UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2015/QĐ-UBND

Đng Tháp, ngày 25 tng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Lut T chc Hi đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Lut Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Ngh đnh s 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 ca Chính ph quy định chi tiết và hưng dn thi hành mt s điều ca Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư s 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 ca Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành h ưng dẫn vthuế tài nguyên;

Theo đngh ca Giám đc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tính thuế tài nguyên trên đa bàn tnh Đng Tháp như sau:

Số TT

Loi tài nguyên

Giá tính thuế (đồng/m3)

1

Đất khai thác để san lấp

22.000

2

Đất khai thác để làm gch, ngói, làm gm

45.000

3

Cát khai thác đ san lấp

13.000

4

Cát vàng khai thác đ xây (ht nhuyn)

24.000

5

Cát vàng khai thác đ xây (ht trung)

30.000

6

ớc mặt

2.000

7

ớc ngầm

3.000

(Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường).

Các nội dung khác có liên quan không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Thông tư số 152/2015/TT-BTC và các văn bản có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016; thay thế Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- NĐiều 3;
- BTài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (B Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND tnh;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: VT, KTTH, HS.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương