ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý nhà

văn hóa cộng đồng khu dân cư tỉnh Lào Cai

_________________
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 186/2001/TTg ngày 07/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 94 /TTr - SVH ngày 24 tháng 8 năm 2005.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Lào Cai hướng dẫn thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ với UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Sùng Chúng