ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5546/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNGNHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH VẬT CẢNH HỒ HOÀN KIẾMTHÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ;Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học;

Căn cứ Luật Đấu thầu; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtĐấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủsửa đổi một số điều của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinhtế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửađổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày09/2/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cholập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quyhoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môitrường về hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày21/5/2012 của UBND Thành phố Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầutư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Xét Tờ trình số 225/TTr-SNN ngày 6/10/2014 củaSở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và kế hoạch đấu thầudự án Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm, thànhphố Hà Nội đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưtại Báo cáo số 1037/BC-KH &ĐT ngày 16/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đềcương, nhiệm vụ lập dự án Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn loài và sinh vật cảnhhồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đến năm 2020 theo các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch chi tiết khu bảo tồnloài và sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đến năm 2020.

2. Phạm vi nghiên cứu:

- Phạm vi nghiên cứu gồm 05 phường: Hàng Trống, LýThái Tổ, Tràng Tiền, Hàng Bạc, Hàng Đào thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Quy hoạch toàn bộ vùng nước hồ Hoàn Kiếm và vùngphụ cận có diện tích 16,0 ha.

3. Đối tượng lập quy hoạch:

Bảo tồn đa dạng sinh học vùng nước hồ Hoàn Kiếm nơicư trú, sinh sản, sinh trưởng của Rùa và một số đối tượng thủy sinh đặc trưngquan trọng.

4. Mục tiêu dự án:

Quy hoạch, quản lý khu bảo tồn loài và sinh vậtcảnh hồ Hoàn Kiếm nhằm bảo tồn, bảo vệ các loài thủy sản có giá trị kinh tế vàcác sinh vật quý hiếm, đồng thời khai thác, sử dụng khu bảo tồn hiệu quả tạo đàphát triển kinh tế cho cộng đồng dân cư, góp phần bảo vệ môi trường sinh tháihồ Hoàn Kiếm.

5. Nhiệm vụ dự án:

- Điều tra thu thập các số liệu về môi trường sốngvà đa dạng thủy sinh hồ Hoàn Kiếm;

- Đánh giá các nguyên nhân cơ bản gây tác động tớiđa dạng thủy sinh học và khả năng phục hồi các quần thể các loài thủy sản cógiá trị kinh tế, giá trị xã hội cần được bảo tồn;

- Xây dựng phương án quy hoạch chi tiết với các sơđồ khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm với các phân khu chức năng,quản lý;

- Xây dựng kế hoạch quản lý khu bảo tồn loài vàsinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm.

6. Nội dung chính của dự án:

6.1. Đánh giá về điều kiện tự nhiên, đa dạng sinhhọc, môi trường và kinh tế - xã hội của khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh hồHoàn Kiếm.

6.2. Thiết kế quy hoạch chi tiết khu bảo tồn loàivà sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm.

- Phân tích, dự báo các yếu tố tác động đến khu bảotồn loài và sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm;

- Xác định các đe dọa đến khu bảo tồn;

- Xây dựng hệ thống quan điểm phát triển khu bảotồn;

- Xây dựng phương án quy hoạch;

- Quy hoạch phân vùng chức năng khu bảo tồn.

6.3. Đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việcthành lập khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm.

- Đánh giá tác động về mặt kinh tế;

- Đánh giá tác động về mặt xã hội;

- Đánh giá tác động về môi trường sinh thái.

6.4. Xây dựng chương trình, dự án ưu tiên.

6.5. Xây dựng hệ thống giải pháp thực hiện quyhoạch.

7. Sản phẩm dự án:

- Báo cáo tổng hợp quy hoạch, báo cáo tóm tắt (20 bộ).

- Báo cáo chuyên đề (10 báo cáo x 10 bộ).

- Bản đồ các loại: 10 bộ bản đồ hiện trạng và 10 bộbản đồ quy hoạch tỷ lệ 1:500.

- Các băng đĩa ghi hình và tư liệu thu thập đượctrong quá trình điều tra, khảo sát.

- Tập hồ sơ pháp lý của dự án.

8. Kinh phí, nguồn vốn thựchiện dự án:

8.1. Khái toán kinh phí: 783,0 triệu đồng (Bảytrăm tám mươi ba triệu đồng chẵn).

Kinh phí trên là tạm tính. Kinh phí lập quyhoạch được quyết toán theo khối lượng thực tế

8.2. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hà Nội.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

10. Tổ chức thực hiện:

10.1. Chủ quản đầu tư: UBND thànhphố Hà Nội.

10.2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệpvà PTNT Hà Nội (Chi cục Thủy sản Hà Nội).

10.3. Hình thức quản lý dự án: Chủđầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1. Chịu trách nhiệm về tính chínhxác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ dựán.

2. Thực hiện nhiệm vụ của chủ đầutư, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư đảm bảotuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành có liên quan; Trước khi lựa chọntư vấn phải lập, thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi tiết đảmbảo chính xác, tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặtchẽ đơn vị tư vấn trong suốt quá trình thực hiện để hoàn thành dự án đúng tiếnđộ, đảm bảo chất lượng, không để xảy ra thất thoát vốn đầu tư.

3. Trong quá trình thực hiện, chủđầu tư, đơn vị tư vấn phải điều tra, sưu tầm, tổng hợp, đánh giá để tận dụngcao nhất những tư liệu, tài liệu đã có từ những quy hoạch, dự án khác của Thànhphố có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành quy hoạch; đầu tưtiết kiệm, đảm bảo hiệu quả cao; không để xảy ra trùng lặp, lãng phí vốn đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầutư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môitrường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm; Chi cụctrưởng Chi cục Thủy sản Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Đ/c PCT UBND TP Trần Xuân Việt;
- VPUB: CVP, PCVP NgNgSơn; NN;
- Sở KH &ĐT(Lành2b);
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt