UBND TỈNH BẮC NINH
Số: 56/Q Ð-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược,

 Báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh Bắc Ninh 

____________________________

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08.9.2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh gía tác động môi trường,

Xét Tờ trình số 395/TT-TNMT ngày 21.8.2007 của sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh Bắc Ninh gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tử Quỳnh - Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường, làm Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Trịnh Văn Phường - Phó giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường, làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Ông Vương Văn Điển - Giám đốc sở Công nghiệp, làm Uỷ viên.

4. Ông Vương Đình Huyền - Phó giám đốc sở Khoa học và Công nghệ, làm Uỷ viên.

5. Ông Nguyễn Văn Quý - Phó giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, làm Uỷ viên.

6. Ông Lê Văn Nam - Phó giám đốc sở Y Tế, làm Uỷ viên.

7. Ông Lê Tiến Nam - Phó giám đốc sở Xây Dựng, làm Uỷ viên.

8. Ông Nghi Quang Toán - Phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm Uỷ viên.

9. Ông Hà Minh Hoạ - Trưởng phòng quản lý môi trường, sở Tài nguyên và Môi trường, làm Uỷ viên.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, xem xét, thẩm tra đánh giá tác động môi trường của các dự án và cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy định hiện hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực có trách nhiệm giúp Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh, tổ chức hội nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án theo quy định trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng.

Quyết định này thay thế quyết định số 220/QĐ-UB ngày 27.12.2004 của UBND tỉnh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ