BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 550/QĐ-TCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM
CỦA CÔNG CHỨC THUẾ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC VÀ HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH
----------------------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế;
-Căn cứ ý kiến của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính tại Công văn số 405/TCCB-BCTL ngày 12/9/2014 về việc xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí và trách nhiệm của công chức thuế trong giải quyết thủ tục hành chính của Tổng cục Thuế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành tạm thời kèm theo Quyết định này Bản mô tả công việc cho từng vị trí việc làm của công chức thuế trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh, gồm:
1. Bản mô tả công việc cho vị trí việc làm “Giải quyết khiếu nại tố cáo” tại Cơ quan Tổng cục Thuế;
2. Bản mô tả công việc cho vị trí việc làm “Hỗ trợ người nộp thuế” tại Cơ quan Tổng cục Thuế;
3. Bản mô tả công việc cho vị trí việc làm “Quản lý hồ sơ khai thuế” tại Cục Thuế;
4. Bản mô tả công việc cho vị trí việc làm “Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế” tại Cục Thuế;
5. Bản mô tả công việc cho vị trí việc làm “Kế toán thuế” tại Cục Thuế;
6. Bản mô tả công việc cho vị trí việc làm “Quản lý ấn chỉ” tại Cục Thuế;
7. Bản mô tả công việc cho vị trí việc làm “Giải quyết khiếu nại tố cáo” tại Cục Thuế;
8. Bản mô tả công việc cho vị trí việc làm Chuyên môn, nghiệp vụ về “Kê khai - Kế toán Thuế và Tin học” tại Chi cục Thuế;
9. Bản mô tả công việc cho vị trí việc làm Chuyên môn, nghiệp vụ về “Kiểm tra Thuế” tại Chi cục Thuế;
10. Bản mô tả công việc cho vị trí việc làm Chuyên môn, nghiệp vụ về “Thuế liên xã, phường” tại Chi cục Thuế;
11. Bản mô tả công việc cho vị trí việc làm Chuyên môn, nghiệp vụ về “ Hành chính – Nhân sự - Tài vụ - Ấn chỉ” tại Chi cục Thuế;
12. Bản mô tả công việc cho vị trí việc làm Chuyên môn, nghiệp vụ về “ Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán” tại Chi cục Thuế;
13. Bản mô tả công việc cho vị trí việc làm Chuyên môn, nghiệp vụ về “ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế” tại Chi cục Thuế;
14. Bản mô tả công việc cho vị trí việc làm Chuyên môn, nghiệp vụ về “ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế” tại Chi cục Thuế.
15. Bản mô tả công việc cho vị trí việc làm Chuyên môn, nghiệp vụ về “ Giải quyết khiếu nại tố cáo” tại Chi cục Thuế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh và công chức thuế giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCCB (2b).Hoa

TỔNG CỤC TRƯỞNGBùi Văn Nam