ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2013/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 22 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CỦA ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠIXÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22/10/2012 của Liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Tàichính quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sáchđối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đốivới thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấntrên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Liên Sở Tàichính - Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 336/TTr-STC-SLĐTBXH ngày 24 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ hỗtrợ đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thịtrấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

a) Đội Công tác xã hội tình nguyệntại các xã, phường, thị trấn trọng điểm (sau đây gọi chung là cấp xã) được cấpcó thẩm quyền thành lập theo quy định.

b) Số lượng: Mỗi đội không quá 06người, gồm 01 đội trưởng, 01 đội phó và các thành viên.

2. Chế độ hỗ trợ:

a) Mức thù lao hàng tháng:

- Đội trưởng: 0,6 lần mức lương cơsở theo quy định của Chính phủ.

- Đội phó: 0,5 lần mức lương cơ sởtheo quy định của Chính phủ.

- Đội viên: 0,4 lần mức lương cơ sởtheo quy định của Chính phủ.

Trường hợp các chức danh Đội trưởng,Đội phó và Đội viên Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã là cán bộ, ngườihoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm thì được hưởng 50% mức thù laotrên.

b) Các chế độ khác:

- Thành viên Đội công tác xã hộitình nguyện cấp xã được mua thẻ bảo hiểm y tế hàng năm từ nguồn kinh phí ngânsách cấp xã, nếu bị tai nạn khi làm nhiệm vụ thì được Quỹ bảo hiểm y tế thanhtoán theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Trường hợp cán bộ, người hoạtđộng không chuyên trách cấp xã, là thành viên Đội công tác xã hội tình nguyệnđã được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì không thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tếtheo Quyết định này.

c) Ngoài chế độ hỗ trợ được nêu tạikhoản 2 Điều 1 của Quyết định này, Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã cònđược hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Thông tư số24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22/10/2012 của Liên Bộ: Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Nội vụ và Tài chính.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từnguồn kinh phí chi ngân sách cấp xã hàng năm. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động củaĐội, chế độ hỗ trợ Đội công tác xã hội tình nguyện, thành viên của Đội và dựtoán kinh phí của Đội công tác xã hội tình nguyện, UBND cấp xã lập dự toán cùngvới dự toán chi ngân sách cấp xã hàng năm để trình HĐND cấp xã xem xét, quyếtđịnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND các huyện, thị xã, thànhphố có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã triển khai thực hiện đúng Quyết địnhnày.

2. Giao Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ hỗ trợ choĐội công tác xã hội tình nguyện cấp xã theo đúng Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và được áp dụng kể từ ngày01 tháng 01 năm 2014. Quyết định này thay thế Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giámđốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VXDL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương