ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5513/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNGĐẦU TƯ DỰ ÁN GIA CỐ KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ HỮU SÔNG HỒNG THUỘC ĐỊA BÀN XÃ CHU MINH, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng6 năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chínhphủ: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 1101/BKHĐT-THngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việchướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tưcông;

Căn cứ các văn bản của UBND Thànhphố: Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 ban hành Quy định một số nộidung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tưtrên địa bàn thành phố Hà Nội; văn bản số 2334/UBND-KH &ĐT ngày10/4/2015 về việc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trênđịa bàn thành phố Hà Nội; văn bản số 6820/UBND-KH&ĐTngày 28/9/2015 về việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đxuất chủ trương đầu tư dự án theo quyđịnh Luật Đầu tư công; văn bản số 6113/UBND-KH &ĐT ngày 31/8/2015 về việcgiao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư Gia cố kè chống sạt lở bờ hữu sôngHồng thuộc địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội;

Xét Tờ trình số 194/TTr-SNN ngày 15/9/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị phêduyệt chủ trương đầu tư, Báo cáo số 975/BC-KH&ĐTngày 15/10/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáothẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án Gia cố kè chống sạt lở bờ hữu sôngHồng thuộc địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt chủ trương đầu tư dự án Gia cố kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng thuộc địabàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội với các nộidung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Gia cố kè chống sạt lởbờ hữu sông Hồng thuộc địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì;

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và pháttriển nông thôn Hà Nội;

3. Địa điểm xây dựng: Huyện Ba Vì,thành phố Hà Nội;

4. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo ổn địnhtuyến kè, chống sạt lở bờ sông, đảm bảo an toàn đê điu,phòng chng lụt bão, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sảnnhân dân trong khu vực; tạo cảnh quan môi trường; đảm bảo an toàn thoát lũ theoquy hoạch phòng chống lũ được duyệt.

5. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng kè lát mái và bù hộ chânnhững vị trí lăng thể đá bị xói lở với chiều dài khoảng 1.750m tương ứng từK21+500-K22+800 và từ K23+000-K23+450 đê hữu Hồng.

6. Hình thức đầu tư: Cải tạo và xâydựng mới.

7. Tổng mức đầu tư dự kiến: 50.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án:Ngân sách Thành phố.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm2016-2020.

10. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư:

- Thu thập tài liệu dân sinh, kinh tếxã hội khu vực; tài liệu khí tượng, thủy văn;

- Khảo sát hiện trạng và thu thập cáctài liệu liên quan đến công tác quản lý công trình;

- Điều tra dân sinh kinh tế, điềukiện tự nhiên, xã hội trong khu vực nghiên cứu

- Khảo sát địa hình, địa chất các hạng mục công trình cải tạo, sửachữa;

- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;thiết kế cơ sở; tổng mức đầu tư;

- Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500phục vụ xin cấp chỉ giới đường đỏ.

- Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ1/500 phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái đnh cư -Đo vẽ bản đồ hiện trạng phục vụ cấp chỉ giới đường đỏ và cắmmốc chỉ giới GPMB;

- Lập báo cáo đánh giá tác động môitrường (ĐTM).

- Trình Thẩm đnhvà phê duyệt dự án và các công tác khác đủ điều kiện để lập và trình thẩm đnh, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định.

11. Kinh phí chuẩn bị đầu tư (kháitoán): 1.400 triệu đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bn trăm triệu đồng)

12. Nguồn vốn thực hiện chuẩn bị đầutư: Ngân sách Thành phố.

13. Thời gian thực hiện chuẩn bị đầutư: Năm 2016.

Điều 2. Tổchức thực hiện.

1. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp vàPTNT và các đơn vị tư vấn có liên quan:

- Lập, trình thẩm định và phê duyệtnhiệm vụ, dự toán chun bị đầu tư đảm bảo chính xác, tiết kiệm(lưu ý tận dụng các hồ sơ, tài liệu của dự án kè cũ đã thực hiện); hoàn thànhcác thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án đảm bảo tuân thủ các quyđịnh pháp luật về đấu thầu; triển khai thực hiện, hoàn thành công tác chuẩn bịđầu tư dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy định hiệnhành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng.

- Nghiên cứu, tính toán nhiều phươngán thiết kế để phân tích, lựa chọn phương án thiết kế cơ sở đảm bảo: Tối ưu vềkinh tế, kỹ thuật trên tất cả các mặt (hình thức, quy mô, kết cấu, biện phápthi công công trình); Phù hợp với quy hoạch (hoặc địnhhướng quy hoạch có liên quan); khớp nối đồng bộ với các hệthống hạ tầng trong khu vực; tính an toàn, bền vững của công trình trên cơ sởtối ưu về kinh tế, kỹ thuật trên tất cả các mặt (số lượng, hình thức, quy mô,kết cấu, biện pháp thi công công trình, biện pháp trung chuyển/vận chuyển vậtliệu thi công, vật liệu thải, đất/bùn thải...); đầu tư tiết kiệm, hiệu quả cao,không để xảy ra trùng lặp giữa các dự án và lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

+ Đối với công tác thi công: Tínhtoán thi công bằng máy cho các hạng mục của dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ; đảmbảo chất lượng, kỹ thuật công trình, tiết kiệm kinh phí đầu tư, giảm ô nhiễmmôi trường và các tác động tiêu cực khác tới đời sống dân sinh khu vực.

+ Đối với việc vận chuyển, trungchuyển vật liệu thi công, vật liệu thải, đất thải, bùn thải: Khảo sát, tínhtoán, xác định phương thức, cự ly, số lần đảm bảo tối ưu về kinh tế, kỹ thuật,tiết kiệm cao nhất thời gian, chi phí, giảm thiểu thấp độ ô nhiễm môi trường vàcác tác động tiêu cực khác tới đời sống dân sinh khu vực.

+ Xây dựng tiến độ thi công, biệnpháp thi công tối ưu cho tất cả các hạng mục của dự án, đảm bảo, đẩy nhanh tiếnđộ thi công và hoàn thành dự án phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp và dân sinhkinh tế trong khu vực.

- Lập hồ sơ xin ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về: Quy hoạch, nhiệm vụvà các chỉ tiêu thiết kế, phương án kỹ thuật và quy mô dự án; sự khớp nối phùhợp với hệ thống hạ tầng trong và ngoài khu vực, đảm bảo không trùng lặp vớicác dự án khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng công trình và hiệu quả đầu tư.

2. UBND Thành phố ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện phê duyệt nhiệm vụ, dự toánchuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định hiện hành củaNhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ theo chức năngnhiệm vụ được giao: kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp cùng Chủđầu tư trong quá trình triển khai dự án; giải quyết cácthủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự ánđảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình củaUBND Thành phố.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc cácSở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp vàPTNT; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Chủ tịch UBND Thành phố (đ b/c);
-
VP UBND TP: + CVP, PCVP NgNgSơn;
+ TH, KT, NNNT;
-
Lưu VT, NNNT Huy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt