BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/QĐ-BCĐASW

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢIQUAN MỘT CỬA QUỐC GIA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 VÀ QUÝ I NĂM 2015

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬAASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 2120/QĐ-TTg ngày 29 tháng11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia vềcơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 96/TTr-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kếhoạch triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơchế hải quan một cửa quốc gia 6 tháng cuối năm 2014 và quý I năm 2015”.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cơ quan Thường trực, các Ủy viên BanChỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc giachịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, QHQT, PL, TKBT, TGĐ CổngTTĐT;
- Lưu: Văn thư, BCĐASW(3b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤBAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐCGIA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 VÀ QUÝ I NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-BCĐASW ngày 11tháng 8 năm2014 của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan mộtcửa quốc gia)

STT

Nội dung

Chủ trì/Thành phần

Thời hn

Đơn vị chun b

Kết quả dự kiến

I

Kế hoạch chính thức kết nối giai đoạn 1 (các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải)

1.

Ban hành Quy chế về trách nhiệm của các Bên

Trưởng Ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo

Tháng 9/2014

Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ.

Quyết định của Trưởng ban Ban Chỉ đo

2.

Hiệu chỉnh kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin của các Bên

Cơ quan Thường trực; Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải

Tháng 6 đến tháng 11/2014

Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ.

Hiệu chỉnh kỹ thuật

3.

Tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp và cho công chức

Cơ quan Thường trực; Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải

Tháng 7 đến tháng 12/2014

Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ.

4.

Ra thông báo cho doanh nghiệp và chính thức kết nối

Cơ quan Thường trực; Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải

Tháng 12/2014

Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ.

II

Kế hoạch kết nối kỹ thuật giai đoạn 2 (các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế)

1.

Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg

Ủy viên Ban Chỉ đạo thuộc các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Tổng cục Hải quan.

Tháng 9/2014

Cơ quan Thường trực, Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch

2.

Xây dựng, triển khai Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia và các hệ thống thành phần để kết nối và triển khai thực hiện Giai đoạn 2 Quyết định 48/2011/QĐ-TTg

Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Y tế.

Tháng 9 đến tháng 12/2014

Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế.

Lễ kết nối kỹ thuật giai đoạn 2

III.

Lập và phê duyệt kinh phí triển khai giai đoạn 1, 2 Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

1

Lập kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai giai đoạn 1, 2

Cơ quan thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ, Ngành tham gia thí điểm

Tháng 6 đến tháng 7/2014

Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia: thuộc các Bộ, Ngành

2

Tng hợp dự toán

Cơ quan Thường trực

Tháng 7/2014

Cơ quan Thường trc

Báo cáo tổng hợp dự toán

3

Thẩm định và phê duyệt dự toán

Bộ Tài chính

Tháng 8/2014

Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ, đơn vị liên quan

IV.

Kế hoạch sơ kết thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg

1.

Dự thảo báo cáo sơ kết và lấy ý kiến các Ủy viên

Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo và các Ủy viên

Tháng 3/2015

Cơ quan Thường trc

2.

Hoàn thiện báo cáo và trình thời gian tổ chức sơ kết

Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải

Tháng 3/2015

Cơ quan Thường trc

3

Tổ chứckết

Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo và các Ủy viên

Tháng 4/2015

Cơ quan Thường trc

V.

Xây dựng Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN

1.

Trình Chính phủ phương án đàm phán Nghị định thư

Cơ quan Thường trực, các Bộ, cơ quan liên quan

Theo lịch trình chung của ASEAN

Cơ quan thường Trực

2.

Rà soát pháp lý đối với dự thảo Nghị định thư

Cơ quan Thường trực, Tổ rà soát pháp lý, các Bộ, Ngành liên quan

Cơ quan Thường trực, Tổ rà soát pháp lý.

3.

Thực hiện thủ tục pháp lý nội bộ để ký kết Nghị định thư

Cơ quan Thường trực, Tổ rà soát pháp lý, các Bộ, Ngành liên quan

Cơ quan Thường trực

VI.

Tổ chức phiên họp của Ban Chỉ đạo

1.

Tổ chức phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo

Cơ quan Thường trực; Văn phòng Chính phủ

12/2014

Cơ quan Thường trực