KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước

_______________

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 03/1998/QĐ-KTNN ngày 16/10/1998 của Tổng kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Quyết định số 01/2001/QĐ-KTNN ngày 23/5/2001 của Tổng kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

Điều 3. Tổng kiểm toán Nhà nước, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tổng Kiểm toán Nhà nước

(Đã ký)

Vương Đình Huệ