SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

v/v Bổ sung Bản tóm tắt kết quả thực hiện trong Hồ sơ chuẩn bị nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh

_________________________

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Bộ khoa học - Công nghệ và Bộ nội vụ và Quyết định số 4006/QĐ-ƯBND ngày 11/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số: 20/QĐ-KHCN ngày ,02/04/2003 của giám đốc Sở KHCN&MT của giám đốc sở KHCN&MT Thanh Hởá^về việc qựy định Hồ sơ các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh

Căn cứ kết-luận của Giám đốc sở KH&CN tại cuộc họp ngày 05/03/2009.

Xét đề nghị của ông trưởng phòng Quản lý Khoa học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Biểu mẫu: “Bản tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh” (Biểu mẫu kèm theo).

Điều 2. Phòng Quản lý Khoa học, phòng quản lý công nghệ-SHTT có trách nhiệm hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài, dự án; cơ quan chủ trì bổ sung Bản tóm tắt nêu trên vào hổ sơ chuẩn bị nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trưởng phòng quản lý công nghệ-SHTT, các phòng có Tiên quan và chủ nhiệm đề tài, dự ấn; cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Giám Đốc

(Đã ký)

Lê Đình Sơn