ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2005/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 08 tháng 03 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC TRỢCẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG VÀ HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO CÁN BỘ CHIẾN SĨ DÂNQUÂN TỰ VỆ TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂMĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngNhân dân và uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Pháp lệnh dân quân tựvệ số 19/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hộivà Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành pháp lệnh dân quân tự vệ;

- Xét đề nghị của liên ngànhSở Tài chính - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 94/TT /LN.TC-BCH ngày 24/02/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định mức trợ cấp ngày cônglao động và hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ, chiến sĩdân quân tự vệ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ thường trực sẵn sàngchiến đấu, phục vụ chiến đấu và huấn luyện quân sự theo mệnh lệnhcủa cấp có thẩm quyền như sau:

1- Mức trợ cấp ngày công laođộng mỗi ngày bằng 0,06 (6%) so với lương tối thiểu theo quy định củaChính phủ.

2- Mức trợ cấp tiền ăn khi làmnhiệm vụ xa nơi cư trú (ngoài phạm vi xã, phường, thị trấn) bằng mứctiền ăn của chiến sĩ bộ binh theo quy định của Bộ Quốc phòng: 11.000đồng/người/ngày (mười một ngàn đồng một người một ngày).

Điều 2:Mức quy định tại điều 1 đượcáp dụng thống nhất trong toàn tỉnh kể từ ngày 01/3/2005 và thay thếcác Quyết định 128/2000/QĐ-UB ngày 06/12/2000, Quyết định số 08/2003/QĐ-UB ngày 17/01/2003.

Điều 3: Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,Sở Tài chính căn cứ chức năng nhiệm vụ để hướng dẫn, kiểm tra việctổ chức thực hiện.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Tài chính, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịchUBND các huyện, Thành phố Đà Lạt, Thị xã Bảo Lộc và các đơn vị,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

T/M. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa