ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2014/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 19 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA NHÀ CHO HỘ CÓ NGƯỜI KHUYẾT TẬT NẶNG, NGHÈO HOẶC CÓHOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀRỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định 617/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Ủyban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015;

Thực hiện Công văn số 377/HĐND-VP ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Hộiđồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho người khuyết tậtnặng, nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1938/LĐTBXH-BTXH ngày 19 tháng 9 năm 2014 về việcquy định mức sửa chữa nhà cho hộ có người khuyết tật nặng, nghèo hoặc có hoàncảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mứcsửa chữa nhà cho hộ có người khuyết tật nặng, nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăntrên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 7.000.000đ/căn. Kinh phí thực hiện từ đềán trợ giúp người khuyết tật tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm.

Điều 2. Thời gian ápdụng: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến 31 tháng 12 năm 2015.

Điều 3. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội,Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Hội Bảo trợngười khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng