UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 04 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎQUYẾT ĐỊNH SỐ 176/2003/QĐ-UB NGÀY 11/7/2003 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của HĐND – UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày29/9/2004 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 586/LĐTBXH-VP ngày 23/5/2007 và Giám đốcSở Nội vụ tại Tờ trình số 148/TTr-SNV ngày 24/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số176/2003/QĐ-UB ngày 11/7/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chếtổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục lao động – Tạo việc làm tỉnh BìnhDương.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục lao động – Tạo việc làm tỉnh BìnhDương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động – Tạo việc làm và Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn