ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/ 2015/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEOQUYẾT ĐỊNH 43/2009/QĐ-UBND NGÀY 17/12/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆTHỐNG THƯ ĐIỆN TỬ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứLuật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản QPPL củaHĐND, UBND năm 2014;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tinngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cp,sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị quyết s 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trvề đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đápứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015của Thủ tướng Chính phủ vviệc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cáccấp trong công tác cải cách hành chính;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyềnthông tại Tờ trình số 77/TTr-STTTT ngày 05/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hànhkèm theo Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 về quản lý, sử dụng hệthống thư điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ thểnhư sau.

1. Bãi bỏ Điều 8.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

“Điều 10. Công tác tự kiểm tra, báo cáo tình hìnhsử dụng hệ thống thư điện tử:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dâncác cấp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thư điện tử của cánbộ, công chức, viên chức, đưa hoạt động này vào công tác thi đua hàng năm.

2. Báo cáo định kỳ được thực hiện theo hướng dẫntại Điều 14 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày25/5/2011 về việc tổ chức thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạtđộng của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đó:

a) Các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trựcthuộc huyện, thị xã, thành phố báo cáo UBND thuộc huyện, thị xã, thành phố.

b) Các đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành báo cáoSở, ban, ngành trực tiếp quản lý.

c) Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện tổng hợp vàgửi báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Quy chế này (qua Sở Thông tin và Truyềnthông).

d) Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Công báoTin học tỉnh tổng hợp, báo cáo tình hình tổ chức quản trị kỹ thuật hệ thống thưđiện tử; tình hình thiết lập mới, thay đổi, hủy bỏ danh sách mail để cập nhậtvào danh bạ thư điện tử của tỉnh lên Cổng thông tin của tỉnh theo quy định (quaSở Thông tin và Truyền thông).”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cácban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBNDcác xã, phường, thị trấn; Người đứng đầu các CQNN và các tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kim tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr Tnh ủy; TTr HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Đoàn đại biểu Quc hội tỉnh;
- Thành viên BCĐ CNTT tnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
-
Website Chính phủ, Website Sở Tư pháp;
- Trung tâm CB-TH;
- Chánh, Phó VP UBND;
- Lưu: VT, VX
1.
Gửi: Bản giấy và điện tử

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện