ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 550/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀNSỬ DỤNG ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 191/2012/QĐ-UBND TẠI XÃ ĐỒNG VIỆT VÀ XÃ QUỲNHSƠN, HUYỆN YÊN DŨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị địnhsố 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghịđịnh số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số191/2012/QĐ-UBND ngày 27/06/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định vềcấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắnliền với đất đối với một số trường hợp vướng mắc, tồn tại trước ngày 01/01/2012cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiCông văn số 1322/STC-VG ngày 09/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Phê duyệt giá đấtphù hợp với giá thị trường tại thời điểm hiện nay và mức thu bổ sung tiền sửdụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số191/2012/QĐ-UBND ngày 27/06/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang trên địa bàn xã ĐồngViệt, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng như sau:

1. Giá đất phù hợp với giá thịtrường:

a) Xã Đồng Việt: Đất nằm ven trụcđường tỉnh 398, đoạn từ bến phà Đồng Việt đến điểm rẽ xuống xã Đồng Phúc:1.600.000 đ/m2 (Bằng chữ: Một triệu sáu trăm nghìn đồng trên métvuông).

b. Xã Quỳnh Sơn: Đất nằm ven trụcđường tỉnh 299B, đoạn từ đất nhà ông Hanh, ông Thủy, thôn Kim Xuyên, xã Tân Anđến đường rẽ làng nghề xã Lãng Sơn thuộc thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn: 3.000.000đ/m2 (Bằng chữ: Ba triệu đồng trên mét vuông).

2. Mức thu bổ sung tiền sử dụng đất:

a) Xã Đồng Việt:

- Mức thu bổ sung bình quân 800.000đ/m2 (Tám trăm nghìn đồng trên mét vuông) cho tổng diện tích4.901,7 m2 của các hộ gia đình, cá nhân được thôn giao đất khôngđúng thẩm quyền trong tháng 3/2004 (thu bằng 50% giá đất sát giá thị trường);

- Mức thu bổ sung 1.600.000 đ/m2(Một triệu, sáu trăm nghìn đồng trên mét vuông) cho 02 trường hợp diệntích là 104 m2 được thôn giao đất không đúng thẩm quyền tháng04/2011 (thu bằng 100% giá đất sát giá thị trường).

b) Xã Quỳnh Sơn: Mức thu bổ sung bìnhquân 1.500.000 đ/m2 (Một triệu, năm trăm nghìn đồng trên métvuông), tổng diện tích là 6.464 m2 cho 38 trường hợp được thôngiao đất không đúng thẩm quyền trong các năm 1994-1996 (thu bằng 50% giá đấtsát giá thị trường).

Điều 2. UBND huyện Yên Dũngcó trách nhiệm xác định mức thu cụ thể cho từng hộ gia đình, cá nhân, tổ chứcthu tiền sử dụng đất nộp NSNN theo đúng quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên và Môi trường,UBND huyện Yên Dũng và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP; TPKT, TN, TH.
- Lưu VT, KT5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh