PHỦ THỦ TƯỚNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 56-BT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH NGHỆ TĨNH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CPngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩnviệc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việchợp nhất và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Kỳ Sơn, huyện Quế Phongvà huyện Hương Khê thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh như sau:

Huyện Kỳ Sơn:

- Sáp nhập bản Noọng Ó và bản HuồiLào của xã Bảo Nam vào xã Phà Đánh;

- Hợp nhất xã Bảo Nam và xã BảoLộc thành một xã lấy tên là xã Bảo Nam;

- Sáp nhập bản Cha Nga và bản PiêngPíp của xã Thiên Lý vào xã Mỹ Lý;

- Hợp nhất các bản còn lại của xãThiên Lý và xã Bắc Lý thành một xã lấy tên là xã Bắc Lý;

- Hợp nhất xã Hữu Lập và xã HiếuKiệm thành một xã lấy tên là xã Hiếu Kiệm;

- Hợp nhất xã Mường Ải và xã MườngTíp thành một xã lấy tên là xã Mường Típ;

- Hợp nhất xã Huồi Thắng và xã HuồiTụ thành một xã lấy tên là xã Huồi Tụ;

- Hợp nhất xã Mường Thù và xãMường Lồng thành một xã lấy tên là xã Mường Lống;

Huyện Quế Phong:

- Hợp nhất xã Châu Long, xã HànhDịch và xã Mường Hin thành một xã lấy tên là xã Tiền Phong;

- Hợp nhất xã Nậm Nhoóng và xãTri Lệ thành một xã lấy tên là xã Châu Hùng.

Huyện Hương Khê:

Thành lập thị trấn nông trường 20tháng 4 thuộc huyện Hương Khê.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhNghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân