ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 554/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬNHUYỆN NA HANG ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện Phổ cấp giáo dục trung học cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-BGD &ĐT ngày15/7/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định, tiêu chuẩn kiểmtra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạotại Báo cáo số 558/BC-SGDĐT ngày 06/12/2013 về kết quả kiểm tra công nhận phổcập giáo dục năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận huyện Na Hang là đơn vị đạtchuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2013.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Na Hang xâydựng kế hoạch duy trì, giữ vững, nâng cao kết quả Phổ cập giáo dục trung học cơsở của huyện.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh;Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ;Chủ tịch UBND huyện Na Hang; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Phó Chánh VP khối văn xã;
- Trưởng phòng VX, TH;
- Lưu VT (Ha .28)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt