UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2005/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 18 tháng 7 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ THI HÀNH MỘT SỐĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 125/2004/QĐ-UB NGÀY 10/5/2004 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHKHÁNH HÒA VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ÁP DỤNG CHOCÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứLuật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hoàxã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứLuật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000;

Căn cứLuật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) năm 1998;

Căn cứLuật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứLuật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003;

Căn cứLuật Đất đai năm 2003;

Căn cứNghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày19/03/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000;

Căn cứNghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi); Nghị định số 35/2000/NĐ-CPngày 29/3/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung danh mục A, B và C banhành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999;

Căn cứNghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày06/8/2004 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Thu nhậpdoanh nghiệp;

Căn cứNghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đấtđai;

Căn cứNghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợvà tái định cư;

Theo đềnghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Đình chỉ thi hành Khoản 01 Điều 06 và các Điều10, 11, 12 của bản Quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư áp dụng cho các khucông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số125/2004/QĐ-UB ngày 10/5/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc banhành Quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư áp dụng cho các khu công nghiệptrên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Quyết định 125);

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Chính phủ vềviệc áp dụng pháp luật về các chính sách ưu đãi bị đình chỉ thi hành tại Quyếtđịnh này đối với các đối tượng sau đây:

1. Các dựán đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Cấp giấy chứng nhận đầu tư và cho phép hưởngcác chính sách ưu đãi đầu tư theo Quyết định 125;

2. Các dựán đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý về mặt chủ trương để lập dự án đầu tưxin hưởng chính sách ưu đãi theo Quyết định 125.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký banhành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốccác Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi