ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 56/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 17 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH BÁOCÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DO CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNHHÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 08/9/2006 của Chính phủ về việc quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh KhánhHòa khóa IV, kỳ họp thứ 8 về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trườngdo cơ quan địa phương thực hiện;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành mứcthu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trườngdo cơ quan địa phương thực hiện.

1. Đối tượng thu: Các tổ chức,cá nhân là Chủ dự án đầu tư thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môitrường theo quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chínhphủ.

2. Mức thu cụ thể sau:

a) Mức thu 5.000.000đồng/1 báocáo đối với các báo cáo thẩm định phải mời chuyên gia thẩm định từ các địaphương khác (ngoài tỉnh);

b) Mức thu 4.000.000đồng/1 báocáo đối với các báo cáo còn lại;

c) Trường hợp thẩm định báo cáođánh giá tác động môi trường bổ sung, mức thu bằng 50% mức áp dụng đối với báocáo đánh giá tác động môi trường chính thức.

3. Đơn vị thu được để lại 100%số tiền thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí.

4. Phí thẩm định báo cáo đánhgiá tác động môi trường là khoản thu của ngân sách Nhà nước nhằm mục đích bùđắp một phần hoặc toàn bộ chi phí cho các hoạt động quản lý Nhà nước về côngtác thẩm định.

a) Chi phục vụ trực tiếp choviệc thẩm định và thu phí như: Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, điện thoại,điện, công tác phí theo quy định hiện hành;

b) Chi khấu hao và sửa chữathường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc thiết bị phục vụ trực tiếp cho việcthẩm định và thu phí;

c) Chi phí vật tư, nguyên liệuvà các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thu phí;

d) Chi thuê dịch thuật và tínhtoán chuyên môn phục vụ công tác thẩm định;

đ) Chi trả thù lao cho côngchức, viên chức đảm nhiệm thêm công việc thu phí ngoài chức năng, nhiệm vụ đượcgiao;

e) Các khoản chi khác liên quancông tác thẩm định.

5. Các nội dung khác liên quanđến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phíkhông đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thôngtư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòngủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; BanQuản lý Khu Kinh tế Vân Phong; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hằng