BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 553/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “HOÀN THIỆN THỂ CHẾ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ xây dựng Đề án “Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng Đề án Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5 ;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC, HH(15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Vĩnh Ái

K HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “HOÀN THIỆN THỂ CHẾ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH”
(Ban hành theo Quyết định s 553/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Bộtrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá tổng thể hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình từ đó kiến nghị, đề xuất nội dung hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thiết chế văn hóa phù hp với bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, thúc đẩy phát triển văn học nghệ thuật đáp ứng nhu cầu của thời đại.

2. Yêu cu

- Bám sát chỉ đạo tại Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, nội dung của Đán đảm bảo định hướng của Đảng, Nhà nước và nhu cầu thực tế, đảm bảo tính khả thi.

- Xây dựng Đán “Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình” (sau đây gọi chung là Đán) đúng quy trình, thời gian, thủ tục theo kế hoạch.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tranh thủ sự đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực trong ngành.

II. NỘI DUNG

1. Thành lập Ban soạn thảo Đ án

- Ban soạn thảo do lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban, thành viên Ban soạn thảo thuộc các đơn vị: Vụ Pháp chế, Cục Di sản văn hóa, Cục Điện ảnh, Cục Hợp tác Quốc tế, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Bản quyền tác giả, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường, Vụ Thư viện, Vụ Gia đình. Vụ Pháp chế là thường trực Ban soạn thảo.

2. Tiến độ xây dựng Đề án

- Tháng 2, 3/2016:

+ Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

+ Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập góp ý đề cương Dự thảo Đề án.

+ Xây dựng Báo cáo đánh giá tổng thể hệ thống thể chế pháp luật về văn hóa, gia đình và tình hình thực thi giai đoạn 2010-2015.

- Tháng 4, 5/2016:

+ Tổ chức Hội thảo đánh giá tổng thể hệ thống thể chế pháp luật về văn hóa, gia đình và tình hình thực thi giai đoạn 2010-2015.

+ Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

- Tháng 6/2016:

+ Lấy ý kiến bằng văn bản các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ, Sở VHTTDL và các đơn vị có liên quan.

+ Tổ chức Hội thảo (tại 02 miền Bắc, Nam) lấy ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia về dự thảo Đề án.

+ Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

- Tháng 7, 8/2016:

+ Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập chỉnh lý dự thảo theo ý kiến đóng góp.

+ Hoàn chỉnh Tờ trình, Báo cáo tiếp thu giải trình và các hồ sơ có liên quan.

+ Lấy ý kiến rộng rãi trên trang thông tin điện tử của Bộ.

+ Xin ý kiến Ban Cán sự.

- Tháng 9/2016:

+ Chỉnh lý dự thảo theo chỉ đạo của Ban Cán sự.

+ Trình Hội đồng thẩm định Đề án.

- Tháng 10/2016:

+ Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.

- Tháng 11, 12/2016:

+ Trình Ban cán sự cho ý kiến lần cuối.

+ Trình Bộ trưởng ký, ban hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thc hin nhim v

a) Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện việc soạn thảo Đề án đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ theo yêu cầu.

- Tổ chức đánh giá tổng thể hệ thống thể chế pháp luật về văn hóa, gia đình và tình hình thực thi giai đoạn 2010-2015.

- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban soạn thảo và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện soạn thảo Đán theo kế hoạch.

- Báo cáo thường kỳ (02 tháng/lần) về kết quả thực hiện nhiệm vụ để Bộ tổ chức nghiệm thu theo quy định hiện hành trước khi trình Bộ trưởng.

- Chịu trách nhiệm thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp theo chế độ tài chính kế toán hiện hành.

b) Các đơn vị thuộc Bộ

- Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực mình phụ trách và theo sự phân công của Thường trực Ban soạn thảo.

- Nghiên cu, đ xut các nội dung của Đề án liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.

2. Kinh phí

Kinh phí xây dựng Đán trích từ nguồn kinh phí năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vụ Kếhoạch Tài chính, Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí theo quy định hiện hành./.