HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 56-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩnviệc hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh An Giang như sau:

1. Hợp nhất huyện Huệ Đức vàhuyện Châu Thành thành một huyện lấy tên là huyện Châu Thành.

2. Hợp nhất huyện Tri Tôn vàhuyện Tịnh Biên thành một huyện lấy tên là huyện Bảy Núi.

Điều 2. Ban tổ chức củaChính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh