ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020 CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của y ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-UBDT ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc y ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-UBDT ngày 8/3/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về việc sáp nhập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng vào Ban Quản lý dự án đu tư chuyên ngành xây dựng; chuyển giao nguyên trạng Ban quản lý ứng dụng dự án điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc Việt Nam về Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc y ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-UBDT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2020 cho Ban quản lý dự án đu tư chuyên ngành xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng và  Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan thuộc y ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;- Bộ trưởng, Ch nhiệm;
- Cc TT, PCN UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, BQLDA.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMTHỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆMLê Sơn Hải

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc)

STT

Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách, bộ phận tham mưu thực hiện

Chuyên viên giúp việc

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

I. Công tác kế hoạch, hành chính.

1

Nghiên cứu, tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác và tham mưu cho Giám đốc để ký các hợp đồng dịch vụ liên quan đến đầu tư xây dựng

GĐ Đặng Hà Lự

Công chức và người lao động

Tờ trình, báo cáo, các hợp đồng kinh tế

Hàng tháng

2

Tổng hợp và xây dựng kế hoạch công tác năm 2021

GĐ Đặng Hà Lự

Công chức và người lao động

Quyết định

Quý II, III/2020

3

Thực hiện các công tác hành chính của Ban Quản lý

GĐ Đặng Hà Lự

PGĐ Trương Anh Tuấn

Mai Xuân Hùng

Báo cáo, Thông báo kết luận

Hàng tuần

II. Công tác chuyên môn về quản lý đầu tư xây dựng

1

Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với dự án xây dựng Trụ sở Văn phòng đại diện của y ban Dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 219/QĐ-UBDT ngày 27/4/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc

GĐ Đặng Hà Lự

Công chức và người lao động

Công văn, Tờ trình Báo cáo

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo y ban

2

Thực hiện quản lý dự án đối với Dự án xây dựng Học viện Dân tộc theo hợp đồng ủy thác số 01/2017/HĐ UT ngày 02/6/2017 giữa Học viện Dân tộc và Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng.

GĐ Đặng Hà Lự

PGĐ Trương Anh Tuấn

Công chức và người lao động

Công văn, Tờ trình, Báo cáo đề xuất

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo y ban

3

Thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Kết luận Kiểm toán Công trình Trụ sở UBDT số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; tổ chức thực hiện thanh toán, quyết toán, bảo hành, phối hợp với Văn phòng y ban bảo trì công trình sau khi dự án đưa vào sử dụng.

PGĐ Nguyễn Văn Viên

Công chức và người lao động

Công văn, Báo cáo đề xuất, Hợp đồng thanh lý, Biên bản nghiệm thu; các quyết định của cấp có thẩm quyền

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo y ban

4

Khắc phục các tồn tại sau kết luận của Thanh tra y ban Dân tộc, quyết toán và bàn giao Dự án ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam cho các đơn vị sử dụng quản ltheo quy định

GĐDA Nguyễn Văn Thanh

GĐDA Nguyễn Văn Thanh

Biên bản bàn giao, Công văn, Báo cáo khắc phục, Biên bản quyết toán, các quyết định của cấp có thẩm quyền

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo y ban

5

Xây dựng đề án sửa chữa lớn Trụ sở y ban số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

GĐ Đặng Hà Lự

Công chức và người lao động

Công văn, Tờ trình Báo cáo đề án

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo y ban

6

Thực hin nhiệm vụ Chủ đầu tư, nhận ủy thác, quản lý, giám sát dự án do Ban QLDA tự khai thác hoặc đưc Lãnh đạo y ban giao nhiệm v

GĐ Đặng Hà Lự, Các PGĐ

Công chức và người lao động

Công văn, Báo cáo đề xuất, Biên bản

Theo tiến độ dự án

III. Công tác quản lý tài chính, tài sản của Ban QLDA

1

Thực hiện chế độ tài chính đầu tư trong việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư của các dự án được giao; Thực hiện chế độ tài chính, kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập có thu đối với các hoạt động của Ban QLDA

GĐ Đặng Hà Lự

Nguyễn Tiến Mạnh

Mai Xuân Hùng

Công văn, Báo cáo, Biên bản, các chứng từ liên quan

Định kỳ

2

Thực hiện quản lý tài sản của Ban đưc trang bị để phục vụ công tác quản lý dự án theo quy định; Đánh giá lại tài sản sau khi kết thúc dự án để xử lý theo quy định; Báo cáo định kỳ về các tài sản được bàn giao, tặng hoặc để lại

GĐ Đặng Hà Lự

Nguyễn Tiến Mạnh

Mai Xuân Hùng

Công văn, Báo cáo, Biên bản, các chứng từ có liên quan

Định kỳ

3

Tham mưu cho Lãnh đạo Ban quản lý trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, nghiệp vụ kế toán, tài chính

GĐ Đặng Hà Lự

Nguyễn Tiến Mạnh

Mai Xuân Hùng

Công văn, Báo cáo

Thường xuyên

IV. Công tác xây dựng các quy chế, đề án của Ban QLDA

1

Hướng dẫn, chỉ đạo nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên môn và kiến thức chung cho cán bộ thuộc Ban

GĐ Đặng Hà Lự

Các PGĐ

Công chức và người lao động

Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo

Thường xuyên

2

Tham mưu xây dựng Đề án thành lập phòng chức năng của Ban

GĐ Đặng Hà Lự

PGĐ Lê Mạnh Dương

Đề án

Quý II/2019

3

Tham mưu xây dựng Quy chế, đề án, góp ý các văn bản; Tham mưu công tác chuyên môn về kế hoạch kỹ thuật

GĐ Đặng Hà Lự

PGĐ Lê Mạnh Dương

Công chức và người lao động

Quy chế, đề án, văn bản góp ý

Hàng tháng

V

Công tác Đảng, Đoàn

GĐ Đặng Hà Lự

Các PGĐ

Công chức và người lao động

Báo cáo thực hiện

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo y ban

1

Phụ trách công tác công đoàn

PGĐ Lê Mạnh Dương

Công chức và người lao động

Báo cáo thực hiện

Theo kế hoạch của công đoàn y ban

2

Phụ trách công tác đảng vụ

GĐ Đặng Hà Lự

PGĐ Trương Anh Tuấn

Báo cáo, hồ sơ, Nghị Quyết

Hàng tháng

VI

Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác khi Lãnh đạo y ban giao

GĐ Đặng Hà Lự

Các PGĐ

Công chức và người lao động

Báo cáo thực hiện

Theo chỉ đạo của Lãnh đạoy ban

VII

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo Quyết định số 99/QĐ- UBDT ngày 8/3/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc

GĐ, các PGĐ được phân công nhiệm vụ

Công chức và người lao động

Kế hoạch chi tiết theo tháng, Quý, năm

Theo năm kế hoạch