UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 255/TTr-SNN-TCCB ngày 18/02/2014, Sở Nội vụ tại Tờ trình số 134/TTr-SNV ngày 06/6/2014 và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 1293/BCTĐ-STP ngày 25/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 05/01/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An như sau:

1. Bổ sung vào khoản 1 Điều 2 nội dung: "Chức năng thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực phát triển nông thôn".

2. Bổ sung điểm m vào khoản 2 Điều 2:

"m) Thực hiện thanh tra chuyên ngành:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm gửi Thanh tra Sở tổng hợp, trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Thanh tra việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án; quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật; quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực về phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh;

- Thanh tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Chánh thanh tra Sở giao; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật;

- Thanh tra những vụ việc khác khi được Giám đốc Sở giao;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định về thanh tra của mình;

- Tham gia thực hiện công tác tiếp dân khi được Giám đốc Sở giao".

3. Bổ sung vào điểm 1.2 khoản 1 Điều 3 bộ phận chuyên môn nghiệp vụ: "Phòng Thanh tra".

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Đường