THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 55/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổchức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, côngty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ -công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ vềthí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị ViệtNam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty mẹ- Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (sau đây gọi là Tập đoàn Phát triển nhà vàđô thị) trên cơ sở tổ chức lại bộ máy quản lý, điều hành, tham mưu giúp việc;các Ban quản lý, điều hành dự án; các đơn vị phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp củaTổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

1. Tập đoàn Phát triển nhà và đôthị là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân,con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại Khobạc Nhà nước, ngân hàng theo quy định của pháp luật; được tự chủ kinh doanh; cótrách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổngcông ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

2. Tên gọi đầy đủ: Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị.

Tên giao dịch quốc tế: HOUSING ANDURBAN DEVELOPMENT HOLDINGS;

Tên viết tắt: HUD HOLDINGS

3. Trụ sở chính: đặt tại thành phốHà Nội.

4. Vốn điều lệ của Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị tại thời điểm thành lập là vốn chủ sở hữu của Tổng công tyĐầu tư phát triển nhà và đô thị và phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựngHà Nội, Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng, Tổng công ty Đầu tư xây dựngcấp thoát nước và môi trường Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng sau khi đượcxác định lại.

5. Ngành nghề kinh doanh của Tậpđoàn Phát triển nhà và đô thị

a) Ngành nghề kinh doanh chính: đầutư phát triển và kinh doanh nhà ở, bất động sản các khu dân cư, khu đô thị.

b) Ngành nghề kinh doanh liên quan:đầu tư phát triển và thi công xây lắp, tổng thầu xây lắp khu kinh tế, khu côngnghiệp, các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nông nghiệp, giaothông, bưu chính viễn thông, công trình cấp thoát nước và môi trường; sản xuất,kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng; tư vấn thiết kế và tổng thầu tưvấn thiết kế các dự án đầu tư, xây dựng; quản lý, khai thác dịch vụ tổng hợpcác khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch; sản xuất và kinhdoanh điện thương phẩm; tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giaocông nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành về bất động sản vàxây dựng, xuất nhập khẩu lao động; dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dulịch;

c) Ngành nghề kinh doanh khác theoquy định của pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

6. Cơ cấu tổ chức quản lý và điềuhành của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị:

a) Hội đồng quản trị Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị là đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị, có tối đa 09 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệmtheo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

b) Ban kiểm soát Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị do Hội đồng quản trị Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị bổnhiệm, có tối đa 05 thành viên, trong đó Trưởng ban kiểm soát là thành viên Hộiđồng quản trị, do Hội đồng quản trị phân công;

c) Tổng giám đốc Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị do Hội đồng quản trị Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị bổnhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng sau khi được Thủ tướngChính phủ chấp thuận;

d) Giúp việc Tổng giám đốc có cácPhó Tổng giám đốc và kế toán trưởng do Hội đồng quản trị Tập đoàn Phát triểnnhà và đô thị bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng giám đốc;

đ) Bộ máy giúp việc Hội đồng quảntrị và Tổng giám đốc Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị có văn phòng và cácphòng, ban chức năng.

7. Cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị tại thời điểm thành lập, bao gồm:

- Văn phòng, các phòng, ban thammưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;

- Các đơn vị hạch toán phụ thuộc,gồm:

+ Ban quản lý dự án số 1;

+ Ban quản lý dự án số 2;

+ Ban quản lý dự án số 4;

+ Ban quản lý dự án Bắc Sông Hồng;

+ Ban quản lý dự án miền Trung;

+ Ban quản lý dự án miền Nam;

+ Chi nhánh – Sàn giao dịch Bấtđộng sản HUD.

- Các Chi nhánh, Văn phòng đại diệnở trong và ngoài nước;

- Các đơn vị sự nghiệp gồm:

+ Trung tâm thông tin;

+ Các trung tâm nghiên cứu chuyênngành (thành lập mới);

+ Trường đào tạo (thành lập mới)

+ Trung tâm tin học (thành lậpmới).

8. Các công ty con do Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị nắm giữ 100% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập:

- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội –HANCORP;

- Tổng công ty Thủy tinh và gốm xâydựng – VIGLACERA;

- Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấpthoát nước và môi trường Việt Nam – VIWASEEN;

- Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng;

- Công ty TNHH một thành viên Dịchvụ nhà ở và khu đô thị (HUDS).

9. Các công ty con do Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập:

- Công ty cổ phần Đầu tư và xâydựng Kiên Giang;

- Công ty cổ phần Đầu tư và xâydựng HUD1;

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triểnnhà HUD2;

- Công ty cổ phần Đầu tư và xâydựng HUD3;

- Công ty cổ phần Đầu tư và xâydựng HUD4;

- Công ty cổ phần Đầu tư và pháttriển bất động sản HUDLand;

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triểnnhà và đô thị HUD6;

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triểnđô thị HUD8;

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triểnnhà và đô thị số 9;

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triểnnhà và đô thị Nha Trang (HUD.NhaTrang);

- Công ty cổ phần HUD – CARIBE ViệtNam;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựngđô thị Việt Nam (VINA.UIC)

- Công ty cổ phần Đầu tư tài chínhphát triển nhà và đô thị HUD.FIC;

- Công ty cổ phần Xi măng SôngThao;

- Công ty cổ phần Xi măng Đô Lương;

- Công ty cổ phần Đầu tư khai thácmỏ;

- Công ty cổ phần Đầu tư Tam Đảo;

- Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư vàxây dựng HUD.CIC.

10. Các công ty liên kết, liêndoanh do Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ tạithời điểm thành lập:

- Công ty cổ phần TASCO;

- Công ty cổ phần Khách sạn và dulịch Bảo Việt;

- Công ty cổ phần Phát triển đô thịPhú Quốc (HUD Phuquoc);

- Công ty cổ phần Sài Gòn - RạchGiá;

- Công ty TNHH Tăng Long;

- Quỹ đầu tư Việt Nam;

- Công ty Liên doanh Janadeco;

- Công ty Liên doanh Vinapon.

11. Hội đồng quản trị Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị thực hiện thành lập mới các tổng công ty, các đơn vị thànhviên, các đơn vị sự nghiệp; tổ chức lại các đơn vị thành viên hiện có và tiếpnhận các đơn vị thành viên mới theo quy định của pháp luật.

12. Mối quan hệ giữa Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị với chủ sở hữu nhà nước và các đơn vị thành viên được thựchiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tậpđoàn Phát triển nhà và đô thị.

13. Cơ chế quản lý tài chính củaTập đoàn Phát triển nhà và đô thị được quy định tại Quy chế quản lý tài chínhcủa Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.

14. Thủ tướng Chính phủ trực tiếphoặc ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liênquan và Hội đồng quản trị Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị thực hiện một sốquyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Phát triểnnhà và đô thị trong tháng 01 năm 2010;

b) Quyết định chuyển giao quyền vànghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước tại các Tổng công ty: Xây dựng Hà Nội, Thủytinh và gốm xây dựng, Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam,Xây dựng Bạch Đằng cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Phát triển nhà và đô thịtrong quý I năm 2010;

c) Phối hợp với Bộ Tài chính xácđịnh mức vốn điều lệ của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.

2. Bộ Tài chính:

a) Xác định mức vốn điều lệ của Tậpđoàn Phát triển nhà và đô thị trên cơ sở phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầutư phát triển nhà và đô thị, kể cả phần thu được từ hiệu quả kinh tế các dự án,lợi thế giá trị quyền phát triển các dự án đã và đang thực hiện và chênh lệchgiá trị phần diện tích dùng kinh doanh dịch vụ, gồm cả phần còn lại của giá trịtrích trước ở các dự án đã quyết toán sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệptheo quy định hiện hành và phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty: Xây dựng HàNội; Thủy tinh và gốm xây dựng; Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trườngViệt Nam; Xây dựng Bạch Đằng;

b) Phê duyệt Quy chế quản lý tàichính của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.

3. Chủ tịch và thành viên Hội đồngquản trị, Tổng giám đốc của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tiếptục quản lý, điều hành Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị cho đến khi Thủ tướngChính phủ bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quảntrị Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị bổ nhiệm Tổng giám đốc của Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị.

4. Hội đồng quản trị Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị:

- Trình Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị trongquý I năm 2010;

- Trình Thủ tướng Chính phủ chấpthuận để bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị;

- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệtQuy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởngcác cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồngquản trị Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Hội đồng quản trị Tậpđoàn Phát triển nhà và đô thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng