ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG XE BỐN BÁNH CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH TRONG PHẠM VI HẠN CHẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO LÃNH, HUYỆN CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 28/11/2008;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 17/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc Quy định về đăng ký xe;

Căn cứ Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT- BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc Quy định về đăng ký xe;

Căn cứ Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch;

Căn cứ Công văn số 8187/BGTVT-VT ngày 25/7/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách;

Căn cứ Công văn số 11708/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải ngày 15/10/2018 về việc thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh gắn động cơ (chạy bằng năng lượng điện) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1054/TTr- SGTVT ngày 27 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các Đề án thí điểm sử dụng phương tiện xe bốn bánh chạy năng lượng điện vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp do Công ty Cổ phần du lịch quốc tế Sông Sen và Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Gáo Giồng đề xuất (Đề án kèm theo Tờ trình số 1054/TTr-SGTVT ngày 27/11/2018 của Sở Giao thông vận tải).

Thời gian thực hiện thí điểm là 03 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực (theo Công văn số 8187/BGTVT-VT ngày 25/7/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp).

Điều 2. Quy định về điều kiện hoạt động

1. Tuyến đường hoạt động

Xe chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường cụ thể như sau:

a) Đối với Công ty Cổ phần du lịch quốc tế Sông Sen:

- Tuyến 1: Đường đan tổ 04 ấp Tân Phát (bến tàu du lịch xã Tân Thuận Đông) - đường đan tổ 05 ấp Tân Phát (đoạn từ bến tàu du lịch đến cổng chào Làng du lịch xã Tân Thuận Đông) - đường đan tổ 02 ấp Tân Phát (đoạn từ cổng chào Làng du lịch xã Tân Thuận Đông đến ngã ba cua Anh Dớm) - đường đan tổ 04 ấp Tân Phát (đoạn từ ngã ba cua Anh Dớm đến bến tàu du lịch xã Tân Thuận Đông) và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 2,9 km. Vị trí bãi đỗ xe: Bến tàu du lịch xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh

- Tuyến 2: Đường đan tổ 01, tổ 02 ấp Đông Bình xã Hoà An (đoạn từ bờ kè khu vực cầu Vàm Hoà Đông đến cống Thông Lưu) - đường đan, nhựa tổ 01 – tổ 11 ấp Tân Chủ xã Tân Thuận Tây (đoạn từ cống Thông Lưu đến cầu qua kênh Cả Kích) - đường đan tổ 07 ấp Tân Hậu xã Tân Thuận Tây (đoạn từ cầu qua kênh Cả Kích đến đường bến đò Kênh Ngang) - đường đan tổ 01 – 03 ấp Tân Dân (đoạn từ đường bến đò Kênh Ngang đến Uỷ ban nhân dân xã) - đường đan tổ 04 ấp Tân Dân (đoạn từ Uỷ ban nhân dân xã đến cầu qua kênh Cả Kích) - đường đan, nhựa tổ 01 – tổ 11 ấp Tân Chủ xã Tân Thuận Tây (đoạn từ cầu qua kênh Cả Kích đến cống Thông Lưu) - đường đan tổ 01 – tổ 02 ấp Đông Bình xã Hoà An (đoạn từ cống Thông Lưu đến bờ kè khu vực cầu Vàm Hoà Đông) và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 9,4 km. Vị trí bãi đỗ xe: Bến tàu bờ kè khu vực cầu Vàm Hoà Đông, xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh.

b) Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Gáo Giồng:

Vị trí bãi đỗ xe (cầu Bảy Thước) – Đường thảm nhựa (cặp kênh Bà Bạch tổ 7 ấp 6, xã Gáo Giồng) – Cổng chào Khu du lịch Gáo Giồng và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 03 km.

2. Thời gian hoạt động:

- Công ty Cổ phần du lịch quốc tế Sông Sen: Từ 07 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút.

- Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Gáo Giồng: Từ 07 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.

3. Số lượng phương tiện

- Công ty Cổ phần du lịch quốc tế Sông Sen: tối đa 50 xe.

- Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Gáo Giồng: tối đa 12 xe.

- Loại phương tiện: Có sức chứa từ 8 đến 15 chỗ ngồi (kể cả chỗ ngồi của người lái).

4. Điều kiện hoạt động của phương tiện xe bốn bánh chạy năng lượng điện phục vụ vận chuyển khách du lịch

- Phương tiện đưa vào hoạt động phải đúng theo quy định của pháp luật và có đầy đủ các loại giấy tờ sau:

+ Giấy đăng ký và biển số xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

+ Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện.

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.

- Tất cả các phương tiện tham gia hoạt động vận chuyển hành khách phải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

- Phương tiện có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 30 km/h, số chỗ ngồi tối đa không quá 15 chỗ (kể cả chỗ ngồi của người lái).

- Các phương tiện tham gia vận tải khách du lịch phải được cấp Biển hiệu “Xe vận tải khách du lịch” theo quy định của pháp luật.

5. Điều kiện của người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ:

- Người điều khiển phương tiện phải có Giấy phép lái xe từ hạng B2 trở lên và phải tuân thủ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các quy định pháp luật khác có liên quan. Không được chở số người vượt quá số chỗ ngồi quy định tại Giấy đăng ký xe.

- Người điều khiển xe điện bốn bánh và nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) phải đăng ký với Sở Giao thông vận tải mẫu đồng phục, thẻ có dán ảnh (ghi số, ký hiệu đơn vị); thực hiện khám sức khỏe định kỳ và tập huấn nghiệp vụ theo quy định.

6. Điểm đậu đỗ và điểm dừng đón, trả khách

Xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách du lịch tổ chức đón, trả khách tại các điểm quy định trên các tuyến đường được cho phép hoạt động và đậu đỗ tại khu vực bãi đỗ xe, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải

a) Kiểm tra, xác nhận phương án kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện của Công ty Cổ phần du lịch quốc tế Sông Sen, Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Gáo Giồng nêu tại Điều 1 Quyết định này.

b) Hướng dẫn Công ty Cổ phần du lịch quốc tế Sông Sen, Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Gáo Giồng đầu tư phương tiện và thực hiện các quy định theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ năm 2018, Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các quy định pháp luật có liên quan.

c) Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Cao Lãnh và UBND huyện Cao Lãnh thực hiện việc lắp đặt hệ thống biển báo trên các tuyến đường và quyết định điều chỉnh hành trình chạy xe, số lượng phương tiện khi có thay đổi. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện của Công ty Cổ phần du lịch quốc tế Sông Sen, Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Gáo Giồng.

d) Kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông đối với xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện theo quy định tại Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014.

đ) Chủ động phối hợp với các Sở ngành, UBND thành phố Cao Lãnh và UBND huyện Cao Lãnh và các đơn vị có liên quan thống nhất điều chỉnh lộ trình và thời gian hoạt động đối với các lộ trình nêu tại Điều 1 cho phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

e) Phối hợp với Công an Tỉnh theo dõi, xử lý các vi phạm; đề xuất, tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm chấn chỉnh kịp thời để quản lý hoạt động của xe nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

g) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cấp biển hiệu xe vận tải khách du lịch.

h) Định kỳ 06 tháng kể từ ngày thực hiện thí điểm, chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện giai đoạn tiếp theo, báo cáo UBND tỉnh; định kỳ ngày 25 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả triển khai thí điểm cho UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải.

2. Công an Tỉnh thực hiện cấp Giấy đăng ký, biển số xe, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định.

3. Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát triển Du lịch Tỉnh, Cục Thuế Tỉnh, căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp chặt ch với Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Cao Lãnh và UBND huyện Cao Lãnh trong việc quản lý hoạt động vận chuyển khách du lịch theo quy định.

4. UBND thành phố Cao Lãnh và UBND huyện Cao Lãnh

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các ngành liên quan xác định vị trí điểm đón, trả khách; tổ chức giao thông; đề xuất cắm biển hạn chế tốc độ trên các tuyến đường lưu thông hỗn hợp giữa xe tải, xe khách và xe điện bốn bánh để đảm bảo an toàn giao thông.

b) Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện công tác quản lý, kiểm tra chặt ch hoạt động vận tải khách du lịch bằng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện hoạt động trong khu vực thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh theo quy định; đảm bảo an ninh trật tư, an toàn giao thông.

5. Công ty Cổ phần du lịch quốc tế Sông Sen và Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Gáo Giồng

a) Xây dựng phương án kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện trình Sở Giao thông vận tải xác nhận; Kê khai, niêm yết giá cước vận chuyển hành khách trình Sở Giao thông vận tải để phối hợp Sở Tài chính thẩm định. Tổ chức niêm yết công khai giá vé và thu cước vận chuyển trước khi đưa phương tiện vào hoạt động theo đúng quy định.

b) Phương tiện đưa vào hoạt động phải đảm bảo các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, được đăng ký, đăng kiểm, cấp biển số, kiểu loại phương tiện quy định tại Thông tư số 15/2014/TT- BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc Quy định về đăng ký xe; Thông tư số 64/2017/TT- BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT- BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc Quy định về đăng ký xe; Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế và các quy định khác có liên quan.

c) Tổ chức hoạt động vận chuyển khách du lịch theo đúng phạm vi, tuyến đường hoạt động; bố trí điểm dừng đón, trả khách và bãi đỗ xe hợp lý không chiếm dụng lòng đường vỉa hè, bố trí số lượng xe phù hợp, đảm bảo thời gian quy định, không gây ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông và các quy định liên quan.

d) Tổ chức quản lý, sử dụng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện để vận chuyển khách tham quan theo đúng Đề án được duyệt.

đ) Tổ chức bộ phận quản lý, theo dõi, kiểm tra thường xuyên hoạt động vận chuyển khách du lịch, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

e) Cử nhân sự tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe vận tải khách du lịch theo quy định.

g) Việc vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BVHTTDL-BGTVT ngày 25/5/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch.

h) Bồi thường thiệt hại do người làm công, người đại diện doanh nghiệp gây ra trong thời gian hoạt động vận chuyển hành khách. Phối hợp tốt với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe điện bốn bánh của Công ty.

i) Định kỳ hàng quý thực hiện việc báo cáo gửi về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp; Sau 6 tháng thực hiện báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất việc triển khai thực hiện tiếp theo; Định kỳ hàng năm vào ngày 15 tháng 12 hàng năm, báo cáo kết quả triển khai thí điểm về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch Tỉnh; Giám đốc Công an Tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh; Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh; Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch quốc tế Sông Sen; Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Gáo Giồng và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Ban An toàn giao thông Tỉnh;
- Lưu: VT + NC/ĐTXD.nhthu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thanh Hùng