ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT Ở ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY500KV QUẢNG MINH - HIỆP HÒA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ YÊN LƯ, HUYỆN YÊN DŨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụngđất, giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định mộtsố điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ápdụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 củaUBND tỉnh Bắc Giang ban hành Bảng mức giá các loại đất năm 2013 áp dụng trênđịa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiCông văn số 1323/STC-VG ngày 09/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt giá đất ởđể tính bồi thường GPMB cho 14 hộ thôn Yên Phượng, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng nằmtrong chỉ giới thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường dây 500KVQuảng Minh - Hiệp Hòa là 1.000.000 đ/m2 (Bằng chữ: Một triệu đồngtrên mét vuông).

Điều 2. UBND huyện Yên Dũngcó trách nhiệm lập hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúngquy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường,UBND huyện Yên Dũng và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP; TPKT, TN, TH.
- Lưu VT, KT5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh