UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2015/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, BẢOVỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghềthủy sản.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định tiêu chí xác định loài ngoạilai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại;

Căn cứ Thông tư số 53/2009/TT-BNNPTNT ngày 21tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý cácloài thủy sinh vật ngoại lai tại Việt Nam.

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BNNPTNT ngày27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thôngtư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 củaChính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNNPTNT ngày27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quyếtđịnh về việc công bố Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệtchủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc quản lýcác hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàntỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký vàthay thế Quyết định số 19/2001/QĐ-UB ngày 28 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhândân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợithủy sản trong tỉnh Đồng Tháp.

Giao Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn chủ trì phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệnQuyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở,ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủyban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN và PTNT;
- Cục KTVB - BTP;
- Tổng cục Thủy sản;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh (b/cáo);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KTN Đ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Dương

QUY ĐỊNH

VIỆC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, BẢO VỆ VÀPHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

ChươngI

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyđịnh này quy định việc quản lý các hoạt động khai thác, nuôi trồng bảo vệ vàphát triển nguồn lợi thủy sản tại các vùng nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Đối tượng áp dụng: Cáctổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khai thác, nuôi trồng, bảo vệ và pháttriển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều2. Nguyên tắc chung

1. Tổ chức, cá nhân khi tiếnhành các hoạt động thủy sản phải tuân thủ các quy định về Luật Bảo vệ môi trường,Luật Tài nguyên nước, Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định kháccủa pháp luật có liên quan.

2. Khai thác thủy sản ở sông,kênh, rạch và các vùng nước tự nhiên khác phải đảm bảo không làm cạn kiệt nguồnlợi thủy sản. Khai thác thủy sản phải gắn liền tái tạo và phát triển nguồn lợithủy sản.

3. Khai thác và bảo vệ nguồnlợi thủy sản phải kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên, môi trường.Đảm bảo hài hòa lợi ích của các ngành, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triểnthủy sản của địa phương. Phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra bảo vệnguồn lợi thủy sản và kiểm soát môi trường nhằm đảm bảo cân bằng sinh thái.

4. Khuyến khích các tổ chức,cá nhân đầu tư vào các hoạt động bảo vệ tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.Nhà nước đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đối với các vùngnước được giao để phát triển nguồn lợi thủy sản.

5. Nghiêm cấm mọi hành vi gâytác hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến nguồn lợi thủy sản gây ảnh hưởng đến việcbảo vệ, phát triển và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

6. Hoạt động khai thác thủy sảnphải đảm bảo luồng chạy tàu thuyền được thông suốt, đảm bảo an toàn giao thôngđường thủy nội địa trên sông, kênh và các vùng nước tự nhiên khác trên địa bàntỉnh Đồng Tháp.

Điều3. Giải thích một số thuật ngữ được sử dụng trong quy định này

1. Tàu cá: Là tàu, thuyềnvà các cấu trúc nổi khác chuyên dùng cho khai thác, nuôi trồng, bảo quản, chếbiến thuỷ sản.

2. Nguồn lợi thủy sản làtài nguyên sinh vật trong vùng nước tự nhiên, có giá trị kinh tế, khoa học để pháttriển nghề khai thác thủy sản, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản.

3. Tái tạo nguồn lợi thủysản là quá trình tự phục hồi hoặc hoạt động làm phục hồi, gia tăng nguồn lợithủy sản.

4. Khai thác thủy sản làviệc khai thác nguồn lợi thủy sản trên sông, kênh, rạch và các vùng nước tựnhiên khác.

5. Loài thủy sinh quý hiếmcó nguy cơ tuyệt chủng là những loài sinh vật (động vật và thực vật) thíchnghi với đời sống ở nước hoặc vùng đất ngập nước có giá trị đặc biệt về khoahọc, môi trường hoặc có giá trị kinh tế cao, số lượng quần thể còn rất ít và cókhả năng bị biến mất trong tự nhiên ở các cấp độ khác nhau.

6. Thủy sinh vật ngoại lailà loài thủy sinh vật được du nhập từ nước ngoài vào lãnh thổ của Việt Nam.

7. Thủy sinh vật ngoại laicó nguy cơ xâm hại là loài thủy sinh vật ngoại lai có nguy cơ lấn chiếm nơisinh sống hoặc có nguy cơ gây hại đối với các loài sinh vật bản địa, làm mấtcân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện và phát triển.

8. Kích thước mắt lưới làsố đo khoảng cách hai điểm giữa của hai gút lưới đối diện của mắt lưới hình thoiđược kéo căng theo chiều dọc, ký hiệu là 2a, đơn vị tính là mm.

9. Mồi thuốc dẫn dụ làmồi nhữ được chế biến có tác dụng kích thích vào giác quan của các loài thủy sảnnhằm thu hút tập trung chúng lại để khai thác, đánh bắt.

10. Hoạt động thủy sản làviệc tiến hành khai thác, nuôi trồng, vận chuyển thủy sản khai thác; bảo quản, chếbiến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản; dịch vụ trong hoạt động thủy sản;điều tra, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

11. Vùng cấm khai thác thủysản là vùng nghiêm cấm không thời hạn đối với mọi hình thức khai thác thủysản tại các khu bảo tồn nội địa, trong khu vực Nhà nước quy hoạch nuôi cá lồng,bè (trừ hoạt động thu hoạch của cơ sở nuôi) và các vùng quy hoạch nuôi trồngthủy sản do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

ChươngII

QUẢN LÝ KHAITHÁC THỦY SẢN

Điều 4.Những hành vi khai thác thủy sản bị cấm

1. Sử dụng vật liệu nổ, hóa chấtđộc hại, kể cả thuốc bảo vệ thực vật, chất gây mê, mồi thuốc dẫn dụ; sử dụngxung điện dưới mọi hình thức và các công cụ đánh bắt, khai thác có tính hủydiệt.

2. Sử dụng ngư cụ đánh bắt thủysản có kích thước mắt lưới nhỏ hơn kích thước mắt lưới quy định tại phụ lục Iban hành kèm theo Quy định này.

3. Khai thác các loài thủy sảncó kích thước nhỏ hơn quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này.

4. Khai thác cá con (trừ trườnghợp khai thác để làm giống và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền),khai thác thủy sản bố mẹ đang thời kỳ sinh sản, nuôi con.

5. Đặt cố định các ngư cụ, phươngtiện khai thác, nuôi trồng thủy sản trên luồng chạy tàu thuyền.

Điều 5.Các loại nghề, đối tượng khai thác thủy sản bị cấm

1. Tàu cá làm nghề cào gọng (khung),đẩy te (xiệp).

2. Tàu cá làm nghề khai tháccác loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ như: Hến, vẹm, trai nước ngọt (trừ trường hợp khaithác bằng tay).

3. Khai thác những đối tượngthủy sản quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng được quy định tại phụ lục III ban hànhkèm theo Quy định này.

Điều 6.Cấm khai thác thủy sản, thời gian cấm khai thác thủy sản

1. Tàu cá khai thác thủy sảnkhông được phép hoạt động tại các khu bảo tồn nội địa, khu vực Nhà nước quy hoạchnuôi cá lồng, bè và các vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản khác do Ủy ban nhândân tỉnh phê duyệt (trừ hoạt động thu hoạch của cơ sở nuôi).

2. Cấm khai thác có thời hạnmột số đối tượng thủy sản được quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Quy địnhnày.

3. Cấm khai thác ngoài tự nhiêntất cả các loài thủy sản từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 01 tháng 7 hàng năm (trừcác đối tượng bị cấm khai thác có thời hạn trong năm được quy định tại phụ lụcIV ban hành kèm theo Quy định này).

Điều 7.Giấy phép khai thác thủy sản

1. Tổ chức, cá nhân khai thácthủy sản tại các vùng nước trên địa bàn tỉnh phải có giấy phép khai thác thủysản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp. Trừ trường hợp cá nhân khaithác thủy sản bằng tàu cá có trọng tải dưới 0,5 tấn hoặc không sử dụng tàu.

2. Nội dung, điều kiện cấp, giahạn, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản phải được thực hiện đúng theo quy địnhcủa Luật Thủy sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Chi cục Thủy sản là cơ quancấp giấy phép khai thác thủy sản trên địa bàn của tỉnh.

Điều 8.Quy định địa điểm, đặt ngư cụ khai thác và nuôi trồng thủy sản

1. Nghiêm cấm

a. Đặt ngư cụ tại điểm cố định(chà, đăng, vó, nò, bò,…) để khai thác thủy sản trên các sông, kênh, rạch thuộcphạm vi tỉnh quản lý do gây bồi lắng và ảnh hưởng an toàn giao thông đường thủynội địa.

b. Các địa phương bán bãi, đoạnkênh, rạch để khai thác thủy sản tự do.

2. Cho phép các tổ chức và cánhân được

a. Khai thác thủy sản trên sôngTiền và sông Hậu với các loại ngư cụ khai thác thủy sản theo quy định của phápluật, nhưng địa điểm đặt ngư cụ phải được sự hướng dẫn của cơ quan quản lý đườngthủy nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

b. Đặt lồng, bè hoặc các hìnhthức nuôi khác (đăng quầng) để nuôi các loài thủy sản trên sông, kênh rạch phảituân theo quy hoạch sắp xếp nuôi cá lồng bè hoặc được sự chấp thuận của Uỷ bannhân dân Tỉnh và phải bố trí báo hiệu thông báo đúng theo yêu cầu của đơn vịchấp thuận.

c. Việc đặt ngư cụ Đáy khai thácthủy sản trên các tuyến đường thủy nội địa do tỉnh quản lý phải được sự chấpthuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

ChươngIII

BẢO VỆ VÀ PHÁTTRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN

Điều 9.Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

1. Tổ chức, cá nhân khi thamgia vào hoạt động thủy sản phải đảm bảo thực hiện theo quy định tại Chương II Quyđịnh này.

2. Không được xả thải hoặc đểrò rỉ chất độc hại chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn được quy địnhtại phụ lục V ban hành kèm theo Quy định này.

3. Quản lý thủy sinh vật ngoạilai

a. Chủ sở hữu không được tự ýthả các thủy sinh vật ngoại lai xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại (được quy địnhtại phụ lục VI ban hành kèm theo Quy định này) ra môi trường tự nhiên, khu bảotồn nội địa và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi này.

b. Trách nhiệm Cơ quan quản lýchuyên ngành về thủy sản địa phương trong việc quản lý thủy sinh vật ngoại laithực hiện theo Thông tư 53/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nôngnghiệp và PTNT Quy định quản lý các loài thủy sinh vật ngoại lai tại Việt Nam vàcác quy định hiện hành.

Điều10. Tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản

1. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chủ trì xây dựng các chương trình, dự án phục hồi, tái tạo và pháttriển nguồn lợi thủy sản bị suy giảm ở các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyệncó trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thựchiện các chương trình, dự án phục hồi, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sảnở các vùng nước thuộc địa bàn quản lý.

3. Khuyến khích các tổ chức,cá nhân tham gia thả giống thủy sản về tự nhiên để phục hồi, tái tạo và phát triểnnguồn lợi thủy sản.

Điều11. Quy định khu vực khai thác có kế hoạch

Tổ chức khai thác có kế hoạchnguồn lợi thủy sản của Vườn Quốc gia Tràm Chim có sự tham gia của cộng đồng nhằmkiểm soát và bảo tồn nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

ChươngIV

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều12. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chủ trì, phối hợp với Côngan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài chính, các Sở, ban, ngànhliên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan truyềnthông tổ chức triển khai thực hiện theo quy định này, phổ biến cho tổ chức, cánhân có hoạt động trong lĩnh vực thủy sản biết, để thực hiện đúng quy định.

2. Chủ trì, phối hợp với Uỷ bannhân dân cấp huyện thống nhất chỉ đạo việc khảo sát, xây dựng quy hoạch, kế hoạchquản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; hướng dẫn về chuyên môn nghiệpvụ cho các địa phương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khaithác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tracác hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh; xử lýnghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợithủy sản theo đúng quy định của pháp luật.

4. Tham mưu ban hành cơ chế,chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề khai thác thủy sản.

5. Phát động tổ chức, cá nhântham gia thả giống thủy sản về môi trường tự nhiên nhằm tái tạo và phát triểnnguồn lợi thủy sản.

6. Định kỳ, đột xuất báo cáovề hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định.

Điều13. Trách nhiệm của các Sở, ngành, đơn vị liên quan và các tổ chức đoàn thể tỉnh

1. Các sở, ngành: Tài nguyênvà Môi trường, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Bộ Chỉhuy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Vườn Quốc gia Tràm Chim có trách nhiệm phối hợpvới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nội dung công việc theo chứcnăng, nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và các tổ chức đoàn thể tỉnh phối hợp với các cấpchính quyền, các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền giáo dục để nhândân biết và thực hiện tốt các quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủysản.

Điều14. Trách nhiệm Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Phối hợp với Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tuyên truyền phổ biến các quy định tại Quyết định nàyđể các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện; tạo điều kiện thuận lợiđể các cơ quan chức năng thực hiện tốt Quyết định này trên địa bàn; thống nhấtquản lý chung trong phạm vi và theo phân cấp.

2. Tổ chức quản lý, kiểm tra,kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động bảo vệ và pháttriển nguồn lợi thủy sản.

3. Bố trí nguồn lực và chỉ đạocác bộ phận chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn kiểm tra, quảnlý chặt các hoạt động khai thác, nuôi trồng, phát tán các thủy sinh vật ngoạilai xâm hại trên địa bàn; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy địnhcủa pháp luật.

4. Phối hợp với cơ quan chuyênngành thủy sản, các lực lượng chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kiểmsoát, xử lý những vụ việc vi phạm; triển khai các biện pháp bảo vệ, phát triểnvà tái tạo nguồn lợi thủy sản.

5. Hàng năm báo cáo kết quả thựchiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Điều15. Trách nhiệm Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

1. Tuyên truyền phổ biến cácquy định pháp luật có liên quan và nội dung Quyết định này đến các tổ chức, nhândân trong phạm vi quản lý biết để thực hiện; triển khai các biện pháp nhằm quảnlý tốt các hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

2. Tổ chức quản lý, kiểm tra,kiểm soát và xử lý vi phạm đối với hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợithủy sản trong phạm vi được phân cấp quản lý; phối hợp với cơ quan quản lý chuyênngành thủy sản, các lực lượng chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kiểmsoát, xử lý những vụ việc vi phạm.

3. Hàng năm báo cáo kết quả thựchiện về Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố theo quy định.

Điều16. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác, bảo vệ và pháttriển nguồn lợi thủy sản

1. Tuân thủ theo các quy địnhvề quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản tạiQuyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tham gia cứu hộ khi gặp người,tàu thuyền bị tai nạn.

3. Chấp hành sự kiểm tra, kiểmsoát của các lực lượng, cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Phát hiện, tố giác, ngăn chặncác hành vi vi phạm pháp luật về thuỷ sản.

5. Thực hiện các nghĩa vụ kháctheo quy định của pháp luật.

Điều17. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhâncó thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy định này sẽ được xem xét khenthưởng, biểu dương theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhâncó hành vi vi phạm Quy định này, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theoquy định của pháp luật.

Điều18. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triểnkhai, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định này và các quy địnhpháp luật về thủy sản khác có liên quan. Phải tăng cường công tác kiểm tra,thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản và kiểm soát môi trường nhằm đảm bảo cânbằng sinh thái.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan tham mưu cho Uỷ bannhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khaitổ chức thực hiện Quy định này.

3. Trong quá trình tổ chức triểnkhai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phảnánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhândân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

PHỤ LỤC I:

QUY ĐỊNH KÍCH THƯỚC TỐI THIỂU CHO TỪNGLOẠI NGƯ CỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Ngư cụ

Kích thước mặt lưới 2a (mm), không nhỏ hơn

1

Lưới vây (lưới giựt, bao cá...)

18

2

Lưới kéo (thủ công, cơ giới)

20

3

Lưới kéo cá cơm

10

4

Lưới rê (lưới bén)

Lưới rê (cá cơm)

Lưới rê (cá linh)

40

10

15

5

Vó (càng, gạt...)

20

6

Chài các loại

15

7

Đăng

18

8

Đáy

18

PHỤ LỤC II:

KÍCH THƯỚC TỐI THIỂU CỦA MỘT SỐ LOÀI THỦYSẢN CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ Ở CÁC VÙNG NƯỚC TỰ NHIÊN ĐƯỢC PHÉP KHAI THÁC (TÍNH TỪMÕM ĐẾN CHẼ VÂY ĐUÔI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

Chiều dài nhỏ nhất cho phép khai thác (mm)

1

Cá Chép

Cyprinus carpio

150

2

Cá Trôi

Cirrhina molitorella

220

3

Cá Trắm cỏ

Ctenopharyngodon idellus

450

4

Cá Mè trắng

Hypophthalmichthys molitrix

300

5

Lươn

Monopterus albus

360

6

Cá Lăng chấm

Hemibargrus guttatus

560

7

Cá Tra

Pangasiannodon hypophthalmus

300

8

Cá Trê vàng

Clarias macrocepphalus

200

9

Cá Sặc rằn

Trichogaster pectoralis

100

10

Cá Bống tượng

Oxyeleotris marmorata

200

11

Cá Thát lát

Notopterus notopterus

200

12

Cá Rô đồng

Anabas testudineus

80

13

Cá Chạch sông

Mastacembelus armatus

200

14

Cá Lóc

Channa striata

220

15

Cá Mè vinh

Barbonymus gonionotus

100

16

Cá Chài

Leptobarbus hoevenii

200

17

Cá Duồng

Cirrhinus microlepis

170

18

Cá Dầy

Cyprinus centralus

160

19

Cá He vàng

Barbonymus altus

100

20

Cá Linh ống

Cirrhinus siamensis

50

21

Cá Lóc bông

Channa micropeltes

380

PHỤ LỤC III

CÁC LOÀI THỦY SẢN QUÝ HIẾM CÓ NGUY CƠTUYỆT CHỦNG BỊ CẤM KHAI THÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55 / 2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Bảng 1. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ lớn

STT

Tên Việt Nam

Tên Latinh

1

Cá Vồ cờ

Pangasius sanitwongsei

2

Cá Trê trắng

Clarias batrachus

3

Cá Trèn bầu

Ompok bimaculatus

Bảng 2. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn

STT

Tên Việt Nam

Tên Latinh

1

Cá Hô

Catlocarpio siamensis

2

Cá Dày

Channa lucius

3

Cá Học trò

Balantiocheilos ambusticauda

4

Cá Trà sóc

Probarbus jullieni

5

Cá Trê

Clarias nieuhofii

6

Cá Trê tối

Clarias meladerma

7

Cá Tra dầu

Pangasianodon gigas

8

Cá Còm

Chitala ornata

Bảng 3. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng lớn

STT

Tên Việt Nam

Tên Latinh

1

Cá Cháy nam

Tenualosa thibaudeaui

2

Cá Cháy bẹ

Tenualosa toli

3

Cá Duồng

Cirrhinus microlepis

4

Cá Duồng Bay

Cosmochilus harmandi

5

Cá May

Gyrinocheilus aymonieri

6

Cá Ngựa nam

Hampala macrolepidota

7

Cá Mây đá

Gyrinocheilus pennocki

8

Cá Chiên bạc

Bagarius yarrelli

9

Cá Lăng đỏ

Hemibagrus wyckioides

10

Cá Chốt cờ

Heterobagrus bocourti

11

Cá Thái hổ

Datnioides pulcher

12

Cá Hường vện

Datnioides quadrifasciatus

PHỤ LỤC IV

CÁC LOÀI THỦY SẢN NGOÀI TỰ NHIÊN BỊ CẤMKHAI THÁC CÓ THỜI HẠN TRONG NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

Thời gian cấm khai thác

1

Cá Lóc

Channa striata

Từ 1/4 đến 1/6 hàng năm

2

Cá Sặc rằn

Trichogaster pectoralis

3

Cá Rô đồng

Anabas testudineus

4

Cá Trê vàng

Clarias macrocepphalus

5

Cá Thát lát

Notopterus notopterus

6

Cá Lóc bông

Channa micropeltes

7

Cá Linh ống

Cirrhinus siamensis

Từ 1/4 đến 31/8

8

Cá Linh thùy

Cirrhinus lobatus

9

Cá Bống tượng

Oxyeleotris marmorata

Từ 1/5 đến 30/9

10

Tôm Càng xanh

Macrobrachium rosenbergii

Từ 1/4 đến 30/6

PHỤ LỤC V

GIÁ TRỊ GIỚI HẠN CHO PHÉP VỀ NỒNG ĐỘ CÁCCHẤT Ô NHIỄM TRONG VÙNG NƯỚC NGỌT NUÔI THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55 /2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

TT

Thông số

Đơn vị tính

Công thức hoá học

Giá trị giới hạn

1

pH

5,5 - 8,5

2

BOD5(200C)

mg/l

3

COD

"

35<><>

4

Oxy hoà tan

"

>3

5

Chất rắn lơ lửng

"

80

6

CO2

"

12

7

Asen

"

As

0,001

8

Magiê

"

Mg

50

9

Cadimi

"

Cd

0,001

10

Chì

"

Pb

0,02

11

Crom (VI)

"

Cr+6

0,01

12

Crom (III)

"

Cr+3

1,0

13

Đồng

"

Cu

1,0

14

Kẽm

"

Zn

2,0

15

Mangan

"

Mn

0,1

16

Niken

"

Ni

1,0

17

Sắt

"

Fe

2,0

18

Thuỷ ngân

"

Hg

0,002

19

Amoniac (tính theo N)

"

NH3

1,0

20

Nitrit (tính theo N)

"

NO2

21

Florua

"

F-

1,5

22

Sulfua hyđro

"

H2S

23

Xianua

"

CN -1

không

24

Phenol (tổng số)

"

0,02

25

Váng dầu mỡ

"

Không

26

Nhũ dầu mỡ

"

0,3

27

Chất tẩy rửa

"

0,2

28

Coliform

MPN/100ml

5,000

29

Các chất bảo vệ thực vật (trừ DDT)

mg/l

0,15

30

DDT

mg/l

0,01

31

Tổng hoạt độ phóng xạ α

Bq/l

không

32

Tổng hoạt độ phóng xạ β

Bq/l

không

PHỤ LỤC VI

CÁC LOÀI THỦY SINH VẬT NGOẠI LAI XÂM HẠIVÀ NGOẠI LAI CÓ NGUY CƠ XÂM HẠI BỊ CẤM THẢ VÀO MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ CÁC THỦYVỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55 /2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Nhóm 1: Loài ngoại laixâm hại

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

I. Động vật không xương sống

1

Ốc bươu vàng

Pomacea canaliculata

2

Ốc bươu vàng miệng tròn

Pomacea bridgesii

3

Ốc sên châu Phi

Achatina fulica

4

Tôm càng đỏ

Cherax quadricarinatus

II. Cá

1

Cá ăn muỗi

Gambusia affinis

2

Cá hổ

Pygocentrus nattereri

3

Cá tỳ bà (cá dọn bể)

Hypostomus punctatus

4

Cá tỳ bà lớn (cá dọn bể lớn)

Pterygoplichthys pardalis

5

Cá vược miệng bé

Micropterus dolomieu

6

Cá vược miệng rộng

Micropterus salmoides

III. Lưỡng cư - Bò sát

1

Cá sấu Cu-ba

Crocodylus rhombifer

2

Rùa tai đỏ

Trachemys scripta

IV. Thực vật

1

Bèo tây (bèo Lục bình, bèo Nhật Bản)

Eichhornia crassipes

Nhóm 2: Loài ngoại laicó nguy cơ xâm hại đã xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

I. Động vật không xương sống

1

Tôm Hùm nước ngọt

Procambarus clarkii

II. Cá

1

Cá Chim trắng toàn thân

Piaractus brachypomus

2

Cá Hoàng đế

Cichla ocellaris

3

Cá Rô phi đen

Oreochromis mossambicus

4

Cá Trê phi

Clarias gariepinus

5

Cá Trôi Nam Mỹ

Prochilodus lineatus

III. Lưỡng Cư-Bò sát

1

Ếch ương beo

Rana catesbeiana

Nhóm 3: Loài ngoại laicó nguy cơ xâm hại chưa xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

I. Cá

1

Cá Hồi nâu

Salmo trutta trutta

2

Cá Vược sông Nile

Lates niloticus

II. Lưỡng cư - Bò sát

1

Ếch Ca-ri-bê

Eleutherodactylus coqui