ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 559/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 01 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015-2020TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CPngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-TTgngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lýliên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014; Quyết định số 2139/QĐ-TTgngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điềuchỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành chodoanhnghiệp giai đoạn 2010- 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giaiđoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Lự

CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢPHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 559/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

I. Mụctiêu:

Chương trình hỗ trợ pháp lý dành chodoanh nghiệp nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanhnghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ýthức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập cácđiều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệpkinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnhtranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng phápluật đối với doanh nghiệp và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.

II. Nộidung:

Thực hiện thông tin pháp lý cho doanhnghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, cóhệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuấtkinh doanh, thực tiễn pháp lý trong kinh doanh cho các doanh nghiệp, cụ thể:

STT

Nội dung

Hoạt động cụ thể

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì, tham gia thực hiện hoạt động

I.

Hỗ tr nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

1.

Xây dựng chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Cập nhật có hệ thống các văn bản QPPL về kinh doanh và giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn bản này; Giới thiệu, khuyến cáo doanh nghiệp thực thi pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; giới thiệu những quy định về các Điều ước quốc tế về thương mại mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật; tổ chức tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp về những quy định kinh doanh; tổ chức thu thập các kiến nghị của doanh nghiệp về các vướng mắc trong áp dụng pháp luật để đề nghị các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực giải đáp và đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; Cung cấp thông tin, tư liệu Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp.

Quý IV/2015

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan.

2

Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh trên các phương tiện thông tin đại chúng cho doanh nghiệp.

- Xây dựng nội dung Chương trình; biên tập và các hỗ trợ khác về nhân lực đthực hiện các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Htrợ, cung cấp thông tin pháp luật về kinh doanh cho các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Phối hợp thực hiện các chương trình phát sóng như mời chuyên gia pháp luật, thực hiện các phóng sự, đối thoại.

2015-2020

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các sở, ngành liên quan.

3.

Tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Tổ chức các buổi giới thiệu các chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, nắmbắt các cam kết quốc tế.

Tổ chức hội nghị đi thoại với doanh nghiệp về:

- Các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: pháp luật đất đai, lao động, thuế, quản trị, doanh nghiệp, hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, sở hữu trí tuệ, tài nguyên môi trường, xuất khẩu...; các đạo luật mới ban hành: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường; các đạo luật về thuế và các hoạt động gắn với hoạt động của Ngành Tư pháp như triển khai Hiến pháp năm 2013; xây dựng Bộ luật Dân sự (sửa đổi), hoạt động thi hành án, bồi thường nhà nước liên quan đến doanh nghiệp...

- Các cam kết quốc tế trong lĩnh vực kinh tế

2015-2020

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan.

II

Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một s hoạt động cụ thể

1.

Tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp.

- Xây dựng chương trình bi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

- Biên soạn nội dung tài liệu về bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

2015-2020

S Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan.

2

Xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp tại các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ nguồn lực để xây dựng các đu mối thực hiện mạng lưới cộng tác viên tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, bao gồm: xây dựng kế hoạch và tổ chức vận động luật gia, luật sư, tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới; tổ chức và duy trì hoạt động của mạng lưới; tập huấn bồi dưỡng cộng tác viên tham gia mạng lưới.

2016-2020

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan.

III.

Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Xây dựng và thực hiện các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cơ quan, tổ chức có

- Hỗ trợ báo cáo viên, hỗ trợ công tác tổ chức hội nghị, tọa đàm, trao đi kinh nghiệm các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho các

2016-2020

Các sở, ngành.