ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 553/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 11 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Câu lạc bộ doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Phú Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 197/SKHĐT-ĐKKD ngày 04/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm thi hành, Quyết định này có hiệu lực kể từ ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT Tỉnh ủy;
- T
T HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND
tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Công báo tỉnh;

- Hội
doanh nghiệp tỉnh;
- Hội doanh nhân trẻ tỉnh;

- Lưu: VT, Hg,
To, Q.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Điều 1. Tên gọi

Tên tiếng Việt: CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TỈNH PHÚ YÊN.

Tên tiếng Anh: PHUYEN REPRESENTATIVE ENTERPRISE AND BUSINESS MAN CLUB.

Tên viết tắt: PYBUSINESSCLUB.

Trụ sở và điện thoại liên lạc của Câu lạc bộ: Ban chủ nhiệm lựa chọn và công bố.

Website: [email protected]

Câu lạc bộ doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Phú Yên có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng.

Điều 2. Mục đích

Hỗ trợ, kết nối cùng nhau hợp tác, tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh phát triển; Phấn đấu đến năm 2020, một số doanh nghiệp, doanh nhân của Câu lạc bộ có thương hiệu đạt tầm cỡ quốc gia và vươn ra khu vực Đông Nam Á; Góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

1. Câu lạc bộ doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Phú Yên là tổ chức cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh tư vấn UBND tỉnh những chính sách để phát triển doanh nghiệp và kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, doanh nhân Phú Yên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nâng cao kiến thức quản lý, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh, đồng thời tạo mối quan hệ tốt trong xã hội.

3. Quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp, doanh nhân Phú Yên đến khách hàng trong nước và nước ngoài.

4. Tạo điều kiện, cung cấp địa điểm, phương tiện phù hợp với khả năng của Câu lạc bộ để doanh nghiệp, doanh nhân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điều 4. Nhiệm vụ

1. Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân Phú Yên; Phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; Tổ chức các hoạt động khác góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

2. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp với các cấp chính quyền về những chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Giúp doanh nghiệp, doanh nhân Phú Yên mở rộng quan hệ hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau theo đúng thông lệ, tập quán quốc tế và pháp luật của Việt Nam.

4. Định hướng và khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân Phú Yên tham gia thực hiện các chính sách xã hội, từ thiện.

5. Quan hệ, tổ chức, hướng dẫn và tiếp nhận sự tài trợ của các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài đối với Câu lạc bộ theo đúng quy định hiện hành.

6. Tổ chức các hoạt động khác theo nhu cầu chính đáng và hợp pháp của doanh nghiệp, doanh nhân theo đúng quy định hiện hành.

7. Tổ chức các hoạt động nhằm trao đổi kinh nghiệm, phát huy các ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Điều 5. Quyền hạn

1. Được UBND tỉnh mời tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng.

2. Được mời lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành của tỉnh Phú Yên tham gia các cuộc họp của Câu lạc bộ mà có nội dung kiến nghị liên quan đến phát triển doanh nghiệp và kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Tổ chức hoạt động theo Quy chế này; Tuyên truyền, quảng bá tôn chỉ, mục đích và chương trình hoạt động của Câu lạc bộ.

4. Đại diện cho thành viên trong các mối quan hệ đối ngoại, đối nội có liên quan đến nhiệm vụ của Câu lạc bộ. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các thành viên vì lợi ích chung của Câu lạc bộ.

5. Tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện theo đề nghị của các cơ quan nhà nước và tổ chức hữu quan; Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển của Câu lạc bộ, cũng như của doanh nghiệp.

6. Được gây quỹ cho hoạt động của Câu lạc bộ trên cơ sở đóng góp của các thành viên; Các nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật; Tiếp nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Chương III

THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

Điều 6: Tiêu chí thành viên

Đạt một trong hai tiêu chí sau:

1. Chấp hành tốt theo các quy định của pháp luật Việt Nam và đáp ứng một trong các điều kiện:

- Nộp ngân sách: ≥ 50 tỷ đồng/năm;

- Sử dụng lao động: ≥ 350 lao động/năm;

- Giá trị xuất khẩu: ≥ 1,5 triệu USD/năm.

2. Chấp hành tốt theo các quy định của pháp luật Việt Nam và có vai trò, ảnh hưởng lớn đến ngành, lĩnh vực đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

3. Những cá nhân, tổ chức có tâm huyết, ý tưởng đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế - xã hội của tỉnh thì Chủ nhiệm Câu lạc bộ có thể mời tham gia với tư cách là thành viên danh dự của Câu lạc bộ.

Ghi chú:

- Tiêu chí nộp ngân sách bao gồm cả khấu trừ vốn đầu tư của doanh nghiệp (nếu có);

- Thời gian để xem xét tiêu chí các doanh nghiệp là trong ba năm hoạt động sản xuất kinh doanh liên tiếp của các doanh nghiệp.

Điều 7. Quyền lợi của thành viên

1. Được tham gia các hoạt động do Câu lạc bộ tổ chức;

2. Được Câu lạc bộ hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp;

3. Được ưu tiên giới thiệu, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, dự án hay kêu gọi đầu tư trên website của Câu lạc bộ, trên các trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh;

4. Được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại trong nước và nước ngoài do Bộ, ngành trung ương và tỉnh Phú Yên tổ chức;

5. Được ưu tiên cung cấp các thông tin về cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân trong nước và nước ngoài; ưu tiên hỗ trợ cung cấp kỹ thuật - công nghệ, chính sách pháp luật về đầu tư, kinh doanh…;

6. Được quyền đề cử, ứng cử vào các vị trí trong Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. Được quyền đề xuất ý kiến, góp ý cho các hoạt động của Câu lạc bộ;

7. Có quyền rút khỏi Câu lạc bộ khi thấy không còn phù hợp.

Điều 8. Nghĩa vụ của thành viên

1. Tuân thủ Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ; Chấp hành các quyết định đã được Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ thông qua; Chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động của Câu lạc bộ tổ chức.

2. Chăm lo xây dựng Câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh về quy mô; Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa các thành viên theo như tôn chỉ hoạt động của Câu lạc bộ.

3. Thực hiện đóng góp gây quỹ hoạt động Câu lạc bộ theo tinh thần tự nguyện và tự nguyện đóng góp công sức cho hoạt động của Câu lạc bộ vì sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh theo đúng pháp luật.

5. Đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác và giúp đỡ các thành viên trong Câu lạc bộ cũng như với doanh nghiệp, doanh nhân Phú Yên.

Điều 9. Các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh

1. Nếu đạt các tiêu chí quy định tại Điều 6 của Quy chế này sẽ được mời vào thành viên chính thức của Câu lạc bộ.

2. Trường hợp không đạt các tiêu chí quy định tại Điều 6 của Quy chế này, nhưng có nguyện vọng đóng góp cho Câu lạc bộ, cho sự phát triển của doanh nghiệp và kinh tế - xã hội tỉnh, thì làm đơn tham gia vào Câu lạc bộ với tư cách là thành viên danh dự.

3. Được quyền thông qua Câu lạc bộ, kiến nghị các nội dung liên quan đến doanh nghiệp, chính sách phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

4. Được áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật như các thành viên của Câu lạc bộ.

Chương IV

NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 10. Nguyên tắc hoạt động

1 . Hoạt động của Câu lạc bộ dựa trên nguyên tắc phi lợi nhuận, phát huy và kết hợp năng lực các thành viên để phát triển hoạt động chung của Câu lạc bộ.

2. Nguyên tắc hoạt động của các thành viên trong Câu lạc bộ là bình đẳng, đoàn kết, hợp tác, cùng nhau phát triển.

3. Hoạt động của Câu lạc bộ được xây dựng dựa trên sự đóng góp nội dung hoạt động của các thành viên. Các nội dung hoạt động của Câu lạc bộ được chọn lựa trên một số tiêu chí:

+ Nội dung mang tính thiết thực, hấp dẫn và sinh động;

+ Không có nội dung xuyên tạc và vi phạm pháp luật nhà nước, an ninh quốc gia và hoạt động tôn giáo;

+ Khuyến khích các ý tưởng mới lạ về hình thức hoạt động.

Điều 11. Cơ cấu tổ chức Câu lạc bộ

1. Câu lạc bộ có Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm danh dự và Thư ký.

2. Cuộc họp toàn thể thành viên Câu lạc bộ quyết định thông qua Quy chế hoạt động và sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động; Thông qua định hướng chương trình hoạt động của Câu lạc bộ và bầu ra Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. Câu lạc bộ họp thường kỳ hàng 06 tháng/lần, có thể tiến hành họp bất thường theo yêu cầu triệu tập của Chủ nhiệm Câu lạc bộ hoặc khi có yêu cầu của trên 1/2 số thành viên Câu lạc bộ.

3. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm có Chủ nhiệm và các ủy viên. Câu lạc bộ mời một lãnh đạo của UBND tỉnh làm Chủ nhiệm danh dự, mời các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm ủy viên danh dự.

4. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ là cơ quan điều hành hoạt động của Câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình hoạt động của Câu lạc bộ và tổ chức triển khai thực hiện chương trình; Ban chủ nhiệm đại diện cho Câu lạc bộ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ họp thường xuyên 03 tháng/lần; Chủ nhiệm Câu lạc bộ có quyền triệu tập Ban chủ nhiệm họp bất thường.

5. Chủ nhiệm Câu lạc bộ là người thay mặt cho Ban chủ nhiệm điều phối toàn bộ các hoạt động của Ban chủ nhiệm và Câu lạc bộ.

6. Các quyết định của Câu lạc bộ được thông qua trên cơ sở hiệp thương, thống nhất, khi cần thiết thì biểu quyết hoặc bỏ phiếu theo nguyên tắc trên 1/2 ý kiến của các thành viên có mặt.

7. Thư ký Câu lạc bộ do Chủ nhiệm Câu lạc bộ chọn, là đầu mối liên lạc giữa các thành viên Câu lạc bộ và giữa Câu lạc bộ với UBND tỉnh.

Chương V

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 12. Tài sản của Câu lạc bộ

1. Tài sản của Câu lạc bộ bao gồm tất cả những vật dụng được mua sắm từ nguồn tài chính của Câu lạc bộ hoặc từ các nguồn vận động hỗ trợ, tài trợ khác nhằm phục vụ cho hoạt động của Câu lạc bộ.

2. Việc quản lý và sử dụng tài sản của Câu lạc bộ được thực hiện theo các quy định quản lý tài chính của Câu lạc bộ và của nhà nước trên nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm.

Điều 13. Tài chính của Câu lạc bộ

1. Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự cân đối tài chính, lấy thu bù chi. Tài chính của Câu lạc bộ được quản lý, theo dõi theo hệ thống sổ sách kế toán của riêng Câu lạc bộ, do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ quản lý và tuân theo các quy định quản lý tài chính của Câu lạc bộ và của nhà nước theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm. Thu, chi tài chính của Câu lạc bộ được quyết toán theo năm và công khai cho các thành viên.

2. Các khoản thu của Câu lạc bộ:

a) Hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước;

b) Đóng góp theo tinh thần tự nguyện của các thành viên, doanh nghiệp, doanh nhân;

c) Các nguồn thu khác từ các hoạt động chuyên môn hợp pháp;

d) Các khoản ủng hộ, tài trợ, tặng, cho của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

3. Các khoản chi của Câu lạc bộ:

a) Chi phí văn phòng: Thuê, mua phương tiện làm việc, lương, các khoản bồi dưỡng và trợ cấp cho nhân viên và cộng tác viên; thuê, mua các dịch vụ công ích và các dịch vụ khác phục vụ Văn phòng Câu lạc bộ.

b) Các chi phí hoạt động của Câu lạc bộ bao gồm: Hội thảo, tham quan, nghiên cứu, các hoạt động xã hội, …

c) Các khoản chi khác do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ quyết định.

Điều 14. Giải thể Câu lạc bộ và giải quyết tài sản sau khi giải thể

Giải thể Câu lạc bộ trong các trường hợp sau:

- Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ làm đơn xin giải thể Câu lạc bộ khi không còn nhu cầu hoạt động, trên cơ sở quá 1/2 số thành viên Câu lạc bộ biểu quyết đề nghị.

- Câu lạc bộ không hoạt động trong 06 tháng liên tiếp mà không có lý do chính đáng, hoạt động của Câu lạc bộ không đúng Quy chế, vi phạm pháp luật. Cấp ra quyết định thành lập Câu lạc bộ sẽ ra quyết định giải thể Câu lạc bộ.

b) Khi có quyết định giải thể, Câu lạc bộ phải đình chỉ mọi hoạt động và chậm nhất 01 tháng, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ phải giải quyết tài sản tự có của Câu lạc bộ theo Quy chế của Câu lạc bộ và quy định của pháp luật. Đồng thời nộp tài sản được trang bị cho Câu lạc bộ về cấp đã ra quyết định thành lập (nếu có).

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 15. Khen thưởng

1. Những thành viên, doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều đóng góp cho Câu lạc bộ hoặc có thành tích xuất sắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh sẽ được Câu lạc bộ tôn vinh và được Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đề cử, đề nghị các hình thức khen thưởng tương xứng của các tổ chức, cơ quan nhà nước Việt Nam và các tổ chức quốc tế.

2. Tùy vào tình hình thực tế, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có thể lập một số giải thưởng và xem xét trao tặng cho các đơn vị, cá nhân là thành viên, doanh nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Câu lạc bộ.

Điều 16. Xử lý vi phạm

1. Thành viên vi phạm Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ hoặc có hành vi, phát ngôn gây tổn hại đến đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng danh dự và uy tín của Câu lạc bộ, lợi dụng danh nghĩa Câu lạc bộ để hoạt động trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và thiệt hại gây ra, sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

2. Vụ việc vi phạm, mức độ và hình thức xử lý do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ quyết định với sự thống nhất của ít nhất 2/3 trong tổng số ủy viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động của Câu lạc bộ, cho phù hợp với tình hình thực tế và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấm dứt hiệu lực khi Câu lạc bộ giải thể.