ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 31 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÔNG VIÊN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUỐC GIA TẠI TỈNH NINHBÌNH TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triểnrừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm2008;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26tháng 11 năm 2003; Luật Quy hoạch ngày 17 tháng 6 năm 2009; Luật sửa đổi, bổsung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệthống rừng đặc dụng;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổchức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nôngnghiệp và phát triển nông thôn; Quyết định số 57/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừnggiai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Quảnlý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình trực thuộc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình (Sau đây viết tắt là Ban Quản lý).

Ban Quản lý là đơn vị sự nghiệp cóthu, tự bảo quản một phần chi phí hoạt động, chịu sự quản lý trực tiếp của SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình; có tư cách pháp nhân, cócon dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trụ sở làm việc: Trướcmắt đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của Ban Quản lý

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giámđốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng tổ chức quản lý,triển khai thực hiện dự án Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại Ninh Bình;xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng hạtầng, cơ sở vật chất kỹ thuật Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại NinhBình; bảo tồn và phát triển các loài động vật đặc hữu, các hệ sinh thái đặcthù, bảo tồn quỹ gen, đa dạng sinh học, bảo tồn các nguồn gen động vật quý hiếmcủa Quốc gia, khu vực Đông Nam Á và thế giới, phục vụ cho công tác nghiên cứukhoa học và phát triển du lịch.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: Giao Giámđốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ quy định hiện hành của Nhànước và của tỉnh, quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho Ban Quản lý Công viênđộng vật hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình và tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biênchế và lao động Ban Quản lý

1. Lãnh đạo: Có Giám đốc và khôngquá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người trực tiếp quảnlý, điều hành Ban Quản lý theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước phápluật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về mọi hoạt động củaBan Quản lý.

b) Phó Giám đốc là người được Giámđốc phân công đảm nhận một số công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc vềnhững nhiệm vụ được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khenthưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốcđược thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn: Căn cứ vàoyêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định thành lập cácphòng chuyên môn trực thuộc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3. Biên chế và lao động:

Biên chế và lao động của Ban Quảnlý nằm trong tổng chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và lao động của Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí do Ngân sách nhà nướccấp.

2. Kinh phí thu từ các hoạt độnghợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Ban Quản lý được thực hiện cơchế tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơnvị sự nghiệp công lập.

Điều 5. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc BanQuản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu VT, VP3, VP4, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng