân cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiệntại các huyện: Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Trụ, Tân Hưng và Vĩnh Hưng; cụ thể nhưsau:

1. Các huyện: Đức Huệ, Thạnh Hóa,Tân Trụ thực hiện chuyển giao kể từ ngày 01/01/2014.

2. Các huyện: Tân Hưng và Vĩnh Hưngthực hiện chuyển giao kể từ ngày 01/7/2014.

3. Đối với việc lập di chúc của cánhân vẫn thực hiện theo quy định: cá nhân lựa chọn các tổ chức hành nghề côngchứng để yêu cầu công chứng hoặc yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp:

Có trách nhiệm hướng dẫn việc bàngiao hồ sơ, sổ sách về chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản đangđược lưu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quyđịnh pháp luật.

Phối hợp với các Sở ngành có liênquan và các địa phương để triển khai thực hiện việc chuyển giao; hướng dẫn,theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định này; trong quá trình triển khaithực hiện có phát sinh, vướng mắc kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh để chỉ đạo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở ngành; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và Chủ tịch Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục KTVB QPPL - BTP;
- Bộ TN&MT;
- Bộ Xây dựng;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT. UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Phòng NCTCD (NC);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên