ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 29 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM, THẮNG CẢNH SA PA, TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệphí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhPhí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy địnhpháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung Thông tư số63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện các quyđịnh pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phíthuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị Quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về các loạiPhí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Sở Tàichính tại Tờ trình số 447/TTr-STC ngày 18/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việcthu Phí tham quan danh lam, thắng cảnh Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

I. Đối tượng nộp phí và phạmvi áp dụng

1. Đối tượng nộp phí:

a) Khách du lịch tham quan cácđiểm danh lam, thắng cảnh theo tuyến và các điểm danh lam, thắng cảnh đơn lẻquy định tại khoản 2 Điều này;

b) Trẻ em dưới 16 tuổi khôngđược tham gia tuyến du lịch quy định tại điểm g (Trạm Tôn - Rừng già - TrạmTôn) và điểm h (Tuyến leo núi FanSiPan), khoản 2 Mục I Điều này.

2. Phạm vi áp dụng: Các điểmdanh lam, thắng cảnh trên địa bàn huyện Sa Pa và Vườn Quốc gia Hoàng Liên thuộccác tuyến du lịch được phép khai thác theo Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai,gồm:

a) Điểm thamquan Thác Bạc;

b) Tuyến Sa Pa -Sín Chải - Sa Pa;

c) Tuyến Sa Pa -Tả Phìn - Sa Pa;

d) Tuyến Sa Pa -Lao Chải - Tả Van - Bản Hồ - Thanh Phú - Nậm Sài - Nậm Cang - Sa Pa;

đ) Tuyến Sa Pa -Sa Pả - Hầu Thào - Sử Pán - Tả Van - Sa Pa;

e) Tuyến Trạm Tôn- Suối vàng - Thác tình yêu - Trạm Tôn;

g) Tuyến Trạm Tôn- Rừng già - Trạm Tôn;

h) Tuyến leonúi FanSiPan.

II. Miễn,giảm phí tham quan danh lam, thắng cảnh Sa Pa

1. Các đốitượng được miễn phí tham quan danh lam, thắng cảnh:

Người khuyếttật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật người khuyết tật;

2. Các đốitượng được giảm 50% mức phí tham quan danh lam, thắng cảnh:

a) Người đượchưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách ưu đãihưởng thụ văn hóa.

Trường hợp khóxác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tạiĐiều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú;

b) Ngườikhuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Người khuyết tật;

c) Người caotuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60tuổi trở lên;

* Đối vớingười thuộc diện hưởng cả hai hoặc ba trường hợp ưu đãi trên thì chỉ giảm 50%mức phí theo quy định.

III. Mứcthu phí

Số TT

Tên tuyến, điểm du lịch

Đơn vị tính

Mức thu

Từ 16 tuổi trở lên (người lớn)

Từ 7 đến dưới 16 tuổi (trẻ em)

1

Điểm tham quan Thác Bạc

đồng/người/lần

15.000

5.000

2

Tuyến Sa Pa - Sín Chải - Sa Pa

đồng/người/lần/tuyến

30.000

10.000

3

Tuyến Sa Pa - Tả Phìn - Sa Pa

đồng/người/lần/tuyến

30.000

10.000

4

Tuyến Sa Pa - Lao Chải - Tả Van - Bản Hồ - Thanh Phú - Nậm Sài - Nậm Cang - Sa Pa

đồng/người/lần/tuyến

50.000

10.000

5

Tuyến Sa Pa - Sa Pả - Hầu Thào- Sử Pán - Tả Van - Sa Pa

đồng/người/lần/tuyến

50.000

10.000

6

Tuyến Trạm Tôn - Suối vàng - Thác tình yêu - Trạm Tôn

đồng/người/lần/tuyến

45.000

15.000

7

Tuyến Trạm Tôn - Rừng già - Trạm Tôn

đồng/người/lần/tuyến

30.000

8

Tuyến leo núi FanSiPan, gồm 5 điểm tham quan: Rừng chè cổ thụ ở độ cao 2000 m, Quần thể chim thú ở độ cao 2.200m, Rừng Trúc lùn ở độ cao 3.000 m, Quần thể Vân sam ở độ cao 3.100 m, chinh phục đỉnh FanSiPan.

đồng/người/lần/tuyến

150.000

IV. Quản lý và sử dụng tiềnphí thu được

1. Đơn vị thu phí:

a) UBND huyện Sa Pa chịu tráchnhiệm tổ chức thu phí đối với các tuyến du lịch quy định tại điểm 1, điểm 2,điểm 3, điểm 4 và điểm 5 Mục III;

b) Vườn Quốc gia Hoàng Liênchịu trách nhiệm tổ chức thu phí đối với các tuyến du lịch quy định tại điểm 6,điểm 7 và điểm 8, Mục III.

2. Quy định tỷ lệ nộp ngânsách: Cơ quan, đơn vị tổ chức thu được để lại 20% trên tổng số tiền phí thựcthu được, nộp 80% vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách.

3. Quản lý, sử dụng:

a) Nguồn thu phí được quản lývà sử dụng theo các quy định hiện hành về quản lý tài chính;

b) Chứng từ thu thực hiện theoquy định hiện hành của Bộ Tài chính về in, phát hành, quản lý và sử dụng cácloại hóa đơn, dịch vụ; chứng từ thu tiền phí, lệ phí.

Điều 2. Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Văn hóa, TT&DL, Kho bạc Nhà nướctỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sa Pa; Giám đốc Vườn Quốcgia Hoàng Liên; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyếtđịnh thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành và bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh Lào Cai Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sửdụng Phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa, tỉnh Lào Cai./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng