ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-UBDT ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệmỦy ban Dân tộc về việc thành lập Ban Quản dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBDT ngày 23/12/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệmỦy ban Dân tộc về giao Kế hoạch công tác năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ tr
ưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các TT, PCN UBDT;
- C
ng TTĐT UBDT;
- Lưu:VT, BQLDA.
12

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

STT

Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Chuyên viên giúp việc

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

I. Công tác chuyên môn về đầu tư xây dựng bản

1

Thực hiện các nhiệm vụ, quyn hạn của chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao

GĐ. Đặng Hà Lự

Đinh Đức Thiện

Công văn, Báo cáo, Biên bản, Quyết định

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban

2

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện

GĐ. Đặng Hà Lự

Đinh Đức Thiện

Công văn, Báo cáo đề xuất

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban

3

Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của Ban

GĐ. Đặng Hà Lự

Đinh Đức Thiện

Công văn, Báo cáo đề xuất, hợp đồng

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban

4

Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định

GĐ. Đặng Hà Lự

PGĐ. Trương Anh Tuấn

Đinh Đức Thiện

Công văn, Báo cáo đề xuất, Biên bản

Theo tiến độ dự án

II. Công tác quản lý tài chính, tài sản của Ban QLDA

1

Quản lý tài chính: Thực hiện chế độ tài chính đầu tư trong việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đu tư của các dự án được giao; Thực hiện chế độ tài chính, kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập có thu đối với các hoạt động của Ban QLDA

GĐ. Đặng Hà Lự

Đặng Thương Huyền

Mai Xuân Hùng

Công văn, Báo cáo, Biên bản, Chứng từ

Định kỳ

2

Quản lý tài sản: Tài sản của Ban được trang bị để phục vụ công tác quản lý dự án theo quy định phải được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả; Đánh giá lại tài sản sau khi kết thúc dự án để xử lý theo quy định; Báo cáo định kỳ về các tài sản được bàn giao, tặng hoặc đlại

GĐ. Đặng Hà Lự

Đặng Thương Huyền

Mai Xuân Hùng

Công văn, Báo cáo, Biên bản, Chứng từ

Định kỳ

III. Công tác xây dựng các quy chế, chế của Ban QLDA

1

Hướng dẫn, chỉ đạo nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên môn và kiến thức chung cho cán bộ thuộc Ban

GĐ. Đặng Hà Lự

PGĐ. Trương Anh Tuấn

Chuyên viên của Ban

Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo

Thường xuyên

2

Xây dựng Đề án về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

GĐ. Đặng Hà Lự

PGĐ. Trương Anh Tuấn

Mai Xuân Hùng

Đề án

Tháng 2/2017

3

Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban

GĐ. Đặng Hà Lự

Đặng Thương Huyền

Quy chế

Quý I/2017

4

Xây dựng Đán vị trí việc làm của Ban

GĐ. Đặng Hà Lự

PGĐ. Trương Anh Tuấn

Mai Xuân Hùng

Đề án

Quý I/2017

5

Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế sử dụng tài sản; quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ

. Đặng Hà Lự

PGĐ. Trương Anh Tuấn

Đặng Thương Huyền

Quy chế

Tháng 2/2017

6

Xây dựng Quy trình lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng

GĐ. Đặng Hà Lự

PGĐ. Trương Anh Tuấn

Đinh Đức Thiện

Quy trình

Tháng 2/2017

7

Xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở

GĐ. Đặng Hà Lự

PGĐ. Trương Anh Tuấn

Mai Xuân Hùng

Quy chế

Quý II/2017

IV

Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác khi Lãnh đạo Ủy ban giao

GĐ. Đặng Hà Lự

PGĐ. Trương Anh Tuấn

Chuyên viên của Ban

Báo cáo thực hiện

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban