ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNHSỐ 102/2004/QĐ-UB NGÀY 28/5/2004 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH QUI CHẾ TỔCHỨC VÀ HỌAT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Qui định về xây dựng và ban hành văn bảnqui phạm pháp luật của UBND thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Côngnghệ tại Tờ trình số 51/TTr- SKHCN ngày 30 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 102/2004/QĐ-UBngày 28/5/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Qui chế tổ chức và hoạt độngcủa Hội đồng Khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Chủtịch Hội đồng KH&CN thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Hội đồng có trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHTrần Văn Minh