ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2014/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 23 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 QUY ĐỊNHVỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ VÀ PHÍ THAM GIA ĐẤUGIÁ TÀI SẢN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2012/QĐ-UBND NGÀY 13/8/2012 CỦAỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhândân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 06/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệphí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ /CP,ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệphí;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấugiá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độtài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sửdụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung vềquản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thutheo thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩmquyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về mức thuvà tỷ lệ phần trăm (%) được để lại phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Điều 2 quy định ban hànhmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá và phí tham gia đấugiá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 củaỦy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh như sau:

“Điều 2. Đối tượng thu

Tổ chức cá nhân có tài sản bán đấugiá theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 phải nộp phíđấu giá tài sản cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, trừ trường hợp đấu giáquyền sử dụng đất và các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện.

Tổ chức cá nhân tham gia đấu giátheo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 phải nộp phí thamgia đấu giá tài sản cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc Hội đồng bán đấugiá tài sản”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký, bãi bỏ Điều 2 quy định ban hành mức thu, chế độthu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản banhành kèm theo Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban Nhân dântỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì,phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện đúngtheo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nướctỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị quản lýthu, sử dụng phí và đối tượng nộp phí có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang