ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 556/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vào Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm1962 ;
- Xét yêu cầu tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên cáclĩnh vực kinh tế, đời sống của Thành phố ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Ba, Trưởng Ban Cảitạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền Thànhphố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập BanCải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Ba.

Ban Cải tạo công thương nghiệp QuậnBa là một Ban chuyên môn của Quận ủy và Ủy ban nhân dân Quận, chịu sự lãnh đạotoàn diện, trực tiếp của Quận ủy và của Ủy ban nhân dân Quận, đồng thời chịu sựchỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Cải tạo công thươngnghiệp tư bản tư doanh Thành phố.

Điều 2.- Ban Cải tạo côngthương nghiệp Quận Bacó chức năng nhiệm vụ :

- Giúp cho cấp ủy và Ủy ban nhândân Quận, tổ chức chỉ đạo việc phối hợp với Ban Cải tạo các Sở, Ban, Ngành, BanCải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố thực hiện cải tạo công thươngnghiệp tư bản tư doanh và xây dựng hệ thống kinh tế công thương nghiệp xã hộichủ nghĩa trong địa bàn Quận.

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch vàgiúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân Quận tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc cải tạo xã hộichủ nghĩa đối với thành phần tiểu thương, tiểu chủ các ngành thương nghiệp, dịchvụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thủy sản, y tế, văn hóa, nghệ thuật, v.v…trong Quận.

Điều 3.- Thành phần lãnh đạocủa Ban Cải tạo công thương nghiệp gồm các đồng chí sau đây :

1) Đồng chí NGUYỄN VĂN HA, Phó Bíthư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, Trưởng Ban.

2) Đồng chí NGUYỄN ANH TÂN, Quậnủy viên, Phó Ban Thường trực.

3) Đồng chí NGUYỄN THỊ NGOAN, Thườngvụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận, Phó Ban.

4) Đồng chí NGUYỄN VŨ BẢO, Quận ủyviên, Phó Chủ tịch UBND Quận, Phó Ban.

5) Đồng chí NGUYỄN THẾ PHỤNG, Quậnủy viên, Trưởng phòng Thương nghiệp Quận, Phó Ban.

6) Đồng chí PHẠM VĂN VINH, Ủy viênThường trực.

7) Đồng chí NGUYỄN XUÂN TRÚC, Liênhiệp Công đoàn Quận - Ủy viên Thường trực.

8) Đồng chí NGUYỄN NGỌC TƯỜNG, Ủyviên.

9) Đồng chí ĐÀO NGỌC KIM, Hội Liênhiệp PN Quận, Ủy viên.

10) Đồng chí NGUYỄN THỊ THÚY NHỊ,Quận đoàn, Ủy viên.

11) Đồng chí NGÔ HẢI TIẾC, Mặt trậnQuận, Ủy viên.

12) Đồng chí ĐOÀN VĂN THIỆN, Thườngvụ Quận ủy, Trưởng Công an Quận, Ủy viên.

13) Đồng chí LÊ NGỌC GIAO, Quận ủyviên, Phó Ban Tổ chức QU, Ủy viên.

14) Đồng chí TRẦN MINH PHỤNG, Quậnủy viên, Trưởng Phòng Tổ chức Chính quyền, Ủy viên.

Điều 4.- Biên chế của BanCải tạo công thương nghiệp Quận Ba là 20 (hai mươi)người (không kể các cán bộ kiêmnhiệm của các tổ chức khác cử sang tham gia).

Kinh phí hoạt động của Ban Cải tạocông thương nghiệp Quận Ba nằm trong kinh phí chung của Quận và Ban Cải tạo Quậnđược phép sử dụng con dấu riêng để giao dịch trong công tác.

Điều 5.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền,Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc SởTài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Ba và Ban Cải tạo Quận Ba chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 5
- BTC Thành ủy
- Ủy Ban Kế hoạch
- Sở Tài chánh
- Sở Công an
- BTC Chánh quyền (4 bản)
- Lưu VP Ủy Ban.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn