ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 30 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYĐỊNH VỀ MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG KIÊM NHIỆM BAN CHỈ ĐẠO NÔNG NGHIỆP,NÔNG DÂN, NÔNG THÔN VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CÁC CẤP BAN HÀNH KÈM THEOQUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2013/QĐ-UBND NGÀY 30/01/2013 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNGNAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của liên Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dungthực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ vềphê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Văn bản số 2823/STC-NSNN ngày 24 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Quy định về mức hỗtrợ kinh phí hoạt động kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân,nông thôn và xây dựng nông thôn mới các cấp ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 08/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 như sau:

“Khoản hỗ trợ công tác phí áp dụng đối vớithành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã là cán bộ công chức cóđủ tiêu chuẩn thanh toán công tác phí quy định tại Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; thành viên Vănphòng Điều phối, Tổ chuyên viên giúp việc cấp tỉnh và thành viên củacơ quan thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo cấp huyện.”

2. Sửa đổi Tiết một, Điểm a, Khoản 2, Điều 5 nhưsau:

“Thành viên Ban chỉ đạo các cấp, thành viên Vănphòng Điều phối, Tổ chuyên viên giúp việc, thành viên của cơ quanthường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo cấp huyện (đủ điều kiện quyđịnh tại Điều 3 của Quy định này) khi đi công tác trong tỉnh và ngoàitỉnh: Ngoài khoản được hưởng theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày29/01/2011của UBND tỉnh còn được hỗ trợ công tác phí kiêm nhiệm tăngthêm 30% khoản chi “thanh toán phụ cấp lưu trú” trong thời gian công tác “đivà về trong ngày” so với định mức quy định tại Quyết định số08/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011của UBND tỉnh.”

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký. Các nội dung còn lại của Quyết định số08/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyêngiá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Các thành viên Ban Chỉ đạo nôngnghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban,ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc