QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO

Về việc tiêm phòng bắt buộc cho gia súc

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 15/02/1993, Nghị định 93/CP ngày 27/11/93 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nông lâm nghiệp Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiêm phòng bắt buộc cho gia súc với 4 bệnh trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai:

1. Bệnh nhiệt thán trâu, bò, ngựa,

2. Bệnh tụ huyết trùng trâu, bò, lợn,

3. Bệnh dịch tả lợn,

4. Bệnh dại chó.

Điều 2. Sở Nông lâm nghiệp Lào Cai phối hợp với UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng các địa phương trên phạm vi lãnh thổ quản lý thực hiện nghiêm túc theo pháp lệnh hiện hành.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc Sở Nông lâm nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan hữu quan, Trưởng Chi cục thú y chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.