ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2014/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÀI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ÁPDỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhànước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 4514/TTr-STC ngày 10 tháng 11 năm 2014 về việc quyết định ban hành quyđịnh về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trênđịa bàn tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địabàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Các dự án, hạng mục trong dự ánđã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường và đã tổ chức thựchiện quyết định phê duyệt phương án bồi thường từ trước ngày Quyết định này cóhiệu lực thì không thực hiện theo Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗtrợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 05/09/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sungsố thứ tự 4 phụ lục II Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nướcthu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số12/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng cácđơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Minh Phúc

QUY ĐỊNH

VỀGIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÀI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 củaUBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng điều chỉnhvà phạm vi áp dụng

Quy định này quy định về đơngiá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi(nuôi trồng thủy sản) và một số loại tài sản khác (gắn liền với đất) khi Nhànước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Điều 2. Trường hợp không thuộcphạm vi điều chỉnh của Quy định này

1. Đối với tài sản không đủĐiều kiện bồi thường theo quy định của pháp luật thì tùy theo từng trường hợpcụ thể mà Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường cấp huyện (gọi chung là Tổ chức bồithường cấp huyện) có thể trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ, mức hỗ trợ trìnhHội đồng bồi thường cấp huyện hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất, mức hỗ trợ tốiđa bằng 100% theo bảng giá của Quy định này.

2. Xử lý giá bồi thường, hỗ trợđối với các tài sản, vật kiến trúc, cây trồng không có trong danh mụctại Phụ lục I, II, III của Quy định này:

a) Tổ chức bồi thường cấp huyệntính toán mức giá bồi thường, hỗ trợ (hoặc bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời)cho từng tài sản cụ thể, gửi Sở Tài chính. Sở Tài chính chủ trì phối hợp sởquản lý chuyên ngành thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định giá bồi thường,hỗ trợ đối với tài sản. Trong trường hợp Tổ chức bồi thường cấp huyện khôngtính toán được mức giá bồi thường, hỗ trợ thì Tổ chức bồi thường cấp huyệnphối hợp với chủ dự án thuê tổ chức tư vấn có chức năng để xác địnhgiá làm cơ sở để Tổ chức bồi thường cấp huyện lập phương án giá trình Sở Tàichính. Sở Tài chính chủ trì phối hợp sở quản lý chuyên ngành thẩm định vàtrình UBND tỉnh phê duyệt mức giá bồi thường, hỗ trợ cho từng tài sản cụthể.

b) Trong trường hợp Sở Tàichính và sở quản lý chuyên ngành không thống nhất mức giá do tổ chức tư vấnxác định giá thì Sở Tài chính chỉ định tổ chức tư vấn khác xác định giá lại.Chi phí định giá, thẩm định giá do chủ dự án chịu, được hạch toán vào chiphí của dự án.

Chương II

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CỤ THỂ

Điều 3. Giá bồi thườngnhà ở

Đối với nhà tạm không đượcxếp là nhà dưới cấp 4, giá bồi thường tối đa là 660.000đ/m2.

Điều 4. Bồi thường vậtkiến trúc

1. Giá bồi thường vật kiếntrúc áp dụng theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy định này.

2. Giá bồi thường, hỗ trợ đốivới các tài sản, vật kiến trúc không có trong danh mục tại Phụ lục Icủa Quy định này:

a) Đối với các tài sản,vật kiến trúc có đặc điểm cá biệt, chuyên dụng:

- Tài sản, vật kiến trúcphục vụ sản xuất kinh doanh hợp pháp thì được bồi thường. Đối với các tài sảnnày, nếu khi giải tỏa có thể di dời được như hệ thống máy móc, thiết bị,nhà tiền chế (lắp ghép)… thì chỉ bồi thường (hỗ trợ) phần móng của nhà xưởnghoặc chân đế của máy móc đã xây dựng trên đất (nếu có); bồi thường (hỗ trợ) chiphí tháo dỡ, di dời, hao hụt (sau đây gọi chung là chi phí di dời); không bồithường, hỗ trợ toàn bộ giá trị tài sản.

- Đối với những công trìnhkiến trúc đặc biệt; các tài sản, vật kiến trúc khác như mộ xây quymô lớn có trang trí, đình chùa, miếu thì giá bồi thường hoặc hỗ trợ đượcxác định cho từng tài sản cụ thể.

- Đối với hai trường hợp nêutại Điểm a, Khoản 2 của Điều này, Tổ chức bồi thường cấp huyện tính toán mứcgiá bồi thường, hỗ trợ (hoặc bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời) cho từng tàisản cụ thể, gửi Sở Tài chính. Sở Tài chính chủ trì phối hợp sở quản lý chuyênngành thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định giá bồi thường, hỗ trợ đối với tàisản (hoặc bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời tài sản) có giá trị lớn hơn 50.000.000đồng.

- Trong trường hợp Tổ chức bồithường cấp huyện không tính toán được mức giá bồi thường, hỗ trợ thì Tổ chứcbồi thường cấp huyện phối hợp với chủ dự án liên hệ với tổ chức tưvấn có chức năng để xác định giá làm cơ sở để Tổ chức bồi thường cấp huyệngửi Sở Tài chính và sở quản lý chuyên ngành thẩm định, trình UBND tỉnh phêduyệt mức giá bồi thường, hỗ trợ.

UBND cấp huyện được duyệt giábồi thường, hỗ trợ đối với tài sản (hoặc bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời) cógiá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50.000.000 đồng.

b) Đối với các tài sản,vật kiến trúc đã lắp đặt, nếu tháo gỡ thì hư hỏng không sử dụng lại được đãcó mức giá công bố tại Công bố giá vật liệu xây dựng của Liên Sở Xâydựng - Tài chính, Tổ chức bồi thường cấp huyện được lập, trình duyệt phươngán bồi thường theo mức giá tại Công bố giá vật liệu xây dựng của Liên SởXây dựng - Tài chính ở tháng gần nhất mà không phải trình UBND tỉnh phê duyệtgiá bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng bằng50.000.000 đồng.

c) Đối với tài sản, vậtkiến trúc là tài sản phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình cá nhân khi giải tỏacó thể di dời được nhưng không tái sử dụng lại được tại nơi tái định cư.UBND cấp huyện được duyệt giá bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản có giá trị nhỏhơn hoặc bằng 20.000.000 đồng.

d) Đối với các tài sản,vật kiến trúc như trụ cổng, móng đá chẻ kết cấu bê tông, xây gạch hoặcđá…thuộc dạng hình khối thì Tổ chức bồi thường cấp huyện được phép quy ramét khối bằng bê tông hoặc bằng gạch xây để áp giá bồi thường theo mức giáquy định tại Số thứ tự 9 Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này.

đ) Nhà cửa, vật kiến trúcbị giải tỏa một phần thì bồi thường hoặc hỗ trợ phần bị giải tỏađó. Đối với nhà và các loại công trình, vật kiến trúc khác mà khi tháo dỡ phầnbị giải tỏa ảnh hưởng đến cấu trúc của phần còn lại thì tùy theo tínhchất hợp pháp của tài sản để được tính bồi thường, hỗ trợ (hoặc không hỗ trợ)phần ảnh hưởng. Diện tích tính ảnh hưởng là diện tích tính từ vạchgiải tỏa đến mép trụ đỡ gần nhất (nếu phần còn lại có thể tựchống đỡ để tồn tại được và sử dụng được); hoặc phần còn lạikhông thể tự chống đỡ để tồn tại được; hoặc sau khi giải tỏa màphần còn lại vì các lý do khác mà không thể sử dụng được.

e) Bồi thường hoặc bồi thường(hỗ trợ) chi phí di dời tài sản là các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thốngđiện, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống máy móc thiết bị hoặc bồi thường cáctài sản có tính chất đặc biệt, chuyên dùng, Tổ chức bồi thường cấp huyện thựchiện tuần tự các bước công việc sau đây:

- Tổ chức bồi thường cấp huyệnphối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng (hoặc Phòng Quản lý đô thị) để xác địnhlà bồi thường tài sản (hạng mục hạ tầng kỹ thuật) hay chỉ là bồi thường (hỗtrợ) chi phí di dời tài sản.

- Tổ chức bồi thường cấp huyệnphối hợp với chủ dự án để thuê đơn vị tư vấn xác định giá bồi thường tài sản(hạng mục hạ tầng kỹ thuật) hoặc bồi thường (hỗ trợ) chi phí di dời tài sản.

- Tổ chức bồi thường cấp huyệnbáo cáo sở chuyên ngành để thẩm định về mặt kỹ thuật đối với kết quả xác địnhcủa đơn vị tư vấn. Đối với hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống điện, hệ thốngđiện chiếu sáng thì báo cáo Sở Công Thương; hệ thống cầu đường giao thông báocáo Sở Giao thông Vận tải; hệ thống đường cáp viễn thông báo cáo Sở Thông tinvà Truyền thông; hệ thống máy móc thiết bị báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức bồi thường cấp huyệnlập phương án giá bồi thường (hỗ trợ) gửi Sở Tài chính. Sở Tài chính chủ trìphối hợp Sở quản lý chuyên ngành thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệtgiá bồi thường (hỗ trợ) tài sản hoặc giá bồi thường (hỗ trợ) di dời tài sảncó giá trị lớn hơn 50.000.000 đồng. UBND cấp huyện được duyệt giá bồi thường,hỗ trợ tài sản (hoặc chi phí di dời) có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50.000.000đồng.

Điều 5. Giá bồi thường tàisản khác

1. Quy định giá công đào aocho các loại ao, hầm chứa nước:

a) Quy định giá công đào choao nuôi trồng thủy sản hoặc làm hầm chứa nước, mức giá bồi thường19.000 đồng/m3.

b) Đối với ao do cải tạotừ lòng suối, từ đầm phá, từ hố bom để thành ao nuôi trồng thuỷsản hoặc làm hầm chứa nước tưới, tùy theo mức độ đầu tư của chủhộ mà Tổ chức bồi thường cấp huyện tính toán mức bồi thường cụ thể đểtrình cấp có thẩm quyền quyết định nhưng không lớn hơn 19.000 đồng/m3.

c) Đối với các huyện Tân Phú,Định Quán, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Trảng Bom, Thống Nhất, Long Thành và thị xã LongKhánh, nếu ao đào hoặc ao cải tạo trên đất đồi, đất gò có đá (đất khó đào) thìđược tính theo mức giá quy định tại Điểm a, b Khoản 1 của Điều này nhân (x) hệsố 1,5.

2. Giá bồi thường lắp đặtthủy điện kế, điện thoại:

a) Hỗ trợ chi phí lắp đặt đồnghồ điện chính: 1.040.000 đồng/cái

- Đồng hồ điện phụ: 520.000đồng/cái

- Đồng hồ nước chính: 2.500.000đồng/cái

- Đồng hồ nước phụ: 800.000đồng/cái

- Điện thoại bàn hữu tuyếnthuê bao: 220.000 đồng/cái

- Chỉ bồi thường nếu đồnghồ phải di chuyển, tháo dỡ không còn sử dụng được. Trường hợp chủhộ có giấy tờ chứng minh đã lắp đặt đồng hồ nước, điện kế, điệnthoại có mức chi phí cao hơn mức trên đây thì được bồi thường theo chiphí thực tế.

- Nếu dịch chuyển vị trícủa đồng hồ thì không được bồi thường 100% giá trị mà chỉ được bồithường công tháo dỡ lắp đặt, hao hụt vật liệu bằng 30% đến 40% mứcbồi thường nêu trên.

b) Bồi thường chi phí lắp đặttruyền hình cáp, internet, cáp quang, các dịch vụ viễn thông theo hợp đồng lắpđặt thực tế.

c) Đối với những hộ đónggóp để làm bình hạ thế, đường điện mà có hồ sơ giấy tờ để chứngminh thì được bồi thường theo mức đóng góp thực tế nếu người đó phảidi chuyển đi nơi khác không còn được thụ hưởng kết quả đóng góp này.

Điều 6. Giá bồi thường câylâu năm

1. Cây phân tán

a) Đơn giá bồi thường (hỗtrợ) cây phân tán có quá trình sinh trưởng bình thường (không phải làcây chiết, cây ghép):

- Mức giá bồi thường (hỗtrợ):

+ Cây loại A là cây ở thờikỳ cho thu hoạch cao nhất được áp dụng theo quy định ở Phụ lục II banhành kèm theo Quy định này.

+ Cây loại B là cây sắp thuhoạch hoặc đã cho thu hoạch nhưng năng suất còn thấp, đạt trên 80% chukỳ xây dựng cơ bản, được tính bằng 50% đơn giá bồi thường (hỗ trợ) câyloại A.

+ Cây loại C là cây đạt từtrên 40% đến 80% chu kỳ xây dựng cơ bản, được tính bằng 25% đơn giá bồithường (hỗ trợ) cây loại A.

+ Cây loại D là cây đạt từ20% đến 40% chu kỳ xây dựng cơ bản, được tính bằng 12,5% đơn giá bồithường (hỗ trợ) cây loại A.

+ Cây loại E là cây đạt dưới20% chu kỳ xây dựng cơ bản, được tính bằng 6,25% đơn giá bồi thường (hỗtrợ) giá cây loại A.

Việc phân loại A, B, C, D, Edo Tổ chức bồi thường cấp huyện xác định.

+ Người bị thu hồi đất đượcbồi thường theo số lượng cây thực tế do Tổ chức bồi thường cấp huyện kiểmđếm được. Nếu trong vườn cây có một hoặc nhiều loại cây mà tổng số câyvượt quá mật độ quy định thì chỉ bồi thường số lượng cây nằm trong mậtđộ quy định cho những loại cây có giá trị cao nhất, số lượng cây vượtquá mật độ quy định không được bồi thường. Tùy theo từng trường hợp cụ thểmà Tổ chức bồi thường cấp huyện có thể trình Sở Tài chính phối hợp với Sở Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu UBND tỉnh xem xét.

+ Mật độ quy định như sau:

Tràm, bạch đàn: 5.000cây/ha.

Bạch đàn: 2.500 cây/ha.

Keo lai: 4.000 cây/ha.

Tràm phèn: 10.000 cây/ha.

Teck: 2.200 cây/ha.

Sao, gõ, dầu, bơ, cau, cọ xoan, bồđề, bằng lăng, xà cừ, đa, si, tùng, xoan, vên vên, cẩm lai, bình linh, gió đen,gáo, lộc vừng, trường, gừa, lim, muồng đen, giá tỵ, đuôi công, thúi và cây gỗlớn khác: 833 cây/ha.

Cao su, cóc, mãng cầu, cam, sơ ri,bình bát, thanh long: 833 cây/ha; Quýt: 1.333 cây/ha; Chanh: 1.000 cây/ha.

Đu đủ, cà phê, tầm giuộc, tắc, ổi,trứng cá, lòng mức, dâu tằm, thiên tuế, thầu dầu, trâm, đào tiên, phát tài,nhàu, liễu, gòn, đinh hương, anh đào: 1.600 cây/ha.

Ca cao: 1.111 cây/ha.

Bưởi, chôm chôm, mận, dâu da, lý,quế, mít, xoài, vú sữa, nhãn, sakê: 300 cây/ha.

Đước, sú vẹt: 20.000 cây/ha.

Tiêu nọc cây : 1.600 nọc/ha.

Tiêu nọc xây: 1.111 nọc/ha.

Gấc: 625 cây/ha.

Măng cụt: 178 cây/ha.

Sầu riêng: 200 cây/ha.

Điều: 300 cây/ha.

Dừa: 178 cây/ha.

Thông Caribe: 2.500 cây/ha.

Gió trầm: 1.111 cây/ha.

Căm xe, Sến mù, Bời lời, Giánghương, Cẩm liên, Dầu cát, Sến lát, Huỳnh, Chiêu liêu nước, Gáo vàng, Gáo trắng,Chò trai: 833 cây/ha.

Nhóm cây sứ, mai, bông giấy, vông,đinh lăng và các loại cây thân nhỏ khác: 2.500 cây/ha.

+ Mật độ các cây khác nếu cóphát sinh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính thôngbáo.

+ Tùy theo tình hình thực tế, tổchức bồi thường được bồi thường cho số lượng cây vượt mật độ không quá 20%.

- Nếu vườn cây không cho thuhoạch hoặc năng suất chỉ đạt dưới 50% năng suất bình quân của cây cùngloại thì tính bằng mức giá quy định tại Tiết một, Điểm a, Khoản 1 củaĐiều này nhân (x) hệ số 0,7.

Phương pháp tính giá được áp dụngtheo quy định tại Tiết một, Điểm a, Khoản 1 của Điều này.

- Đối với cây lấy quả cao sảncho năng suất cao đặc biệt hoặc cây cảnh có giá trị cao, Tổ chức bồithường cấp huyện tính toán mức bồi thường cụ thể trình Sở Tài chính,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trước khi trình UBNDtỉnh quyết định.

Phương pháp tính giá được áp dụngtheo quy định tại Tiết một, Điểm a, Khoản 1 của Điều này.

b) Đơn giá bồi thường (hỗ trợ)cây phân tán là cây chiết, cây ghép được tính bằng mức giá quy định tạiTiết a1, Điểm a, Khoản 1 của Điều này nhân (x) hệ số 0,7.

- Mật độ cây quy định bằngmật độ quy định tại Tiết một, Điểm a, Khoản 1 của Điều này nhân (x) hệ số1,5.

- Phương pháp tính giá được ápdụng theo quy định tại Tiết một, Điểm a, Khoản 1 của Điều này.

c) Đối với các dự án theo tuyếnkhông áp dụng mật độ quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này.

2. Cây tập trung

a) Quy định giá bồi thường, hỗtrợ cây tập trung áp dụng cho các loại cây tràm, bạch đàn, xoan, so đũa,đước, sú, vẹt, bình bát, keo (lá tràm) trồng tập trung có diện tíchtrồng lớn hơn hoặc bằng 1.000m2, được bồi thường bằng chiphí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đấtcộng lãi 40% tính trên chi phí đầu tư. Mức bồithường như sau:

Năm tuổi

Mức giá bồi thường (đồng/ha)

1

24.819.000

2

34.731.000

3

42.310.000

4

43.490.000

5

44.668.000

6

45.843.000

Riêng cây tràm trên 05 năm tuổi, cây bạchđàn trên 04 năm tuổi chưa khai thác lần nào thì được tính thêm chi phítái sinh bằng chi phí trồng của năm thứ nhất là 10.645.000 đồng/ha. Đốivới cây tập trung trên 06 năm tuổi thì cứ 01 năm tuổi được cộng thêm1.176.000 đồng/ha.

b) Đối với cây tràm lai trồng bằng dâm hom,mức bồi thường như sau:

Năm tuổi

Mức giá bồi thường (đồng/ha)

1

36.757.000

2

44.108.000

3

50.234.000

4

54.318.000

5

74.738.000

Năm thứ 5 chưa khai thác được tính thêm chiphí tái sinh năm thứ nhất là 14.586.000 đồng/ha.

c) Các loại cây được quy định bồi thường tạiKhoản 2 của Điều này (bồi thường cây tập trung) thì không áp giá tính toán bồithường theo quy định và bảng giá cây phân tán. Nếu vườn cây trồng tập trungnhưng không đủ mật độ quy định tại Khoản 1, Điều này thì giá trị bồithường giảm theo tỷ lệ số lượng cây không đủ mật độ quy định tương ứng.

3. Đối với cây cổ thụ, cây cảnh có giá trịcao, các cây khác nếu có phát sinh không nằm trong bảng giá quy địnhtại Phụ lục II, Phụ lục III của Quy định này thì thực hiện theo quy định tạiKhoản 2, Điều 2 của Quy định này.

4. Đối tượng được bồi thường cây trồng nói trênđược thu hồi giá trị thanh lý cây.

Điều 7. Giá bồi thường cây hàng năm

1. Mức giá bồi thường (hỗ trợ) được ápdụng theo quy định ở Phụ lục III ban hành kèm theo Quy định này.

2. Cây chuối, đu đủ, thơm (dứa) cũng đượctính phân loại A, B, C, D, E như quy định tại Khoản 1, Điều 6 của Quy địnhnày.

Điều 8. Giá bồi thường vật nuôi (nuôi trồngthủy sản)

1. Bồi thường thiệt hại ngừng sản xuất đối vớiao tôm:

Ao quảng canh cải tiến là 19.500.000 đồng/ha/vụ,ao thâm canh là 26.000.000 đồng/ha/vụ.

2. Bồi thường thiệt hại ngừng sản xuất đối vớiao cá:

Ao quảng canh cải tiến là 15.600.000 đồng/ha/vụ,ao thâm canh là 22.100.000 đồng/ha/vụ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, SởXây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã LongKhánh, thành phố Biên Hòa và các cá nhân, tổ chức có liên quan tổ chức thựchiện đúng Quy định này.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc,các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa kịpthời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VẬT KIẾN TRÚC(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên tài sản

ĐVT

Đơn giá

1

Giếng nước Ф0,8 : 1m, sâu 10m

- Giếng đào thủ công (đất dễ đào)

Đồng/mét

133.000

- Giếng đào thủ công (đất khó đào)

196.000

- Giếng đào thủ công (đất khó đào, có đá)

265.000

- Giếng sâu trên 11m thì mét thứ 11 trở đi được tính thêm 50% mức giá trên

2

Nền ciment dày 5cm

Đồng/m2

56.000

Nền lát gạch tàu

108.000

Nền ciment đá dăm dày 10cm

113.000

Nền lát gạch ceramic

140.000

3

Giếng thả ống ciment (kể cả lắp đặt)

- Ống 1m Ф1,2m

Đồng/cái

337.000

- Ống 1m Ф1m

300.000

- Ống 1m Ф0,8m

246.000

4

Giếng khoan thủ công Ф60

Đồng/mét

67.000 - 113.000

Giếng khoan thủ công Ф90

134.000

Giếng khoan công nghiệp (có dàn khoan):

- Ống nhựa, ống sắt 49 - 60

270.000

- Ống nhựa, ống sắt 90 - 114

450.000

5

Bể nước xây gạch, tô ciment, có tấm đan nắp đậy, xây nổi

Đồng/m3

384.000-562.000

6

Hồ chứa (hố phân, hầm cầu...) xây gạch, lát đáy

Đồng/m3

180.000 - 400.000

7

Mái che, mái hiên

Đồng/m2

180.000 - 500.000

8

Tường xây cao trên 2m, trang trí đẹp (không tính phần lưới B40 hoặc kẽm gai phía trên)

Đồng/m2

450.000

- Tường xây cao 1,6m - 2m

337.000

- Tường xây cao dưới 1,6m

224.000

9

Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu:

- Bằng bê tông không có cốt thép

Đồng/m3

1.560.000

- Bằng bê tông cốt thép

3.120.000

- Bằng gạch xây tô, xây đá

1.248.000

10

Chuồng heo, chuồng bò, gà, vịt:

- Xây gạch cao 1m, nền bê tông kiên cố, lợp ngói hoặc tole fibro ciment

Đồng/m2

667.000

- Xây cao 1m, bán kiên cố, lợp ngói hoặc tole fibro ciment

415.000

- Chuồng heo, bò lợp lá, bán kiên cố

180.000-415.000

- Chuồng gà, vịt thô sơ

96.000-180.000

- Khung cây, mái lá, nền đất

234.000

- Khung cây, mái tôn, nền đất

352.000

11

Đất san nền

Đồng/m3

47.000

12

Mồ mả:

- Mộ đất

Đồng/cái

5.000.000

- Mộ đá ong

10.000.000

- Mộ xây đơn giản

10.000.000

- Miếu thờ dọc đường, bàn thiên

600.000

13

Hàng rào dây kẽm gai

m2

35.000

14

Hàng rào lưới B40

m2

70.000

15

Khung đỡ bồn nước cao dưới 3 mét

Cái

1.000.000

16

Khung đỡ bồn nước cao trên 3 mét

Cái

1.500.000

17

Hòn non bộ

m3

1.000.000

18

Chòi giữ ruộng rẫy

m2

400.000

19

Mộ xây ốp đá hoa cương

Đồng/cái

20.000.000

20

Mộ xây ốp gạch ceramic

Đồng/cái

12.000.000

21

Bồn hoa xây gạch

Đồng/m3

300.000

22

Bông sắt hàng rào trên đầu tường

Đồng/m2

300.000

23

Cổng sắt kiên cố

Đồng/m2

700.000

24

Nền lát gạch con sâu, gạch Terrazzo

Đồng/m2

200.000

25

Trụ điện bê tông cao 5-7 mét

Đồng/cái

900.000

26

Trụ điện bằng ống sắt tráng kẽm D90

Đồng/cái

600.000

27

Ống thoát nước Amiăng:

Ф200 mm

Đồng/mét dài

36.000

Ф250 mm

42.000

Ф300 mm

48.000

28

Ống thoát nước sành:

Ф200 mm

Đồng/mét dài

18.000

Ф250 mm

24.000

Ф300 mm

30.000

29

Ống cống bê tông:

Đồng/mét dài

Ф1,2m

360.000

Ф1,0m

300.000

Ф0,8m

240.000

Ф0,6m

180.000

Ф0,5m

132.000

Ф0,4m

96.000

Ф0,3m

66.000

30

Di dời cổng sắt (rộng 2-5 mét, cao trên 2 mét)

Đồng/cánh

120.000

31

Di dời hàng rào khung sắt

Đồng/mét dài

18.000

32

Di dời bồn nước

a) Bồn nhựa

- Dưới 1.000 lít

Đồng/cái

120.000

- Từ 1.000 lít - 2.000 lít

Đồng/cái

240.000

- Trên 2.000 lít

Đồng/cái

360.000

b) Bồn inox

- Dưới 1.000 lít

Đồng/cái

180.000

- Từ 1.000 lít - 2.000 lít

Đồng/cái

360.000

- Trên 2.000 lít

Đồng/cái

540.000

PHỤ LỤC II

BẢNGGIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CÂY LÂU NĂM

(CÂY PHÂN TÁN)

(Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 55/2014/QĐ-UBND ngày 20/11 /2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Loại cây

ĐVT

Đơn giá

1

Cây tiêu nọc cây

Đồng/nọc

500.000

Cây tiêu nọc cây tại địa bàn huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, thị xã Long Khánh

Đồng/nọc

600.000

Cây tiêu nọc xây gạch

800.000

Cây tiêu xây gạch tại địa bàn huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, thị xã Long Khánh

960.000

2

Cây điều cao sản có đường kính gốc >25cm

Đồng/cây

550.000

Cây điều thường có đường kính gốc >25cm

470.000

3

Cà phê, ca cao có đường kính gốc >10cm

200.000

4

Cây cao su

Vườn ươm cao su

Đồng/m2

7.000

Vườn nhân giống cao su

35.000

Di dời stum cây cao su giống trồng trong bầu

Đồng/cây

1.000

Cây từ 01 đến 04 năm tuổi

140.000

Cây từ 05 đến 10 năm tuổi

270.000

Cây từ 11 đến 20 năm tuổi

360.000

Cây từ 21 đến 25 năm tuổi

180.000

Cây trên 25 năm tuổi

90.000

5

Ổi thường có đường kính gốc >10cm

60.000

6

Ổi xá lị có đường kính gốc >7cm

120.000

7

Ngũ trảo, nhàu

100.000

8

Dừa, thiên tuế có đường kính gốc >25cm; cọ, kè Wasington, chà là cảnh có đường kính gốc >35cm

315.000

9

Nhãn, vải thiều, đào ăn quả, mũ trôm có đường kính gốc >15cm; mãng cầu xiêm, mãng cầu ta có đường kính gốc >10cm; quế, chay có đường kính gốc >25cm

286.000

10

Chanh, tắc có đường kính gốc >10cm

143.000

11

Xoài cát Hoà Lộc có đường kính gốc >20cm

644.000

Các loại xoài khác có đường kính gốc >25cm

12

Mít thường có đường kính gốc >25cm

450.000

13

Mít tố nữ, hoa ngọc lan có đường kính gốc >20cm

550.000

14

Mít thái

675.000

15

Chôm chôm có đường kính gốc >25cm

715.000

16

Chôm chôm nhãn, chôm chôm thái

975.000

17

Táo các loại có đường kính gốc >10cm

200.000

18

Sầu riêng có đường kính gốc >25cm

1.287.000

19

Sầu riêng Ri6, sầu riêng thái

2.100.000

20

Dâu da có đường kính gốc >15cm

286.000

21

Vú sữa, móng bò có đường kính gốc >25cm, quế có đường kính gốc >15cm, Lựu có đường kính gốc >15cm, sơ ri có đường kính gốc >10cm; cò ke có đường kính gốc >20cm

429.000

22

Cam, quýt, ôliu, mù u, hoa sữa có đường kính gốc >15cm, cây Sơn có đường kính gốc >15cm

229.000

23

Mận, lý, Sa kê, sung, trâm, trâm bầu có đường kính gốc >15cm

Đồng/cây

172.000

24

Bơ, cau, cau kiểng, cau bầu, dừa kiểng, sứ kiểng, ngâu, liễu, đủng đỉnh, chuỗi ngọc lớn, hoàng anh, hoàng nam, mai chiếu thủy, nguyệt quế, mai nhật (bò cạp vàng, Osaka); mai có đường kính gốc >3cm; đười ươi, sò do cam, long não có đường kính gốc >15cm

156.000

25

Bưởi có đường kính gốc >25cm

500.000

26

Bưởi Tân Triều có đường kính gốc >25cm

1.430.000

27

Bưởi thường trồng tại các xã Bình Hòa, Tân Bình, Bình Lợi, Thiện Tân và Tân An huyện Vĩnh Cửu

750.000

28

Me có đường kính gốc >25cm

172.000

29

Gấc

Đồng/gốc

129.000

30

Măng cụt có đường kính gốc >15cm

Đồng/cây

858.000

31

Bòn bon

343.000

32

Hồng quân có đường kính gốc >20cm

143.000

33

Sapoche có đường kính gốc >15cm

172.000

34

Thanh long

Đồng/nọc

215.000

35

Cây cóc có đường kính gốc >25cm; tầm giuộc có đường kính gốc >15cm; cây sung có đường kính gốc >25cm; cây Sa kê có đường kính gốc >15cm

Đồng/cây

172.000

36

Đa đọt đỏ có đường kính gốc >15cm

114.000

37

Khế, gòn, lekima, bàng, bã đậu, phượng, bông lài, chè, lòng mứt, đào tiên, ômôi, trứng cá, đinh hương, phi lao có đường kính gốc >20cm

66.000

38

Sao, gõ, dầu, vên vên, cẩm lai, trầm hương (gió bầu), thông, tùng, đa, bình linh, gió đen, si, gáo, lộc vừng, trường, gừa, bồ đề, bằng lăng, lim, muồng đen, giá tỵ, đuôi công, thúi có đường kính gốc >25cm;

647.000

Xà cừ có đường kính gốc >30cm

39

Cây vông có đường kính gốc >15cm, Dâu tằm có đường kính gốc >5cm

50.000

40

Điệp, anh đào, bông giấy, phát tài, cua đồng, bướm bạc

44.000

41

Cây trúc

2.000

42

Tre (làm VLXD) có đường kính gốc >12cm; xương rồng, bông giấy làm hàng rào

5.500

43

Tràm, bạch đàn, xoan, so đũa, bình bát, cây keo (lá tràm), điệp rừng, lá cách, chòi mòi, dừng, bần có đường kính gốc >20cm

29.000

44

Cà ri

172.000

45

Hàng rào cây xanh

Đồng/mét

14.000

46

Dừa nước

Đồng/m2

10.000

47

Thầu dầu

Đồng/cây

36.000

48

Cây kiểng các loại, tre tàu

8.000

49

Chuỗi ngọc nhỏ

Đồng/m2

136.000

50

Bông trang

161.000

51

Cỏ đậu

36.000

52

Cây Óc ó

51.000

53

Cỏ lá gừng

10.000

54

Dền đỏ

20.000

55

Cây tầm vông có đường kính gốc >5cm

Đồng/cây

4.500

56

Đại soái

99.000

57

Cây bàng Đài Loan có đường kính gốc >12cm

55.000

58

Cây viết có đường kính gốc > 4cm

86.000

59

Cây sanh

600.000

60

Cây đinh lăng

200.000

PHỤ LỤC III

BẢNGGIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CÂY HÀNG NĂM(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 20/11 /2014của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Loại cây

Đvt

Đơn giá

1

Lúa, bắp, khoai mì, đậu và rau các loại, cỏ (phục vụ chăn nuôi bò)

Đồng/m2

3.500

2

Mía cây

4.500

3

Thuốc lá

4.500

4

Thơm (dứa thường)

3.500

5

Cây đu đủ

Đồng/cây

70.000

6

Cây chuối các loại

30.000

7

Sen

Đồng/m2

3.000

8

Dứa Cayen (giống nhập khẩu)

Đồng/cây

4.500