UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2013/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 30 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI,BỔ SUNG QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2009/QĐ-UBND NGÀY 29/7/2009CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨCCỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05/12/2008 của liên Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nộivụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quanchuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vậntải tại Tờ trình số 1443/SGTVT-VP ngày 23/7/2013, Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 180/TTr-SNV ngày 26/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giaothông vận tải Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày29/7/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh như sau:

“b) Cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch tổng hợp;

- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông;

- Phòng Quản lý vận tải;

- Phòng Quản lý phương tiện và người lái;

- Phòng Quản lý chất lượng và Khoa học công nghệ;

- Phòng Thẩm định công trình giao thông.

*. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông;

- Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộNghệ An;

- Trung tâm Kiểm định phương tiện cơ giới đườngbộ Nghệ An."

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giaothông vận tải, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường