BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 559/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG - PHỤC HỒI CHỨCNĂNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng3 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lậpthuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng -Phục hồi chức năng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng là đơnvị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năngđiều dưỡng, phục hồi chức năng lao động cho cán bộ, công chức, viên chức vàngười lao động của các đơn vị thuộc Bộ.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, là đơn vị dựtoán cấp III, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng chương trình, dự án,kế hoạch hoạt động 5 năm, hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khiđược phê duyệt.

2. Tổ chức khám, điều dưỡng, phục hồi sức khoẻ vàchức năng lao động cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cácđơn vị thuộc Bộ.

3. Phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cánbộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ; cho học sinh,sinh viên các trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình mụctiêu quốc gia phòng chống sốt rét thuộc phạm vi của Bộ.

5. Đề xuất xây dựng, tổ chức thực hiện các quy địnhvề y tế, chăm sóc sức khỏe, bệnh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức,người lao động ngành tài nguyên và môi trường.

6. Thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp với chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theochương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và phân công của Bộ trưởng.

8. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm; công chức,viên chức, người lao động; tài chính, tài sản được giao theo phân công của Bộtrưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo quy định của pháp luật.

9. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hìnhthực hiện nhiệm vụ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phâncông.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chứcnăng có Giám đốc và không quá 03 Phó giám đốc;

b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về cácnhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động củaTrung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổchức trực thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạtđộng của Trung tâm;

c) Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu tráchnhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các tổ chức trực thuộc Trung tâm:

a) Phòng Khám bệnh;

b) Phòng Vật lý trị liệu;

c) Phòng Điều dưỡng;

d) Phòng Tổ chức - Hành chính;

đ) Phòng Tài chính - Kế toán.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thaythế Quyết định số 2131/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tàinguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaTrung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng và Thủ trưởng các đơn vịtrực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: Nội vụ, Y tế;
- Ban cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy Bộ;
- Công đoàn Bộ;
- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ;
- Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNGNguyễn Minh Quang