UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ÐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 56/2007/QĐ-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 30 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH TỈNH ĐỒNG THÁP - PHẦN LẮP ĐẶT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng l l năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 ngày 02 tháng 2005của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 1777/BXD-VP về việc công bố định mức dựtoán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống vàphụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnhĐồng Tháp - Phần lắp đặt, nội dung sửa đổi như sau:

“Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá xây dựng công trìnhtỉnh Đồng Tháp - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùngống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm, là căn cứ đểlập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xâydựng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức triển khai, hướng dẫn,theo dõi và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngànhTỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; Chủ đầu tư và các đơn vị hoạtđộng xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân