PHỦ THỦ TƯỚNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 55-BT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HÓC MÔN THUỘC HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-cp ngày 21-11-1970 của hội đồng chính phủ ủy nhiệm cho phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay phê chuẩn việc thành lập thị trấn Hóc Môn thuộc huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Địa giới thị trấn Hóc Môn gồm có các khu dân cư phi nông nghiệp trên địa bàn ấp Dân Thắng, ấp Nhất Trí (cũ) và ấp Dân Tiến (cũ) của xã Tân Thới Nhì, ấp Nam Thạnh và ấp Thới Tam của xã Thới Tam Thôn, ấp Tân Thới của xã Tân Hiệp thuộc huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNGVũ Tuân